„Drąsi šalis“ neišdegė, būsime kūrybingi
Nors iš­leis­ti šim­tai tūks­tan­čių eu­rų įvai­rioms įvaiz­džio stra­te­gi­joms, mū­sų ša­lis iki šiol ne­tu­ri bend­ros pri­sis­ta­ty­mo už­sie­niui kon­cep­ci­jos. Vis dėl­to val­džia ėmė­si nau­jo pro­jek­to – ieš­ko kas su­kur­tų vaiz­do kli­pą apie mo­der­nią ir kū­ry­bin­gą Lie­tu­vą.

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja pa­skel­bė vie­šą­jį pir­ki­mą, no­rė­da­ma įsi­gy­ti vaiz­do kli­po, už­sie­nio au­di­to­ri­joms pri­sta­tan­čio Lie­tu­vą kaip mo­der­nią ir kū­ry­bin­gą ša­lį, kū­ri­mo pa­slau­gas. Sie­kia­ma, kad iki lap­kri­čio vi­du­rio bū­tų pa­ga­min­tas iki 3 mi­nu­čių truk­mės kli­pas, ku­ris ga­lė­tų bū­ti adap­tuo­tas į 1 mi­nu­tės truk­mės kli­pą, su­bti­truo­tą ke­lio­mis kal­bo­mis: ang­lų, pra­ncū­zų, is­pa­nų, ru­sų, vo­kie­čių, len­kų ir ki­nų.

Vie­šų­jų ry­šių eks­per­tės nuo­mo­ne, pa­si­rink­ta kon­cep­ci­ja pri­sta­ty­ti mū­sų ša­lį kaip mo­der­nią ir kū­ry­bin­gą yra tin­ka­ma. Kar­tu pa­brė­žia­ma bū­ti­ny­bė iš­gry­nin­ti Lie­tu­vos įvaiz­dį, o ne kur­ti jį chao­tiš­kai.

Ne­pi­gus pirkinys

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to Spau­dos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vie­šų­jų ry­šių pro­jek­tų va­do­vė Ka­ro­li­na Pa­ulo­ny­tė „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad su­kur­ti įvaiz­džio kli­pą no­ri­ma reikš­min­gos ir iš­skir­ti­nės is­to­ri­nės da­tos – Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio, ku­rį mi­nė­si­me ki­tą­met, pro­ga. Lie­tu­vos pri­sta­ty­mas už­sie­ny­je yra įtrauk­tas į Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mą, šiam tiks­lui ir skir­tas mi­nė­tas vaiz­do kli­pas.

Anot K. Pa­ulo­ny­tės, kli­pas orien­tuo­tas į už­sie­nio ša­lis, o tiks­li­nė jo au­di­to­ri­ja – už­sie­nio ša­lių vi­suo­me­nių ly­de­riai, nuo­mo­nių for­muo­to­jai, spren­di­mų pri­ėmė­jai, ži­niask­lai­da. „Vaiz­do kli­pas bus ro­do­mas Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo ren­gi­nių už­sie­ny­je me­tu, jis bus tie­sio­giai pla­ti­na­mas už­sie­nio ži­niask­lai­dai, juo da­li­ja­ma­si so­cia­li­niuo­se tink­luo­se“, – aiš­ki­no Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vė.

Vaiz­do kli­pui su­kur­ti nu­ma­ty­ta skir­ti 24 tūkst. eu­rų.

Įvaiz­džiu rū­pi­na­si atskirai

K. Pa­ulo­ny­tės tei­gi­mu, kon­cep­ci­ja pri­sta­ty­ti Lie­tu­vą kaip mo­der­nią ir kū­ry­bin­gą ša­lį pa­si­rink­ta kon­sul­tuo­jan­tis su Už­sie­nio rei­ka­lų ir Ūkio mi­nis­te­ri­jo­mis, Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to at­sto­vais, dir­ban­čiais pri­sta­tant mū­sų ša­lį už­sie­ny­je, vie­šų­jų ry­šių eks­per­tais. „Taip pat, sie­kiant iš­lai­ky­ti ko­mu­ni­ka­ci­jos vien­ti­su­mą ir pri­sta­tant Lie­tu­vą už­sie­ny­je, bu­vo re­mia­ma­si mū­sų ša­lies pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai pa­tir­ti­mi, kuo­met Lie­tu­va bu­vo pri­sta­to­ma kaip mo­der­ni ir ku­rian­ti vals­ty­bė“, – dės­tė ji.

