„Darbiečiai“ nenori gelbėti Graikijos
Val­dan­čio­sios Dar­bo par­ti­jos (DP) val­dy­ba šian­dien nu­spren­dė ne­pri­tar­ti Grai­ki­jos gel­bė­ji­mo pla­nui, kol šis ne­ap­tar­tas ne­ei­li­nė­je po­li­ti­nė­je ta­ry­ba su vi­sais koa­li­ci­jos par­tne­riais. Ne­ei­li­nę ta­ry­bą “dar­bie­čiai” šau­kia ry­toj Sei­me.

„Grai­ki­jos pen­si­jos ir at­ly­gi­ni­mai šian­dien yra daug di­des­ni nei Lie­tu­vos. Ar siū­lo­mas pa­gal­bos pa­ke­tas pa­dės, ke­lia la­bai daug abe­jo­nių. Ka­dan­gi tai fi­nan­siš­kai lie­čia ir Lie­tu­vos vals­ty­bę, klau­si­mas tu­ri bū­ti ap­tar­tas daug pla­čiau ir aiš­kiau tarp vi­sų val­dan­čios koa­li­ci­jos par­tne­rių“, – įsi­ti­ki­nęs DP pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Par­ti­jos val­dy­ba DP de­le­guo­tus mi­nis­trus įpa­rei­go­jo ne­pri­tar­ti Vy­riau­sy­bė­je svars­to­mam Grai­ki­jos gel­bė­ji­mo pla­nui.