„EXPO 2015“ - Lietuvos nacionalinė diena
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Mi­la­ne vyks­tan­čio­je pa­sau­li­nė­je par­odo­je „EX­PO 2015“ ati­da­rė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę die­ną. Par­odo­je, ku­rios šių me­tų te­ma „Pa­mai­tin­ti pla­ne­tą – ener­gi­ja gy­ve­ni­mui“, mū­sų ša­lies at­sto­vai pri­sta­to sa­vo ku­li­na­ri­nį ir kul­tū­ri­nį pa­vel­dą.

„Šian­dien Lie­tu­va ir vėl pa­sau­lio dė­me­sio cen­tre. Ita­li­jo­je tu­ri­me iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę pa­sau­liui pri­sta­ty­ti sa­vo ša­lį, par­ody­ti tai, kuo di­džiuo­ja­mės ir kas mus iš­ski­ria iš ki­tų pa­sau­lio tau­tų. Lie­tu­viš­ka pro­duk­ci­ja vis la­biau ver­ti­na­ma ne tik dėl sa­vo uni­ka­lios tra­di­ci­jos, bet ir dėl iš­skir­ti­nės ko­ky­bės“, – sa­kė ša­lies va­do­vė kvies­da­ma pa­sau­lį „pa­ra­gau­ti“ Lie­tu­vos.

Kas 5 me­tus ren­gia­mo­je pa­sau­li­nė­je par­odo­je „EX­PO 2015“ da­ly­vau­ja 147 vals­ty­bės ir tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Ti­ki­ma­si, kad par­odą, ku­ri iš­si­dės­čiu­si 100 hek­ta­rų te­ri­to­ri­jo­je, ap­lan­kys dau­giau kaip 20 mi­li­jo­nų žmo­nių iš vi­so pa­sau­lio – maž­daug po 150 tūkst. kas­dien.

Pa­sak Pre­zi­den­tės, to­kie ren­gi­niai – tai ne tik ga­li­my­bė mi­li­jo­nams pa­sau­lio gy­ven­to­jų at­ras­ti Lie­tu­vą, bet ir pui­ki pro­ga mū­sų ša­lies vers­li­nin­kams už­megz­ti kon­tak­tus ir ieš­ko­ti nau­jų rin­kų lie­tu­viš­kiems pro­duk­tams.

Mū­sų ša­lies kul­tū­rą pri­sta­tan­tį Lie­tu­vos pa­vil­jo­ną su­da­ro du ram­po­mis su­jung­ti pa­sta­tai, sim­bo­li­zuo­jan­tys ba­lan­są tarp tra­di­ci­jų ir ino­va­ci­jų, pra­ei­ties ir at­ei­ties. Čia par­odos lan­ky­to­jai ga­li su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos is­to­ri­ja, mū­sų ry­šiais su ki­to­mis pa­sau­lio ša­li­mis, tra­di­ci­ja ir pa­sie­ki­mais. Pa­vil­jo­ne vyks­ta Lie­tu­vos at­li­kė­jų pa­si­ro­dy­mai, ro­do­mi spe­cia­liai „EX­PO 2015“ su­kur­ti fil­mai apie mū­sų ša­lį.

Pus­me­tį trun­kan­čio­je par­odo­je vei­kia nuo­la­ti­nė eks­por­tuo­ti­nų pro­duk­tų par­oda, pri­sta­to­mi Lie­tu­vos moks­li­nin­kų iš­ra­di­mai mais­to tech­no­lo­gi­jų ir že­mės ūkio sri­ty­je – nuo pluoš­ti­nių ka­na­pių na­no­kris­ta­lų ar iš­ma­nio­jo šal­dy­tu­vo iki eko­lo­giš­kų smid­rų ar sau­lės švie­są ga­lin­čių pa­keis­ti švies­tu­vų.

Na­cio­na­li­nės die­nos pro­ga par­odo­je vy­ko iš­skir­ti­nių lie­tu­viš­kų eko­lo­giš­kų ir tau­ti­nio pa­vel­do ga­mi­nių, esan­čių ES sau­go­mų pro­duk­tų są­ra­še, de­gus­ta­ci­ja. Par­odos lan­ky­to­jai ga­lė­jo mė­gau­tis juo­da duo­na, varš­kės sū­riais su me­du­mi, ša­ko­čiais, par­agau­ti lie­tu­viš­ko mi­daus.

Pir­mo­ji „EX­PO“ par­oda bu­vo su­reng­ta dar 1851 m. Lon­do­ne. Lie­tu­va jo­je da­ly­vau­ja jau 12 kar­tą. Pir­mą kar­tą ne­ofi­cia­li Lie­tu­vos eks­po­zi­ci­ja šio­je par­odo­je bu­vo įreng­ta 1900 m. iš­ei­vi­jos lie­tu­vių pa­stan­go­mis. Tuo­met te­mi­nia­me et­nog­ra­fi­jos pa­vil­jo­ne Par­yžiu­je bu­vo pri­sta­to­ma ca­ri­nės Ru­si­jos drau­džia­ma lie­tu­viš­ka spau­da, mū­sų ša­lies tau­ti­niai kos­tiu­mai.