„Darbiečių“ planai Vyriausybėje pakvipo populizmu
Dar­bo par­ti­jos (DP) siū­ly­mas pert­var­ky­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją, pri­ski­riant jai jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lus, su­kė­lė ne­vie­na­reikš­mę reak­ci­ją. Da­lis po­li­ti­kų ma­no, kad da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bės struk­tū­ra yra op­ti­ma­li ir ten­ki­nan­ti šian­die­nos po­rei­kius.

DP pla­nuo­ja iki 2017 me­tų su­jung­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją su Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­tu prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos bei Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tu prie Vy­riau­sy­bės ir taip įkur­ti nau­ją – Kul­tū­ros, jau­ni­mo ir spor­to mi­nis­te­ri­ją. Ta­čiau to­kiems pla­nams ne­pri­ta­ria ne tik opo­zi­ci­ja, bet ir val­dan­tie­ji.

Pa­di­din­tų mi­nis­tro autoritetą

Pa­sak šios idė­jos ini­cia­to­riaus, Sei­mo Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos na­rio Vy­tau­to Gap­šio, nau­jo­ji mi­nis­te­ri­ja leis­tų su­ma­žin­ti biu­ro­kra­ti­nį apa­ra­tą, su­stip­rin­ti jau­ni­mo ir spor­to bend­ruo­me­nės at­sto­va­vi­mą Vy­riau­sy­bė­je bei su­teik­ti dau­giau po­li­ti­nio au­to­ri­te­to mi­nis­trui. „Šiuo me­tu jau­ni­mo, spor­to ir kul­tū­ros klau­si­mams yra at­sto­vau­ja­ma skir­tin­gu lyg­me­niu ir jie ati­tin­ka­mai tu­ri skir­tin­gą svo­rį vals­ty­bės po­li­ti­ko­je. Ma­nau, kad tiek jau­ni­mo, tiek spor­to rei­ka­lai iki šiol bu­vo ne­pel­ny­tai nu­stum­ti į ša­lį. Žvel­giant iš vals­ty­bės po­zi­ci­jų, jie tu­ri bū­ti ver­ti­na­mi kaip pri­dė­ti­nę ver­tę ku­rian­čios sri­tys, ku­rios yra ne ma­žiau svar­bios ne­gu ener­ge­ti­ka ar­ba že­mės ūkis. To­dėl už­re­gis­tra­vau Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias Kul­tū­ros, jau­ni­mo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos įstei­gi­mą nuo 2017 me­tų sau­sio 1 die­nos“, – aiš­ki­no jis.

Idė­ją steig­ti nau­ją mi­nis­te­ri­ją tei­gia­mai ver­ti­na kul­tū­ros mi­nis­tras „dar­bie­tis“ Ša­rū­nas Bi­ru­tis. Jis tvir­ti­no jau se­niai kė­lęs klau­si­mą, ko­dėl spor­to klau­si­mus ku­ruo­ja Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. „Ma­nau, kad fi­zi­nė ir dva­si­nė kul­tū­ra yra ne­at­sie­ja­mi da­ly­kai, o spor­to po­li­ti­ką tu­ri re­gu­liuo­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. Jau­ni­mas yra mū­sų at­ei­tis, to­dėl vi­si klau­si­mai tu­ri bū­ti spren­džia­mi vie­no­je ins­ti­tu­ci­jo­je, komp­lek­siš­kai“, – įsi­ti­ki­nęs Š. Bi­ru­tis.

Mei­lė rin­kė­jams vis stiprėja

DP koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai skep­tiš­kai ver­ti­na siū­ly­mą. So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas tvir­ti­no ne­jau­čiąs po­rei­kio steig­ti nau­ją mi­nis­te­ri­ją. „Tai ti­krai nė­ra „mir­ti­nas“ dar­bas, ku­rį rei­kia pa­da­ry­ti. Mi­nis­te­ri­jos bu­vi­mas ne­už­ti­kri­na vie­no ar ki­to da­ly­ko spren­di­mo. Net ir ne­tu­rint mi­nis­te­ri­jos ga­li­ma pa­teik­ti įvai­rius pro­jek­tus, spręs­ti eg­zis­tuo­jan­čias prob­le­mas. Ne­ma­nau, kad už­ka­bi­nus nau­jos mi­nis­te­ri­jos iš­ka­bą, iš kar­to pa­si­keis mąs­ty­mas, po­žiū­ris, fi­nan­sa­vi­mas ir ki­ti da­ly­kai. Nie­kas ne­truk­do ir da­bar jau­ni­mo, spor­to rei­ka­lams skir­ti dau­giau dė­me­sio“, - pa­brė­žė po­li­ti­kas.

