„Erasmus“ programa Lietuvoje pasinaudojo jau 50 tūkst. žmonių
1987 me­tais pra­dė­ta aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tams skir­ta ju­du­mo prog­ra­ma da­bar pri­trau­kia šim­tus tūks­tan­čių aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tų. 

Šian­dien Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­skel­bė nau­jus duo­me­nis, iš ku­rių ma­ty­ti, kad 2015 m. prog­ra­ma „E­ras­mus+“ 678 000 eu­ro­pie­čių su­da­rė ga­li­my­bę stu­di­juo­ti, mo­ky­tis, dirb­ti ir už­siim­ti sa­va­no­riš­ka veik­la už­sie­ny­je. Tai pats di­džiau­sias skai­čius per vi­sus prog­ra­mos gy­va­vi­mo me­tus. Tais pa­čiais me­tais ES į dau­giau kaip 19 600 pro­jek­tus, ku­riuo­se da­ly­va­vo 69 000 or­ga­ni­za­ci­jų, in­ves­ta­vo 2,1 mlrd. EUR.

Tai, kas 1987 m. pra­si­dė­jo kaip kuk­li aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tams skir­ta ju­du­mo prog­ra­ma, ku­rio­je pir­mai­siais me­tais da­ly­va­vo vos 3 200 stu­den­tų, per pa­sta­ruo­sius 30 me­tų ta­po pa­vyz­di­nė prog­ra­ma, ku­ria kas­met ga­li pa­si­nau­do­ti be­veik 300 000 aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tų. Per tą lai­ką prog­ra­ma taip pat iš­sip­lė­tė – pa­gal ją tei­kia­mos ga­li­my­bės tam ti­krą lai­ką stu­di­juo­ti ir at­lik­ti sta­žuo­tę ir (ar­ba) pra­kti­ką tiek aukš­tų­jų mo­kyk­lų, pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­go­se be­si­mo­kan­tiems as­me­nims, vyk­dy­ti jau­ni­mo, sa­va­no­rių ir dar­buo­to­jų mai­nus vi­so­se švie­ti­mo, mo­ky­mo, jau­ni­mo ir spor­to sri­ty­se. Nuo 2014 m. prog­ra­ma va­di­na­ma „E­ras­mus+“, nes ja ga­li pa­si­nau­do­ti dau­giau žmo­nių dėl siū­lo­mų įvai­res­nių ga­li­my­bių. Per pa­sta­ruo­sius 30 me­tų pa­gal prog­ra­mą „E­ras­mus+“ ir jos pirm­ta­kes ne tik su­teik­ta par­ama dau­giau kaip 5 mln. stu­den­tų, pa­meis­trių ir sa­va­no­rių, bet taip pat rem­ti dar­buo­to­jų ir jau­ni­mo mai­nai – iš vi­so pa­dė­ta 9 mln. žmo­nių.

Lie­tu­va prie prog­ra­mos pri­si­jun­gė 1999 m. su 361 stu­den­tu, o iki šių me­tų prog­ra­mos su­teik­to­mis ga­li­my­bė­mis pa­si­nau­do­jo dau­giau kaip 40 000 iš­vy­ku­sių į ki­tas vals­ty­bes stu­di­juo­ti jau­nų žmo­nių iš Lie­tu­vos ir dau­giau kaip 18 000 at­vy­ku­sių stu­di­juo­ti į Lie­tu­vą. Per 30 me­tų Lie­tu­vo­je šia prog­ra­ma aukš­to­jo moks­lo sek­to­riu­je iš vi­so pa­si­nau­do­jo dau­giau kaip 50 tūks­tan­čių žmo­nių.