Lie­tu­va iki šiol ne­tu­ri sa­vo įvaiz­džio stra­te­gi­jos. Mū­sų ša­lies pri­sta­ty­mu už­sie­ny­je rū­pi­na­si ke­lios ins­ti­tu­ci­jos pa­gal sa­vo veik­los sri­tis: Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas, „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, Už­sie­nio rei­ka­lų ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos. „Bend­ro ir koor­di­nuo­to Lie­tu­vos pri­sta­ty­mo už­sie­ny­je sis­te­mos kol kas nė­ra“, – pa­žy­mė­jo K. Pa­ulo­ny­tė.

Iš­lei­do šim­tus tūkstančių

Per de­šimt­me­tį Lie­tu­va at­ski­roms įvaiz­džio stra­te­gi­joms iš­lei­do šim­tus tūks­tan­čių eu­rų. Pir­mas rim­tes­nis ban­dy­mas kur­ti bend­rą ša­lies įvaiz­dį pra­dė­tas 2005 me­tais. Tuo­met Vy­riau­sy­bė pa­skel­bė vie­šą kon­kur­są Lie­tu­vos įvaiz­džio stra­te­gi­jai su­kur­ti. Jo nu­ga­lė­to­ju pa­skelb­tas pro­jek­tą „Vi­vat, Lie­tu­va!“ par­en­gęs tarp­tau­ti­nis kon­sor­ciu­mas, jam su­mo­kė­ta 800 tūkst. li­tų (apie 232 tūkst. eu­rų). Ta­čiau stra­te­gi­ja taip ir ne­bu­vo pa­tvir­tin­ta, nes ne­įti­ko Vy­riau­sy­bei.

Ori­ja­na Ma­ša­lė: „La­bai no­rė­tų­si, kad ly­de­rys­tės ku­riant Lie­tu­vos įvaiz­džio stra­te­gi­ją bū­tų dau­giau.“

2008 me­tais pri­sta­ty­tas pro­jek­tas „Lie­tu­va – drą­si ša­lis“. Ja­me nu­ma­ty­ta pa­brėž­ti lie­tu­vių ryž­tin­gu­mą, ini­cia­ty­vu­mą, verž­lu­mą, veik­lu­mą, ino­va­ci­jų kū­ri­mą ir die­gi­mą. Tarp pa­siū­ly­mų, di­din­sian­čių mū­sų kraš­to ži­no­mu­mą, bu­vo už­sie­nie­čių dė­me­sį pa­trau­kian­čio eks­tra­va­gan­tiš­ko pa­sta­to sta­ty­ba, Ho­li­vu­do fil­mas apie Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės ko­vas ir mū­sų ša­lies ang­liš­ko var­do kei­ti­mas (esą da­bar­ti­nis „Lit­hua­nia“ yra per il­gas ir su­nkiai iš­ta­ria­mas). Šios kon­cep­ci­jos kū­rė­jams Vy­riau­sy­bė pa­klo­jo 600 tūkst. li­tų (apie 174 tūkst. eu­rų).

Ma­žiau nei prieš me­tus Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas pri­sta­tė nau­ją Lie­tu­vos tu­riz­mo pre­kės ženk­lo kon­cep­ci­ją, ku­rios šū­kis „Lit­hua­nia. Real is beau­ti­ful“ („Lie­tu­va. Ti­kra yra gra­žu“). Mū­sų ša­lis tu­ris­tams pri­sta­to­ma kaip vie­ta, kur ver­ti­na­mi ti­kri da­ly­kai: lie­tu­viš­kas mais­tas, gam­ta, bend­ra­vi­mas, ne­nu­pud­ruo­ta ar­chi­tek­tū­ra, pa­sau­ly­je ver­ti­na­ma kul­tū­ra, ne­dirb­ti­nis sve­tin­gu­mas ir pan. Ta­čiau šio­je is­to­ri­jo­je ne­ap­siei­ta be skan­da­lo – rek­la­mos pa­slau­gų tei­kė­jai tu­rė­jo su­kur­ti ke­lis šim­tus Lie­tu­vos gam­tos ir kul­tū­ros ob­jek­tų nuo­trau­kų, ta­čiau 140 tūkst. eu­rų ver­tės pro­jek­tui bu­vo nau­do­ja­mos ne mū­sų ša­ly­je da­ry­tos ir pi­giai kai­nuo­jan­čios fo­tog­ra­fi­jos.