A. Sy­so nuo­mo­ne, šią „dar­bie­čių“ ini­cia­ty­vą ga­lė­jo pa­ska­tin­ti ki­tą­met vyk­sian­tys Sei­mo rin­ki­mai. Par­la­men­to pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas tei­gė iš ko­le­gų Sei­me tei­kia­mų įsta­ty­mų pro­jek­tų aiš­kiai pa­ju­tęs, kad ar­tė­ja rin­ki­mai. „Mei­lės rin­kė­jams, ypač li­kus me­tams, pu­san­trų iki rin­ki­mų, itin pa­dau­gė­ja“, - šyp­te­lė­jo jis.

Pa­sak A. Sy­so, svars­tant, ar Vy­riau­sy­bės struk­tū­ra yra op­ti­ma­li, rei­kia įver­tin­ti, kaip spren­džia­mi bend­rie­ji klau­si­mai, ar ge­rė­ja žmo­nių gy­ve­ni­mo ko­ky­bė. „Kol kas vis­kas ei­na į vir­šų. Va­di­na­si, ir su to­kia struk­tū­ra ga­li­ma dirb­ti ir pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų“, - įsi­ti­ki­nęs so­cial­de­mo­kra­tas.

Im­ituo­ja veik­lą, ne­ma­ty­da­mi rim­tų problemų

Opo­zi­ci­nės Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma taip pat ne­pri­ta­ria nau­jos mi­nis­te­ri­jos kū­ri­mui. Jo tei­gi­mu, ypa­tin­gų prob­le­mų dėl da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės struk­tū­ros ne­ky­la. „Tai kam tai svars­ty­ti? Ne­jau­gi Vy­riau­sy­bės na­riai ir DP ne­ma­to ki­tų rim­tų prob­le­mų, kad ban­do im­ituo­ti aud­rin­gą veik­lą, siū­ly­da­mi pers­tum­dy­ti kė­des? Tai ti­krai nė­ra pri­ori­te­ti­nis klau­si­mas, o jų siū­lo­ma pert­var­ka kaž­ko­kių reikš­min­gų re­zul­ta­tų ti­krai ne­duo­tų“, - pa­žy­mė­jo J. Raz­ma.

Pa­sku­ti­nį kar­tą Vy­riau­sy­bės struk­tū­rą kei­tė kon­ser­va­to­rių va­do­vau­ja­ma val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja. 2009 me­tų pra­džio­je at­kur­ta 1996 me­tais pa­nai­kin­ta Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja. J. Raz­ma įsi­ti­ki­nęs, kad tą­syk pa­ko­re­guo­ta ins­ti­tu­ci­nė struk­tū­ra­są­ran­ga yra pa­kan­ka­mai op­ti­ma­li. „Ma­nau, kad šian­dien stra­te­gi­niai vals­ty­bės už­da­vi­niai nė­ra es­min­gai pa­si­kei­tę, kad rei­kė­tų ko­re­guo­ti da­bar­ti­nę struk­tū­rą. Mes ne­at­si­tik­ti­nai įkū­rė­me Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją – su­vo­kė­me, ko­kie svar­būs po­li­ti­niai už­da­vi­niai, fi­nan­si­nės apy­var­tos yra šio­je sri­ty­je. Da­bar iš­ryš­kė­ju­sių nau­jų iš­šū­kių, dėl ku­rių bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti apie mi­nis­te­ri­jų pert­var­ką, nė­ra. Dėl to ir „dar­bie­čių“ inia­cia­ty­va man at­ro­do esan­ti dau­giau vie­šų­jų ry­šių su­ma­ny­mas, par­odant, kad jie kaž­ką vei­kia“, - ma­no J. Raz­ma.

Mi­nis­te­ri­jų pi­kas – Ne­prik­lau­so­my­bės pra­džio­je

Šiuo me­tu Vy­riau­sy­bę su­da­ro 14 mi­nis­te­ri­jų. Pa­vyz­džiui, pir­mo­sio­se po Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo Vy­riau­sy­bė­se dir­bo 17 mi­nis­trų. Vei­kė Ma­te­ria­li­nių iš­tek­lių, Miš­kų ūkio, Pra­mo­nės, Ry­šių, Sta­ty­bos ir ur­ba­nis­ti­kos mi­nis­te­ri­jos. Vė­liau jų kiek pa­dau­gė­jo, nes at­si­ra­do Ap­lin­kos, Val­dy­mo re­for­mų ir sa­vi­val­dy­bių rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos.

Nuo 1999 me­tų, kai Vy­riau­sy­bės vai­rą pe­rė­mė tuo­met kon­ser­va­to­riams pri­klau­sęs Ro­lan­das Pa­ksas, mi­nis­te­ri­jų su­ma­žė­jo iki 14 ir il­gai­niui nu­sis­to­vė­jo daug­maž toks jų skai­čius.