„Darbiečiai“ metė pirštinę prezidentei
Ne­pai­sy­da­ma pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės par­eiš­ki­mo, jog iš vie­no kan­di­da­to ji švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro ne­si­rinks, Dar­bo par­ti­ja (DP) tei­kia vie­nin­te­lę - Sei­mo pir­mo­jo vi­ce­pir­mi­nin­ko Vy­do Ged­vi­lo - kan­di­da­tū­rą. Opo­zi­ci­jos at­sto­vų ma­ny­mu, taip elg­da­mie­si „dar­bie­čiai“ ri­zi­kuo­ja su­lauk­ti ša­lies va­do­vės „ne“.

DP ne­pa­kei­tė nuo­mo­nės dėl kan­di­da­to į ne­tru­kus at­si­lais­vin­sian­tį švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­tą. Nors „dar­bie­čiai“ tvir­ti­na, kad V. Ged­vi­las yra kom­pe­ten­tin­gas švie­ti­mo rei­ka­lų ži­no­vas, o jo kan­di­da­tū­rą re­mia ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, D. Gry­baus­kai­tės nuo­mo­nės ne­pai­sy­mas ga­li ge­ro­kai at­si­rūg­ti.

Vi­sa­pu­siš­kai tinkamas

DP idė­ji­nis ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas tvir­ti­no, kad svars­ty­tos įvai­rios kan­di­da­tū­ros į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus, o V. Ged­vi­las pa­si­rink­tas dėl ke­lių prie­žas­čių. Par­ti­jo­je jis ku­ruo­ja su švie­ti­mu su­si­ju­sius rei­ka­lus, da­ly­va­vo ku­riant „dar­bie­čių“ švie­ti­mo prog­ra­mą, ke­le­rius me­tus ėjo tuo­me­tės Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jos pro­rek­to­riaus par­ei­gas.

V. Ged­vi­lui esą pa­kan­ka ir po­li­ti­nės pa­tir­ties, nes jis jau tre­čią ka­den­ci­ją dir­ba Sei­me, yra sė­dė­jęs par­la­men­to pir­mi­nin­ko kė­dė­je. „Ma­nau, kad jis vi­sa­pu­siš­kai tin­ka­mas. Juo­lab kad prem­je­ras pa­sa­kė, kad pre­zi­den­tei teiks tik vie­ną kan­di­da­tū­rą“, - aiš­ki­no V. Us­pas­ki­chas.

Pats V. Ged­vi­las tei­gė, kad jei bus pa­skir­tas mi­nis­tru, tu­rin­tis vi­zi­ją, ką keis­tų švie­ti­mo sri­ty­je. Ta­čiau jis aiš­ki­no ne­no­rin­tis įvar­dy­ti kon­kre­čių dar­bų, kol ne­pa­si­ra­šy­tas de­kre­tas dėl sky­ri­mo.

Klau­so premjero

Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė prieš ku­rį lai­ką par­eiš­kė, kad vie­nos kan­di­da­tū­ros jai ne­pa­kaks. „Rink­siuo­si iš ke­lių, jei­gu ne­tiks - ir dar iš ke­lių, ir taip to­liau. Lai­ko ne­ri­bo­ja nei Kons­ti­tu­ci­ja, nei įsta­ty­mai, ga­liu rink­tis ir mė­ne­sį, ir pu­sę me­tų. Vis­kas pri­klau­sys nuo kan­di­da­tų ko­ky­bės. Ir bū­ti­nai ti­krin­siu per tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas“, - tą­kart pa­žy­mė­jo ša­lies va­do­vė.

Ta­čiau V. Us­pas­ki­chas tei­gė, kad DP ne­ga­li bū­ti tarp dvie­jų ug­nių. „Kan­di­da­tū­rą tu­ri­me teik­ti ne tie­siai pre­zi­den­tei, o prem­je­rui. A. But­ke­vi­čius mums sa­kė, kad D. Gry­baus­kai­tei neš tik vie­ną kan­di­da­tū­rą. Su prem­je­ru bu­vo kal­ba­ma apie V. Ged­vi­lo kan­di­da­tū­rą, ma­ne in­for­ma­vo, kad ji A. But­ke­vi­čiui tin­ka­ma“, - kal­bė­jo jis.

A. But­ke­vi­čius va­kar pa­tvir­ti­no tei­gia­mai ver­ti­nan­tis V. Ged­vi­lo kan­di­da­tū­rą. „Tai pa­ty­ręs po­li­ti­kas, moks­lų dak­ta­ras, dir­bęs pro­rek­to­riu­mi spor­to uni­ver­si­te­te, ne­ma­žai me­tų dir­bęs Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­te“, - sa­kė jis.