Sukurti įvaizdžio klipą siekiama reikšmingos ir išskirtinės istorinės datos - Valstybės atkūrimo šimtmečio, kurį minėsime kitąmet, - proga.

Ne­ma­žai varg­ta ir ieš­kant Lie­tu­vos pre­kės ženk­lo. 2007 me­tais skelb­tas kon­kur­sas lo­go­ti­pui su­kur­ti bai­gė­si skan­da­lu. Pa­aiš­kė­jus, kad nu­ga­lė­to­jų kū­ri­nys ga­lė­jo bū­ti pla­gia­tas, kon­kur­sas bu­vo anu­liuo­tas ir pa­skelb­tas nau­jas. Jį lai­mė­jo sim­bo­lis, ku­ria­me Lie­tu­vos for­mos dau­gia­kam­py­je iš­si­bars­čiu­sios rai­dės su­da­ro žo­dį „Lit­hua­nia“. Pir­mam kon­kur­sui bu­vo skir­ta 1,14 mln. li­tų (apie 330 tūkst. eu­rų), an­tram – 212 tūkst. li­tų (apie 61 tūkst. eu­rų).

Blaš­ky­tis ne­nau­din­ga

Vie­šų­jų ry­šių eks­per­tės Ori­ja­nos Ma­ša­lės ma­ny­mu, kuo dau­giau vals­ty­bė pri­sis­ta­tys, dau­giau tu­rės ko­ky­biš­kos vi­zua­li­nės me­džia­gos, tuo bus ge­riau. „E­sa­me ma­ža, ma­žai ži­no­ma ša­lis, tu­ri­me nau­do­tis vi­so­mis ga­li­my­bė­mis pa­si­ro­dy­ti pa­sau­liui, pri­sis­ta­ty­ti. Vi­sa­da esu už tai, kad vals­ty­bė da­ry­tų kuo dau­giau to­kių da­ly­kų“, – ak­cen­ta­vo ji.

Anot O. Ma­ša­lės, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos pa­si­rink­ta kon­cep­ci­ja už­sie­nio ša­lių ly­de­riams, ži­niask­lai­dai pri­sta­ty­ti Lie­tu­vą kaip mo­der­nią ir kū­ry­bin­gą ša­lį skam­ba ge­rai, nes bū­tent to­kia vals­ty­bė ir esa­me. Taip pat ji pa­žy­mė­jo, jog vaiz­do kli­po su­kū­ri­mo pa­slau­goms pirk­ti nu­ma­ty­ta 24 tūkst. eu­rų su­ma yra pa­kan­ka­ma ge­ram pro­duk­tui su­kur­ti.

Tai, kad Lie­tu­va vis dar ne­tu­ri bend­ros ir koor­di­nuo­tos ša­lies pri­sta­ty­mo už­sie­ny­je sis­te­mos, O. Ma­ša­lės nuo­mo­ne, yra ne­ge­rai mums pa­tiems, nes ne­sa­me iden­ti­fi­ka­vę, kas esa­me. „Vals­ty­bės įvaiz­dis pir­miau­sia skir­tas jos pa­čios gy­ven­to­jams. Tu­ri­me la­bai aiš­kiai ap­sib­rėž­ti, ko­kie mes, lie­tu­viai, esa­me ir ko­kie no­ri­me bū­ti. Iš­ori­nė­je ko­mu­ni­ka­ci­jo­je, pri­sis­ta­tant už­sie­nio vals­ty­bėms, na­tū­ra­lu, kad kiek­vie­ną kar­tą ga­li­me at­ro­dy­ti skir­tin­gi. Kar­tais tai yra ge­rai, nes pa­de­da pa­siek­ti skir­tin­gas tiks­li­nes au­di­to­ri­jas, bet iš es­mės blaš­ko dė­me­sį. La­bai no­rė­tų­si, kad ly­de­rys­tės ku­riant Lie­tu­vos įvaiz­džio stra­te­gi­ją bū­tų dau­giau. Kaž­kas tu­ri pa­siim­ti vė­lia­vą ir sa­ky­ti, jog Lie­tu­va yra to­kia, už­deg­ti vi­są tau­tą, kad vi­si taip ma­ny­tu­me, ir apie tai drą­siai kal­bė­ti už­sie­ny­je“, – pa­brė­žė eks­per­tė.