„Facebooke“ daugėja vyresnių, jaunimas bando sprukti
„Fa­ce­book“ so­cia­li­nį tink­lą at­ran­da vis vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, ro­do rin­kos ty­ri­mų ir kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vės TNS LT at­lik­tas ty­ri­mas. „Fa­ce­book“ at­si­sa­kęs stu­den­tas tvir­ti­na, kad pra­ras­da­vo per daug lai­ko, o so­cia­li­niu tink­lu be­si­nau­do­jan­ti vy­res­nio am­žiaus ver­tė­ja tvir­ti­na iš jo gau­nan­ti nau­dos.

TNS LT at­lik­tas ty­ri­mas ro­do, kad per pa­sta­ruo­sius še­še­rius me­tus „Fa­ce­book“ au­di­to­ri­ja su­bren­do aš­tuo­ne­riais me­tais. Vi­du­ti­nis var­to­to­jo am­žius – 33 me­tai.

Jau 8 mėn. „Fa­ce­book“ at­si­sa­kęs stu­den­tas Ta­das Ta­mo­šiū­nas aiš­ki­na, kad to­kį spren­di­mą pri­ėmė pa­ste­bė­jęs, jog so­cia­li­nia­me tink­le per die­ną pra­leis­da­vo bent 3 val. „At­si­ra­do dau­giau lai­ko, ku­rį iš­nau­do­ju ki­taip. Gal­būt ne taip efek­ty­viai, kaip no­rė­čiau, bet vis tiek efek­ty­viau ne­gu prieš tai. Ta­čiau at­si­ra­do ki­tų prob­le­mų – in­for­ma­ci­jos trū­ku­mas. Pa­vy­ko už­lo­py­ti tas sky­les. Tie­siog rei­kė­jo įdė­ti dau­giau pa­stan­gų, ieš­kant ki­tur“, – po­ky­čius po so­cia­li­nio tink­lo at­si­sa­ky­mo ko­men­tuo­ja jau­nuo­lis.

Ak­ty­viai „Fa­ce­book“ be­si­nau­do­jan­ti vy­res­nio am­žiaus ver­tė­ja Da­nu­tė Si­ri­jos Gi­rai­tė tvir­ti­na prie šio so­cia­li­nio tink­lo pri­si­jun­gu­si jau prieš aš­tuo­ne­rius me­tus. Ji sa­ko iš so­cia­li­nio tink­lo gau­nan­ti ir nau­dos.

„Ra­dau sa­vo kla­sės drau­gus, ku­rių ne­ma­čiau jau pu­sę am­žiaus. Ne­si­ti­kė­jau apie juos su­ži­no­ti. Jie Pie­tų Af­ri­ko­je, Iz­rae­ly­je, Ka­na­do­je, Kry­me ir ki­tur iš­si­bars­tę. Tai [pa­vy­ko] tik nau­do­jant „Fa­ce­book“, – tei­gia D. Si­ri­jos Gi­rai­tė.

Ver­tė­ja taip pat tei­gia, kad nau­do­ji­ma­sis „Fa­ce­book“ yra nau­din­gas dar­bui. So­cia­li­nis tink­las pa­de­da su­si­pa­žin­ti su nau­jais už­sie­nio ra­šy­to­jais, su ku­riais su­pa­žin­di­na jau vers­tų kny­gų au­to­riai.

Eks­per­tas pre­kių pa­klau­so­je po­ky­čių nepastebi

Įmo­nės „So­cia­lus mar­ke­tin­gas“ di­rek­to­rius, so­cia­li­nių tink­lų eks­per­tas Ari­jus Ža­kas at­krei­pia dė­me­sį, kad prieš ke­le­rius me­tus bu­vo kal­ba­ma, jog so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ yra la­bai daug jau­nuo­lių, to­dėl ten nė­ra tiks­li­nės au­di­to­ri­jos vers­lui. Da­bar kal­ba­ma prieš­in­gai – jau­nų žmo­nių so­cia­li­nia­me tink­le ma­žė­ja ir vers­las vėl su­si­du­ria su to­kia pa­čia prob­le­ma.

