„Darbiečiai“ nukėlė planuotą rinkimų aptarimą
Penk­ta­die­nį pla­nuo­tą sa­vi­val­dos rin­ki­mų kau­si­mų ap­ta­ri­mą val­dan­čio­ji Dar­bo par­ti­ja nu­kė­lė po an­tro­jo tu­ro.

Par­ti­ja pra­ne­šė, kad va­ka­re pla­nuo­tas Dar­bo par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dis ne­įvyks. „Po­sė­dis įvyks po an­tro­jo me­rų rin­ki­mų tu­ro“, - ra­šo­ma par­ti­jos pra­ne­ši­me.

Anks­čiau skelb­ta, kad „dar­bie­čiai“ Kė­dai­niuo­se penk­ta­die­nį svars­tys fi­nan­si­nę at­as­kai­tą, pa­si­ren­gi­mą an­tra­jam tu­rui.

Pa­sak par­ti­jos va­do­vės, Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės, po­sė­dis ati­dė­tas pa­pra­šius sky­riams ra­jo­nuo­se, ku­riuo­se „dar­bie­čių“ kan­di­da­tai da­ly­vau­ja an­tra­ja­me tu­re.

„Po­sė­dis ati­dė­tas dėl sky­rių, ku­rie da­ly­vau­ja rin­ki­muo­se, pra­šy­mo. Jie yra su­pla­na­vę ren­gi­nius, ki­tų sky­rių na­rių pa­gal­bą, at­va­žia­vi­mą, to­dėl jų pra­šy­mu per­kė­lė­me po an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro“, - penk­ta­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

„Par­ti­jo­je pa­dė­tis nor­mai, mes ak­ty­viai ren­gia­mės ir da­ly­vau­si­me an­tra­ja­me tu­re, nes tu­ri­me sep­ty­nis kan­di­da­tus į me­rus, sky­riai la­bai at­sa­kin­gai ruo­šia­si, ir par­ti­ja sten­gia­si pa­dė­ti, mes la­bai ak­ty­viai koor­di­nuo­ja­me, o gan­dų, ku­rie vie­šo­je erd­vė­je, ne­ko­men­tuo­ju“, - pri­dū­rė ji.

Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­ti Dar­bo par­ti­ja per sa­vi­val­dos rin­ki­mus su­rin­ko 8,4 proc. bal­sų. Dar­bo par­ti­jos gau­tų man­da­tų skai­čius, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais sa­vi­val­dos rin­ki­mais 2011-ai­siais, ap­tir­po nuo 165 iki 148 man­da­tų šie­met.

„Dar­bie­čiai“ ne­iš­ko­vo­jo nė vie­no man­da­to Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je.