„Darbiečių“ lyderis: R. Karbauskis – antrasis A. Valinskas
Dar­bo par­ti­jos (DP) va­do­vas eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis tei­gia ma­nan­tis, kad Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, ža­dan­tis, jog po rin­ki­mų kar­tu su rin­kė­jais spręs, kas tu­rė­tų dirb­ti Vy­riau­sy­bė­je, to­kiu bū­du me­džio­ja rin­kė­jų bal­sus ir mėg­džio­ja prieš aš­tuo­ne­rius me­tus pa­na­šias idė­jas skel­bu­sį šou­me­ną Arū­ną Va­lins­ką.

„Ma­nau, kad R. Kar­baus­kis pri­mi­ty­viai ble­fuo­ja ir ban­do pi­giau­siais bū­dais pri­trauk­ti rin­kė­jų bal­sus. Taip, dau­ge­lis žmo­nių ne­pa­ten­kin­ti nei po­li­ti­kais, nei po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis, nei pa­siek­tais re­zul­ta­tais. Po­li­ti­kams ir par­ti­joms tai rei­kia su­vok­ti ir keis­tis. Tai, ką siū­lo Ra­mū­nas yra ble­fas ir ne­sa­ži­nin­gas me­las“, – so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je pa­skel­bė V. Ma­zu­ro­nis.

Taip po­li­ti­kas su­rea­ga­vo į LVŽS ly­de­rio R. Kar­baus­kio dar kar­tą pa­kar­to­tą pa­ža­dą, kad sėk­mės Sei­mo rin­ki­muo­se at­ve­ju ši par­ti­ja for­muos ne po­li­ti­kų, bet pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­bę, o dėl to, kas tap­sis jos na­riais – tar­sis su rin­kė­jais.

„Ką gi, pri­min­siu: mes kal­ba­me apie pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­bę. Mes ak­cen­tuo­ja­me ne po­li­ti­nę, ne par­ti­nę pri­klau­so­my­bę, o kom­pe­ten­ci­ją. LVŽS sie­kia, kad Vy­riau­sy­bė­je dirb­tų sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tai, eks­per­tai. Po­li­ti­kų ar par­ti­nių de­le­ga­tų vie­ta ne Vy­riau­sy­bė­je, o Sei­me. Pa­sa­ky­siu dar dau­giau: jei rin­kė­jų va­lia LVŽS taps pa­grin­di­ne frak­ci­ja for­muo­jant koa­li­ci­ją, ideo­lo­gi­nis ar par­ti­nis pa­grin­das ga­li iš­vis ne­be­tu­rė­ti jo­kios įta­kos ar pra­smės. Nes, kaip mi­nė­jau, mes sie­kia­me – ir Lie­tu­vos žmo­nėms to rei­kia – kad Vy­riau­sy­bė­je dirb­tų pro­fe­sio­na­lai“, – tei­gė „vals­tie­čių“ va­do­vas.

Jis taip pat tvir­ti­no, kad LVŽS yra ki­to­kia nei vi­sos li­ku­sios par­ti­jos, nes va­do­vau­ja­si ver­ty­bė­mis ir tvir­tais pri­nci­pais. „Mes aiš­kiai pa­sa­kė­me, kad koa­li­ci­jo­se ne­dirb­si­me kar­tu su DP ir „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mu“(TTP). Jūs, kaip su­pran­tu, tuo abe­jo­ja­te, nes ma­no­ma, kad var­dan val­džios po­li­ti­kai lin­kę ne­vyk­dy­ti duo­tų pa­ža­dų ar juos lau­žy­ti. Mums lai­ky­tis duo­to žo­džio yra gar­bės rei­ka­las, tad po rin­ki­mų jūs tu­rė­si­te pui­kią pro­gą tuo įsi­ti­kin­ti“, – kreip­da­ma­sis į po­li­ti­nius opo­nen­tus, pa­skel­bė R. Kar­baus­kis.

Sa­vo ruo­žtu, V. Ma­zu­ro­nis pa­skel­bė ma­nan­tis, kad tiek Vy­riau­sy­bė, kaip vi­su­ma, tiek mi­nis­trai, kaip Vy­riau­sy­bės na­riai, vi­so­se de­mo­kra­ti­nė­se vals­ty­bė­se yra ir tu­ri bū­ti po­li­ti­kai, vyk­dan­tys vie­no­kią ar ki­to­kią po­li­ti­ką ku­ruo­ja­mo­se sri­ty­se ir ve­dan­tys vals­ty­bę nu­ma­ty­ta po­li­ti­ne kryp­ti­mi, „ku­rią ga­li­ma kri­ti­kuo­ti ar keis­ti, kei­čiant ne­pa­tin­kan­čius po­li­ti­kus ar par­ti­jas“.

„Ne po­li­ti­kus Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je mes jau tu­rė­jo­me. Tai bu­vo A. Va­lins­ko ju­dė­ji­mas, ku­rio po­li­ti­nė prog­ra­ma bu­vo de­šimt Die­vo įsa­ky­mų. Koks bu­vo re­zul­ta­tas mes pui­kiai pri­si­me­na­me ir kur da­bar tas ju­dė­ji­mas? Iš es­mės R. Kar­baus­kis siū­lo ly­giai tą pa­tį, gal šiek tiek stro­piau už­mas­kuo­da­mas es­mę. Ir pa­bai­ga bus ly­giai to­kia pa­ti“, – tvir­ti­no „dar­bie­čių“ ly­de­ris.

Kaip ži­nia, vers­li­nin­kas ir te­le­vi­zi­jų lai­dų ve­dė­jas A. Va­lins­kas prieš 2008 me­tų Sei­mo rin­ki­mus su­bū­rė da­bar jau ne­beeg­zis­tuo­jan­čią Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ją (TPP), ku­rios na­riais ta­po daug šou pa­sau­lio „žvaigž­džių“. Po­li­ti­ko­je ža­dė­ju­si tai­ky­ti de­šimt Die­vo įsa­ky­mų bei skel­bu­si, jog ne­bend­ra­dar­biaus su „po­pu­lis­ti­nė­mis“ DP bei TTP or­ga­ni­za­ci­ja 2008-ai­siais per rin­ki­mus įgi­jo 16 Sei­mo man­da­tų. Tai lei­do su­bur­ti par­la­men­ti­nę frak­ci­ją, bet ne­su­tei­kė ga­lios for­muo­ti Vy­riau­sy­bės. „Pri­si­kė­lie­čiai“ da­ly­va­vo cen­tro-de­ši­nės val­dan­čio­sios ko­li­ci­jos dar­be, o A. Va­lins­kas ku­rį lai­ką ėjo Sei­mo pir­mi­nin­ko par­ei­gas, iš ku­rių bu­vo at­leis­tas ki­tiems par­la­men­ta­rams par­eiš­kus jam ne­pa­si­ti­kė­ji­mą. 2009 me­tais nuo TPP ski­lo, o 2011-ai­siais pri­si­jun­gė prie tuo­me­ti­nės Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos.

V. Ma­zu­ro­nis iro­ni­za­vo, kad tie, kas no­ri, „jog Sei­me bū­tų A.Va­lins­ko ko­man­da Nr. 2, gal net dau­giau su­sis­kal­džiu­si“, tu­ri bal­suo­ti už R. Kar­baus­kio ko­man­dą. „Sa­ko, is­to­ri­ja vys­to­si spi­ra­le. R. Kar­baus­kis siū­lo Lie­tu­vai pa­kar­to­ti A. Va­lins­ko triu­ką. Ar pa­vyks? Ma­ty­si­me“, – pa­skel­bė „dar­bie­čių“ ly­de­ris.