„Darbiečių“ viceministras įvardijo grėsmes
Kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras „dar­bie­tis“ Ma­ri­jus Ve­lič­ka gin­či­ja Va­ka­rų ži­niask­lai­do­je nu­skam­bė­ju­sius skai­čius, esą kar­tu su mig­ran­tų srau­tu į Eu­ro­pą at­vy­ko apie 4 tūkst. par­eng­tų ISIL (su tarp­tau­ti­niu te­ro­ris­tų tink­lu „al Qae­da“ su­si­jęs ju­dė­ji­mas „I­ra­ko ir Le­van­to is­la­mo vals­ty­bės“) – jie esą stip­riai per­dė­ti. Vi­ce­mi­nis­tras tei­gia esąs įsi­ti­ki­nęs, kad į Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) „ti­krai pa­te­ko“ ke­li šim­tai to­kių as­me­nų.

Dar­bo par­ti­jos de­le­guo­tas kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras M. Ve­lič­ka iš­pla­ti­no par­eiš­ki­mą, kel­da­mas klau­si­mą, ar tarp šiuo me­tu į Eu­ro­pą plūs­tan­čių ka­ro pa­bė­gė­lių ar eko­no­mi­nių mig­ran­tų yra Ira­ko bei Le­van­to is­la­mo vals­ty­bės (ISIL) ko­vo­to­jų ar­ba jiems pri­jau­čian­čių bei po­ten­cia­lių sa­vi­žu­džių.

Po­li­ti­ko tei­gi­mu, Va­ka­rų ži­niask­lai­do­je nu­skam­bė­ję skai­čiai, jog kar­tu su mig­ran­tų srau­tu į Eu­ro­pą at­vy­ko apie 4 tūkst. par­eng­tų ISIL ko­vo­to­jų yra stip­riai per­dė­ti. M. Ve­lič­kos ma­ny­mu, at­siž­vel­giant į Ira­ko ir Si­ri­jos pa­dė­tį bei ISIL įkur­tos ta­ria­mos vals­ty­bės – ka­li­fa­to – tiks­lus (ta­ria­mos vals­ty­bės ap­gy­ni­mas ir iš­sau­go­ji­mas), „žmo­giš­kie­ji re­sur­sai jiems yra aukš­čiau­sias pri­ori­te­tas“.

„Ta­čiau esu įsi­ti­ki­nęs, jog ke­le­tas šim­tų ISIL ko­vo­to­jams pri­jau­čian­čių ar­ba taip ta­ria­mų ne­iden­ti­fi­kuo­tų kaip ISIL ko­vo­to­jai as­me­nų, ku­rie iki šios die­nos su­ge­bė­jo iš­sau­go­ti sa­vo slap­tu­mą, ka­dan­gi vi­so pa­sau­lio žval­gy­bi­nės agen­tū­ros šią in­for­ma­ci­ją ypač kruopš­čiai ren­ka bei ja da­li­ja­si, su to­kiu di­de­liu mig­ran­tų skai­čiu­mi ti­krai pa­te­ko į ES“, - pa­skel­bė kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras.

Jo ma­ny­mu, pa­te­kę į ES te­ri­to­ri­ją, šie as­me­nys „elg­sis kaip įta­kos agen­tai“ - skleis ISIL idė­jas, ieš­kos ra­di­ka­liau nu­si­tei­ku­sių as­me­nų, gal­būt pa­tys vyk­dys tam ti­krus te­ro­ris­ti­nius iš­puo­lius.

„Dar ak­tua­les­nis klau­si­mas, kiek iš 400 tūkst. pa­bė­gė­lių bus už­ver­buo­ti ISIL ar ki­tų te­ro­ris­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų? At­sa­ky­mas – daug. Vi­si žmo­nės, ku­rie at­vy­ko su mig­ra­ci­jos ban­ga, ti­ki­si ge­res­nio bei sau­ges­nio gy­ve­ni­mo ES, ir jei šie žmo­nių lū­kes­čiai ne­pa­si­tei­sins, at­si­ran­da vie­tos ra­di­ka­lioms is­la­mis­ti­nėms nuo­tai­koms plis­ti. Fak­tas tas, kad vi­sų po­rei­kių mak­si­ma­liai pa­ten­kin­ti bus ne­įma­no­ma, da­lis žmo­nių ne­bus nu­si­tei­kę lauk­ti ir ken­tė­ti“, - samp­ro­ta­vo „dar­bie­tis“.

M. Ve­lič­kos tei­gi­mu, stra­te­gi­nis tiks­las šia­me pro­ce­se bū­tų šių žmo­nių in­teg­ra­vi­mas į Eu­ro­pos kul­tū­ri­nę bei so­cia­li­nę erd­vę. „Prie­šin­gu at­ve­ju jie taps po­ten­cia­liai pa­žei­džia­mi ISIL ideo­lo­gi­jos, o ta­da jau tu­rė­si­me spręs­ti kur kas su­dė­tin­ges­nius klau­si­mus – pa­vyz­džiui, kaip su­stab­dy­ti te­ro­ris­ti­nius sa­vi­žu­džių iš­puo­lis ša­ly­je“, - ra­šė vi­ce­mi­nis­tras.

Kaip skel­bia­ma, šią va­sa­rą į Eu­ro­pą per Vi­dur­že­mio jū­rą plūs­te­lė­jęs mig­ran­tų srau­tas yra re­kor­di­nio dy­džio. Vien rugp­jū­čio mė­ne­sį lai­vais per Vi­dur­že­mio jū­rą į Eu­ro­pos Są­jun­gą at­vy­ko apie 130 tūkst. žmo­nių, t.y., ke­tu­ris kar­tus dau­giau ne­gu per tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai. Šiuo me­tu į ES yra at­vy­kę be­veik 400 tūkst. žmo­nių.

Jung­ti­nių Tau­tų duo­me­ni­mis, apie 51 pro­cen­tą į Eu­ro­pą at­vyks­tan­čių mig­ran­tų su­da­ro as­me­nys su Si­ri­jos pi­lie­čių pa­sais. Daug mig­ran­tų at­vyks­ta iš Af­ga­nis­ta­no ir Eri­trė­jos, ma­žes­nė da­lis iš Pa­kis­ta­no, Bang­la­de­šo, Gam­bi­jos, Se­ne­ga­lo ir ki­tų. Pa­sta­ro­sios ša­lys yra lai­ko­mos sau­gio­mis, to­dėl šie at­vy­kė­liai yra va­di­na­mi eko­no­mi­niais mig­ran­tais.