„Gazprom“ atsiėmė ieškinį prieš Lietuvą
Lie­tu­vai per­nai ru­de­nį bai­gus pert­var­ky­ti du­jų sek­to­rių pa­gal ES tre­čio­jo ener­ge­ti­ko pa­ke­to rei­ka­la­vi­mus ir Ru­si­jos du­jų kon­cer­nui „Gazp­rom“ ga­lu­ti­nai pa­si­trau­kus iš Lie­tu­vos du­jų vers­lo, kon­cer­nas at­siė­mė ieš­ki­nį prieš Lie­tu­vą dėl šio pa­ke­to įgy­ven­di­ni­mo.

Ar­bi­tra­žas nu­trau­kė „Gazp­rom“ ini­ci­juo­tą by­lą, pra­ne­šė Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja. Anot jos, to­kios baig­ties ir ti­kė­ta­si nuo pat gin­čo pra­džios.

Siek­da­mas su­stab­dy­ti ar­ba už­kirs­ti ke­lią „Gazp­rom“ iš da­lies val­dy­tos bend­ro­vės „Lie­tu­vos du­jos“ pert­var­kai, by­lą prieš Lie­tu­vą UN­CIT­RAL Ha­gos ar­bi­tra­že prie JT „Gazp­rom“ ini­ci­ja­vo 2012 me­tais, teig­da­mas, kad Lie­tu­va pa­žei­dė su­tar­tį dėl in­ves­ti­ci­jų ska­ti­ni­mo, at­skir­da­ma „Lie­tu­vos du­jų“ veik­las pa­gal ES rei­ka­la­vi­mus.

„Lie­tu­va vi­sa­da tei­gė, kad „Gazp­rom“ pre­ten­zi­jos ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ne­tu­ri pa­grin­do, o „Gazp­rom“ in­ves­ti­ci­jos ne­nu­ken­tė­jo. Lie­tu­va re­for­ma­vo du­jų sek­to­rių, siek­da­ma stra­te­gi­nio tiks­lo - di­ver­si­fi­kuo­tos ir efek­ty­viai vei­kian­čios bend­ro­sios du­jų rin­kos, ku­rio­je var­to­to­jai tu­ri pa­si­rin­ki­mą, o mo­no­po­li­nės kom­pa­ni­jos ne­ga­li pikt­nau­džiau­ti do­mi­nuo­jan­čia pa­dė­ti­mi“, - ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Bu­vęs ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ja­ros­la­vas Ne­ve­ro­vi­čius per­nai rug­sė­jį sa­kė, kad Lie­tu­va yra „per žings­nį“ nuo ofi­cia­laus su­si­ta­ri­mo su „Gazp­rom“ dėl ieš­ki­nio.

„Gazp­rom“ per­nai bir­že­lį pa­si­trau­kus iš „Lie­tu­vos du­jų“ ir „Am­ber Grid“ ak­ci­nin­kų, gin­čas ne­te­ko pra­smės. Lie­tu­vos du­jų sek­to­riaus pert­var­ka, ku­riai „Gazp­rom“ la­bai prieš­ino­si, ga­lu­ti­nai baig­ta spa­lio pa­bai­go­je, nuo bend­ro­vės „Lie­tu­vos du­jos“ at­sky­rus du­jų tie­ki­mo veik­lą ir įkū­rus įmo­nę „Lie­tu­vos du­jų tie­ki­mas“.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja pa­žy­mi, kad by­los nu­trau­ki­mas ne­tu­ri įta­kos ki­tam gin­čui tarp Lie­tu­vos ir „Gazp­rom“ - Stok­hol­mo ar­bi­tra­žas šiuo me­tu nag­ri­nė­ja 1,5 mlrd. eu­rų ver­tės ieš­ki­nį prieš „Gazp­rom“ dėl Lie­tu­vai 2004-2012 me­tais tai­ky­tos per di­de­lės du­jų kai­nos.