„Darbietis“ siūlo jungti ministerijas
Val­dan­čio­sios Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos at­sto­vas Gin­ta­ras Ta­mo­šiū­nas siū­lo Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją jung­ti prie Švie­ti­mo ir moks­lo, Ener­ge­ti­kos – prie Ūkio, mi­nis­trams nu­sta­ty­ti kva­li­fi­ka­ci­nius rei­ka­la­vi­mus, ne­leis­ti jiems tu­rė­ti Sei­mo na­rio man­da­to.

To­kias Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­tai­sas prieš pat Sei­mo rin­ki­mus re­gis­tra­vęs par­la­men­ta­ras sa­ko sie­kian­tis efek­ty­ves­nio Vy­riau­sy­bės dar­bo, ra­cio­na­les­nio lė­šų pa­nau­do­ji­mo, taip pat tvir­ti­na, kad pa­tai­sas bū­tų ga­li­ma pri­im­ti dar šios ka­den­ci­jos Sei­me. Jų įsi­ga­lio­ji­mo da­ta pro­jek­te nu­ma­ty­ta 2017 me­tų sau­sis.

Par­la­men­ta­ro pa­tai­sos nu­sta­ty­tų, kad mi­nis­tru ga­li bū­ti as­muo, tu­rin­tis pri­žiū­ri­mos sri­ties aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir ne ma­žes­nį kaip 5 me­tų va­do­va­vi­mo dar­bo sta­žą jo va­do­vau­ja­mos mi­nis­te­ri­jos kom­pe­ten­ci­jos sri­ty­je. Taip pat mi­nis­tras ne­ga­lė­tų, kaip šiuo me­tu, tu­rė­ti Sei­mo na­rio man­da­to, to­kia tei­sė bū­tų pa­lie­ka­ma tik mi­nis­trui pir­mi­nin­kui.

„Mi­nis­tras nė­ra vien po­li­ti­kas, tai ir svar­biau­sių sri­čių va­do­vas, žmo­gus, ku­ris pri­ima ti­krai svar­bius spren­di­mus, ir uži­mant to­kias par­ei­gas ne­la­bai bū­tų vie­ta mo­ky­tis tos sri­ties (spe­ci­fi­kos), to­dėl tai tu­rė­tų bū­ti pro­fe­sio­na­lūs žmo­nės, ku­rie yra sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tai, tad bent to­kie rei­ka­la­vi­mai kaip mi­nis­te­ri­jų de­par­ta­men­tų di­rek­to­riams ar sky­rių ve­dė­jams, tu­rė­tų bū­ti“, – BNS sa­vo ini­cia­ty­vą ko­men­ta­vo G.Ta­mo­šiū­nas.

Taip pat par­la­men­ta­ras siū­lo ne­leis­ti mi­nis­trams iš­lai­ky­ti Sei­mo na­rio man­da­to, kaip yra šiuo me­tu. Pa­sak G.Ta­mo­šiū­no, mi­nis­tras tie­siog ne­spė­ja dirb­ti Sei­mo na­rio dar­bo, ir abie­jų par­ei­gų at­lik­ti ko­ky­biš­kai, jo tei­gi­mu, ne­įma­no­ma.

„Mi­nis­trai la­bai re­tai da­ly­vau­ja Sei­mo po­sė­džiuo­se ir to Sei­mo na­rio dar­bo ti­krai lie­ka la­bai ma­žai. Jei jis no­ri dirb­ti mi­nis­te­ri­jo­je, kva­li­fi­kuo­tai ir at­sa­kin­gai, na­tū­ra­lu, kad Sei­mo na­rio dar­bo pra­ktiš­kai ne­dir­ba, ir be­veik vi­sas mi­nis­trų ka­bi­ne­tas iš­kren­ta iš Sei­mo dar­bo, aš jau ne­šne­ku apie ko­mi­te­tų lan­ky­mą. Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas yra ki­ta ka­te­go­ri­ja, la­biau po­li­ti­kas, ku­ris tu­ri da­ly­vau­ti Sei­me, jaus­ti Sei­mo na­rių nuo­tai­kas, su jais de­rin­ti tei­kia­mus įsta­ty­mus“, – siū­ly­ma ko­men­ta­vo G.Ta­mo­šiū­nas.

Klau­sia­mas, ko­dėl to­kias pa­tai­sas tei­kia li­kus vos mė­ne­siui iki Sei­mo rin­ki­mų, par­la­men­ta­ras aiš­ki­no dar­bą pra­dė­jęs tik ka­den­ci­jos vi­du­ry­je, tad rei­kė­jo lai­ko pa­ma­ty­ti sis­te­mos trū­ku­mus ir par­eng­ti ati­tin­ka­mas pa­tai­sas.

„Sei­me esu ke­le­tą me­tų, pa­ma­ty­ti tuos da­ly­kus rei­kia lai­ko, to­dėl to­kios pa­tai­sos at­si­ra­do vė­liau“, – tvir­ti­no par­la­men­ta­ras. G.Ta­mo­šiū­nas. Dar­bą Sei­me jis pra­dė­jo 2014 me­tų bir­že­lį, pa­kei­tęs į Eu­ro­pos Par­la­men­tą iš­rink­tą Vik­to­rą Us­pas­ki­chą.

G.Ta­mo­šiū­nas taip pat tvir­ti­no, jog pa­tai­soms pri­im­ti lai­ko pa­kak­tų: „Tai yra rea­lu, nes ta da­lis dėl mi­nis­tro ir Sei­mo na­rio man­da­to su­de­ri­na­mu­mo, šne­ka­ma ne pir­mus me­tus, ir to­kių ini­cia­ty­vų yra bu­vę“.

Siū­ly­mą jung­ti mi­nis­te­ri­jas jis aiš­ki­no efek­ty­ves­niu lė­tų val­dy­mu, taip pat pa­žy­mė­jo, kad šių mi­nis­te­ri­jų sri­tys daž­nai per­si­den­gia.

„Ma­no po­zi­ci­ja, kad mi­nis­te­ri­jų ga­lė­tų bū­ti dar ma­žiau, šis va­rian­tas pats pa­pras­čiau­sias, Ener­ge­ti­kos ir Ūkio mi­nis­te­ri­ja kaž­ka­da ir bu­vo vie­na, o kul­tū­ros ir švie­ti­mo sri­tys ir­gi daug pi­na­si, daug kur su­si­ker­ta, ir tu­rint vie­ną mi­nis­te­ri­ją daug efek­ty­viau bus val­do­mi iš­tek­liai“, – sa­kė Sei­mo na­rys.