„Darbiečiai“ ožiuojasi dėl biudžeto
Kol val­dan­tie­ji ne­su­si­tars dėl mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos (MMA), pen­si­jų ir mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mo kė­li­mo, Dar­bo par­ti­ja (DP) nau­jo­jo biu­dže­to gąs­di­na ne­pa­lai­ky­sian­ti.

Vie­šu­mo­je va­kar pri­sta­ty­tas 2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tas iš kar­to su­lau­kė kri­ti­kos. Pir­mie­ji “kir­to” val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai “dar­bie­čiai”. DP pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, ko­men­tuo­da­mas koa­li­ci­jos par­tne­rių par­eiš­ki­mus dėl mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos (MMA), pen­si­jų ir mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mo kė­li­mo, par­eiš­kė, kad šiuo me­tu siū­lo­mi spren­di­mai dėl šių klau­si­mų “dar­bie­čių” ne­ten­ki­na. Jio tei­gi­mu, kol ne­bus pa­siek­tas bend­ras su­si­ta­ri­mas, Sei­mo DP frak­ci­jos na­riai ir mi­nis­trai par­eng­to biu­dže­to pro­jek­to pa­lai­ky­ti ne­ga­li.

„Mes nuo­sek­liai lai­ko­mės sa­vo po­zi­ci­jos – MMA, pen­si­jų, mo­ky­to­jų ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų pa­di­di­ni­mas – tai yra pa­grin­di­niai mū­sų pri­ori­te­tai for­muo­jant ki­tų me­tų biu­dže­tą. Šiuo me­tu nei vie­nu iš šių klau­si­mų siū­lo­mi spren­di­mai DP ne­ten­ki­na. Mes pa­si­ren­gę de­rė­tis ir kar­tu ieš­ko­ti bend­ro spren­di­mo. DP iki pa­bai­gos lai­ky­sis sa­vo po­zi­ci­jos ir tol, kol ne­bus su­si­ta­ri­mo koa­li­ci­jos vi­du­je, mes ne­ga­lė­si­me pa­lai­ky­ti biu­dže­to pro­jek­to“, – par­eiš­kė V. Ma­zu­ro­nis. Jis pri­mi­nė, kad DP ini­cia­ty­va kar­tu su koa­li­ci­jos par­tne­riais daug nu­veik­ta dėl biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų al­gų di­di­ni­mo, nors bu­vo ne­ma­žai tam prieš­ta­rau­jan­čių, o tai ro­do, kad svar­biems tiks­lams pa­siek­ti rei­kia no­ro ir bend­ro su­ta­ri­mo. „Dar­bas šio­je koa­li­ci­jo­je par­odė, jog ta­da, kai no­ri­me, ga­li­me su­si­tar­ti ir ti­krai pa­da­ry­ti. MMA, pen­si­jų ir mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mas yra ne tik pa­grin­di­niai DP tiks­lai, bet tai yra įtvir­tin­ta ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je. Mes ži­no­me, kad tai įma­no­ma pa­da­ry­ti. Esa­me pa­si­ruo­šę de­rė­tis, ieš­ko­ti va­rian­tų kar­tu su koa­li­ci­jos par­tne­riais ir siek­ti mak­si­ma­laus pa­ja­mų pa­di­di­ni­mo Lie­tu­vos žmo­nėms“, – tei­gė V. Ma­zu­ro­nis.

Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius prieš ke­lias par­eiš­kė ne­pri­ta­rian­tis val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių siū­lo­mam MMA di­di­ni­mui be­veik 90 eu­rų nuo ki­tų me­tų lie­pos. „Ma­no par­ei­ga, kad ša­ly­je eko­no­mi­nis sta­bi­lu­mas iš­lik­tų toks, koks yra da­bar il­guo­ju lai­ko­tar­piu. Nie­ka­da ne­pri­tar­siu spren­di­mams, ku­rie ga­li su­kel­ti il­ga­lai­kes ne­igia­mas pa­sek­mes. Jei­gu mes da­bar pri­im­tu­me to­kį spren­di­mą, ne­igia­mų pa­sek­mių su­si­lauk­tu­me la­bai grei­tai. Ir mes to­kio spren­di­mo ti­krai ne­ga­lė­tu­me įgy­ven­din­ti nuo ki­tų me­tų lie­pos 1 die­nos dėl dau­gy­bės prie­žas­čių“, - sa­kė prem­je­ras. Nuo ki­tų me­tų sau­sio mi­ni­ma­li al­ga di­dės 25 eu­rais - iki 350 eu­rų. Be to, DP siū­lo nuo lie­pos MMA di­din­ti 87 eu­rais - nuo 350 iki 437 eu­rų. Pa­sak prem­je­ro, tai par­ei­ka­lau­tų vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­dų. „Pir­miau­siai, mū­sų vals­ty­bės biu­dže­te rei­kė­tų pa­di­din­ti iš­lai­das ti­kriau­siai dau­giau kaip 300 mln. eu­rų. Esa­me eu­ro zo­nos na­riai, ge­rai, jei pa­ja­mos au­ga. Bet rei­kia įver­tin­ti, kad mums yra ri­bo­ja­mas iš­lai­dų au­gi­mas. Jei­gu tu­rė­si­me viršp­la­ni­nes pa­ja­mas, ne­ga­lė­sim jų skir­ti pa­pil­do­mų iš­lai­dų di­di­ni­mui. Ki­tas da­ly­kas, aš ma­nau, tai la­bai at­si­liep­tų smul­kia­jam vers­lui, ypač re­gio­nuo­se“, - tei­gė A.But­ke­vi­čius.