„Vi­sos nau­jie­nos, su­si­ju­sios su „Fa­ce­book“, daž­niau­siai bū­na ne­ga­ty­ves­nio at­spal­vio. Ne­no­rė­čiau ma­ny­ti, kad yra kaž­ko­kių prob­le­mų. No­rė­čiau kves­tio­nuo­ti ty­ri­mus ir ty­ri­mų re­zul­ta­tus“, – pa­brė­žia eks­per­tas, pa­aiš­kin­da­mas, kad nė­ra tiks­lin­ga vyk­dy­ti tie­sio­gi­nę var­to­to­jų apk­lau­są apie jų veik­lą in­ter­ne­te, kai duo­me­nis ga­li­ma gau­ti iš so­cia­li­nių tink­lų ma­ta­vi­mo sis­te­mų.

Anot A. Ža­ko, jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė dir­ba tiek su pre­kės ženk­lais, skir­tais jau­nes­nei au­di­to­ri­jai, tiek su tais, ku­rie skir­ti vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms. Eks­per­to tei­gi­mu, per pa­sta­ruo­sius me­tus bend­ro­vė ne­pas­te­bė­jo, kad jau­nuo­liams skir­ti pro­duk­tai su­lauk­tų ma­žiau dė­me­sio ar vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms skir­tos pre­kės tap­tų pa­klau­ses­nės.

„Iš ki­tos pu­sės, apk­lau­sa gal­būt nu­tei­kia šiek tiek po­zi­ty­viai, nes pre­kės ženk­lai, ypač vers­las, ke­liau­jan­tis į so­cia­li­nius tink­lus, daž­niau­siai no­ri pa­siek­ti šiek tiek vy­res­nius žmo­nes ne­gu vai­kus ar pa­aug­lius. Dėl to bet ko­kiu at­ve­ju vi­są šią in­for­ma­ci­ją pri­im­čiau tei­gia­mai ir tik džiaug­čiau­si, jei­gu pa­si­ro­dy­tų, kad ty­ri­mai ati­tin­ka ti­kro­vę“, – sa­ko A. Ža­kas.

„Fa­ce­boo­ke“ už­si­re­gis­tra­vę 45 proc. Lietuvos

Pa­sak A. Ža­ko, šiuo me­tu „Fa­ce­book“ už­si­re­gis­tra­vę maž­daug 1,3 mln. var­to­to­jų iš Lie­tu­vos, otai su­da­ro apie 45 proc. vi­sų ša­lies gy­ven­to­jų. Sta­tis­ti­ka ro­do, kad pa­gal am­žių pa­čią di­džiau­sią au­di­to­ri­ją su­da­ro 18–24 me­tų am­žiaus žmo­nės, ku­rių yra apie 350 tūkst.

„Tai – stu­den­tai, ta­čiau mums la­biau­siai įdo­mi ir svar­bi au­di­to­ri­ja – 25–44 me­tų am­žiaus žmo­nės. To­kių žmo­nių Lie­tu­vos „Fa­ce­book“ yra dau­giau nei 0,5 mln. Au­di­to­ri­jos yra jau­nes­nės, vi­du­ti­nės ir vy­res­nės. Vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­rį ti­krai ga­li­ma pa­ste­bė­ti ir ku­riuo rei­kė­tų pa­si­džiaug­ti – pri­si­jun­gia vis dau­giau vy­res­nių žmo­nių – 55 me­tų ir vy­res­ni“, – pa­ste­bi A. Ža­kas.

Jo tei­gi­mu, tai ro­do, kad „Fa­ce­book“ tam­pa ne tik pa­sky­ra, ku­rią sma­gu tu­rė­ti, bet pa­sky­ra, ku­ri svar­bi taip pat, kaip te­le­fo­no nu­me­ris ar se­niau iš­po­pu­lia­rė­jęs „Sky­pe“.