„Darbiečiai“ neatsitraukia dėl V. Gedvilo
Dar­bo par­ti­jos par­la­men­ti­nė frak­ci­ja ket­vir­ta­die­nį iš­pla­ti­no par­eiš­ki­mą, ku­riuo dek­la­ruo­ja par­amą sa­vo kan­di­da­tui į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kui Vy­dui Ged­vi­lui.

Frak­ci­ja par­eiš­ki­me sa­ko, kad V.Ged­vi­las - ge­riau­siai tin­ka­mas ei­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro par­ei­gas.

„Bu­vęs Sei­mo pir­mi­nin­kas, Sei­mo pir­mi­nin­kės pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas, bu­vęs Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras, bu­vęs pro­rek­to­rius, il­ga­me­tis po­li­ti­kas yra ver­tas ei­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro par­ei­gas“, - tei­gia­ma „dar­bie­čių“ par­eiš­ki­me.

Ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad ne­skirs V.Ged­vi­lo mi­nis­tru ir ar­gu­men­ta­vo Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­teik­ta me­džia­ga. Pa­sak pre­zi­den­tės, STT „pa­teik­ti duo­me­nys ne­lei­džia net svars­ty­ti šios kan­di­da­tū­ros tei­ki­mo į mi­nis­trus“.

Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko, kad V.Ged­vi­lo re­pu­ta­ci­ja - ne­prie­kaiš­tin­ga ir lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad STT pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja nė­ra pa­grin­das ne­teik­ti V.Ged­vi­lo į švie­ti­mo mi­nis­trus.

Pre­zi­den­tei ir prem­je­rui pa­teik­ta STT pa­žy­ma yra ne­vie­ša. Dar­bo par­ti­ja pa­skel­bė siek­sian­ti jos iš­vie­ši­ni­mo.

V.Ged­vi­las Dar­bo par­ti­jai pri­klau­so nuo 2004 me­tų, Sei­me dir­ba tre­čią ka­den­ci­ją.

55 me­tų V.Ged­vi­las nuo 2012 me­tų lap­kri­čio iki 2013 me­tų spa­lio bu­vo Sei­mo pir­mi­nin­kas, šiuo me­tu yra Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas.