„Darbiečiai“ raginti nekviesti eiti į atestatų įteikimus
Ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams „dar­bie­čiai“ sie­kia bū­ti kuo la­biau ma­to­mi. In­ter­ne­te pa­skli­do, kaip tei­gia­ma, Dar­bo par­ti­jos (DP) Vil­niaus sky­riaus at­sto­vų elek­tro­ni­nis laiš­kas, in­for­muo­jan­tis, kad nu­spręs­ta pa­svei­kin­ti abi­tu­rien­tus mo­kyk­los bai­gi­mo pro­ga. Esą ga­li­ma par­ūpin­ti ir už švie­ti­mo sri­tį at­sa­kin­gų par­ei­gū­nų svei­ki­ni­mus.

Kaip ra­šo­ma laiš­ke, lie­pos 11 die­ną įvy­ku­sia­me gru­pių va­do­vų ir kan­di­da­tų vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se su­si­rin­ki­me, nu­tar­ta pa­svei­kin­ti abi­tu­rien­tus at­es­ta­tų įtei­ki­mo šven­tė­se. „Jei rei­kia pa­grin­do ap­si­lan­ky­ti šven­tė­je, ga­li­me pa­siū­ly­ti svei­ki­ni­mus nuo at­sa­kin­gų par­ei­gū­nų švie­ti­mo sri­ty­je, tik svei­ki­ni­mą tei­kian­tis žmo­gus tu­ri užim­ti ko­kias nors ofi­cia­lias par­ei­gas“, – tei­gia­ma DP Vil­niaus sky­riaus laiš­ke, ku­rio iš­trau­ka so­cia­li­nia­me tink­le pa­si­da­li­jo žur­na­lis­tas And­rius Ta­pi­nas. Svei­ki­ni­mus abi­tu­rien­tams DP bū­tų kam su­rai­ty­ti – švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės par­ei­gas ei­na „dar­bie­tė“ Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė.

Taip pat laiš­ke in­for­muo­ja­ma, kad Vil­niaus mies­to sky­riaus bei Cen­tri­nė­je būs­ti­nė­se ga­li­ma gau­ti in­for­ma­ci­ją apie sos­ti­nės „šim­tu­ki­nin­kus“.