„Freedom House“ žiniasklaidos reitinge Lietuva nežymiai pakilo
Ame­ri­kie­čių ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Free­dom Hou­se“ ži­niask­lai­dos lais­vės in­dek­se Lie­tu­va ne­žy­miai pa­ki­lo į vir­šų.

Lie­tu­vai skir­tas 21 ba­las ska­lė­je, kur 0 reiš­kia vi­siš­ką lais­vę, o 100 – di­džiau­sius ži­niask­lai­dos su­var­žy­mus.

„Free­dom Hou­se“ at­sto­vas Lie­tu­vo­je Vy­tis Jur­ko­nis BNS sa­kė, kad bend­ras ži­niask­lai­dos lais­vės in­dek­sas pa­sau­ly­je yra že­miau­sia­me taš­ke per pa­sta­ruo­sius 13 me­tų, o Lie­tu­vo­je ma­to­ma nors ir ne­di­de­lis, bet vis­gi žings­ne­lis į prie­kį.

„2016-ie­ji bu­vo įdo­mūs me­tai – bū­ta ban­dy­mų ir ini­cia­ty­vų sie­kian­čių var­žy­ti ži­niask­lai­dą, bet žur­na­lis­tų bend­ruo­me­nė ne kar­tą par­odė stu­bu­rą ir so­li­da­riai pa­sip­rie­ši­no ban­dy­mams ją ri­bo­ti“, – tei­gė eks­per­tas.

„Ži­niask­lai­dos sa­vi­nin­kai ir jų kon­cen­tra­ci­ja iš­lie­ka vie­nu iš iš­šū­kių, bet, tar­kim, ta pa­ti Lais­vės TV yra in­tri­guo­jan­tis ir ga­na reikš­min­gas pro­tes­tas prieš tra­di­ci­nę ži­niask­lai­dą. Kaip ro­do ty­ri­mas, di­džiau­sia erd­vė prog­re­sui Lie­tu­vo­je iš­lie­ka eko­no­mi­nės ap­lin­kos ge­ri­ni­mas“, – sa­kė V.Jur­ko­nis.

Pa­sak jo, nors pa­gal ži­niask­lai­dos lais­vę Lie­tu­va rei­tin­guo­ja­ma ga­na aukš­tai, tai ne­reiš­kia, jog nė­ra iš­šū­kių, ypač kal­bant apie re­gio­ni­nę ži­niask­lai­dą.

„Vis­gi ly­gi­nant su, tar­kim, pro­ce­sais vyks­tan­čiais kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je, Lie­tu­va at­ro­do ti­krai ne­blo­gai“, – sa­kė V.Jur­ko­nis.

„Free­dom Hou­se“ Lie­tu­va ap­len­kė Lat­vi­ją, taip pat to­kias ša­lis kaip Pra­ncū­zi­ja ir Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, ta­čiau at­si­li­ko nuo Es­ti­jos ir Skan­di­na­vi­jos ša­lių.

Ke­lio­mis die­no­mis anks­čiau pa­skelb­ta­me or­ga­ni­za­ci­jos „Re­por­te­riai be sie­nų“ Pa­sau­lio ži­niask­lai­dos lais­vės in­dek­se Lie­tu­va nu­kri­to vie­na po­zi­ci­ja į 36 vie­tą.