Vy­riau­sy­bė va­kar pra­ne­šė, kad prem­je­ras ga­vo tei­gia­mą Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos iš­va­dą dėl kan­di­da­to į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus re­pu­ta­ci­jos ir teiks jo kan­di­da­tū­rą svars­ty­ti pre­zi­den­tei.

Dai­ro­si vicepirmininko

Re­gis, „dar­bie­čiai“ ne­abe­jo­ja, kad V. Ged­vi­las įveiks pre­zi­den­tės fil­trą ir bus pa­skir­tas mi­nis­tru. Par­ti­ja jau dai­ro­si, kam ga­lė­tų pa­ti­kė­ti Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo kė­dę, ku­ri at­si­lais­vin­tų V. Ged­vi­lui pra­dė­jus dirb­ti Vy­riau­sy­bė­je.

„Kan­di­da­tų ti­krai yra, mū­sų par­ti­ja tre­čią ka­den­ci­ją dir­ba Sei­me, pa­ty­ru­sių žmo­nių mums pa­kan­ka. Ta­čiau apie kan­di­da­tus da­bar kal­bė­ti ne­ga­liu. Kaip par­ti­ja nu­tars, tą ir pa­siū­ly­si­me“, - tei­gė V. Us­pas­ki­chas.

Tu­ri gerb­ti pre­zi­den­tės poziciją

Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rys li­be­ra­las Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius tei­gia­mai at­si­lie­pė apie V. Ged­vi­lo kan­di­da­tū­rą. Anot jo, tai vie­nas ge­res­nių kan­di­da­tų iš DP ar­se­na­lo, tu­ri įdir­bį tam ti­kro­se švie­ti­mo sri­ty­se. „Ki­tas po­zi­ty­vus bruo­žas - kad V. Ged­vi­las nė­ra iš ra­di­ka­lių­jų po­pu­lis­tų. Ma­nau, tai san­ty­ki­nai nuo­sai­kus žmo­gus“, - įver­ti­no G. Ste­po­na­vi­čius.

Ta­čiau jam ky­la klau­si­mas, kiek V. Ged­vi­las su­ge­bės bū­ti pri­nci­pin­gas žiū­rė­da­mas ne tik iš siau­rų par­ti­nių po­zi­ci­jų, bet ir ma­ty­da­mas skir­tin­gus in­te­re­sus švie­ti­mo sri­ty­je.

Svars­ty­da­mas, ko­dėl „dar­bie­čiai“ ne­pai­so pre­zi­den­tės rei­ka­la­vi­mo pa­teik­ti dau­giau nei vie­ną kan­di­da­tą į mi­nis­trus, Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma sa­kė, kad švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro kei­ti­mas rei­ka­lau­ja pla­tes­nio po­žiū­rio. Iki šiol ne­išsk­lai­dy­tos abe­jo­nės, ar tai nė­ra su­si­ję su ko­kiais nors ne­skaid­riais su­ma­ny­mais.

Jis pri­mi­nė, jog „dar­bie­čiai“ sie­kia įsta­ty­mu nu­sta­ty­ti, ku­rie va­do­vė­liai yra tin­ka­mi mo­ky­tis, spau­do­je bū­ta užuo­mi­nų, kad DP no­ri la­biau kon­tro­liuo­ti nuo mi­nis­te­ri­jos pri­klau­so­mus kad­ri­nius klau­si­mus, o Dai­nius Pa­val­kis esą ne­bu­vo pa­klus­nus vyk­dy­to­jas. „Gal­būt šiuo at­ve­ju tas vie­nin­te­lis pa­siū­ly­tas kan­di­da­tas yra ryš­kiau­siai įsi­pa­rei­go­jęs at­lik­ti par­ti­nes už­duo­tis? Ta­čiau pre­zi­den­tė tu­ri tei­sę kan­di­da­to ne­tvir­tin­ti. Ma­nau, taip elg­da­ma­si par­ti­ja, no­rin­ti par­ody­ti ir ta­ria­mą stip­ru­mą prieš ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus, vis la­biau ri­zi­kuo­ja su­lauk­ti ne­igia­mo spren­di­mo“, - samp­ro­ta­vo kon­ser­va­to­rius.

Taip pat J. Raz­ma pa­žy­mė­jo, kad čia svar­bus yra prem­je­ro vaid­muo. „Mi­nis­tro kan­di­da­tū­rą pre­zi­den­tei tei­kia mi­nis­tras pir­mi­nin­kas. Ma­nau, ger­biant pre­zi­den­tės po­zi­ją, A. But­ke­vi­čiaus par­ei­ga bū­tų iš­si­rei­ka­lau­ti iš DP dau­giau kan­di­da­tū­rų“, - įsi­ti­ki­nęs jis.