„Darbiečiai“ laukia D. Pavalkio atsistatydinimo
Dar­bo par­ti­jos va­do­vai tre­čia­die­nį po su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru par­eiš­kė ar­ti­miau­sio­mis va­lan­do­mis lau­kian­tys švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro Dai­niaus Pa­val­kio at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mo.

„Aš ma­nau, kad jam lo­giš­kiau­sia tą par­eiš­ki­mą bū­tų pa­dė­ti šian­dien, aš ti­kiuo­si, kad jis per ar­ti­miau­sias va­lan­das at­si­ras“, - žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je sa­kė par­la­men­ta­ras Vy­tau­tas Gap­šys.

V.Gap­šys sa­kė su­lau­kęs prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­ti­ki­ni­mo, kad švie­ti­mo mi­nis­trui ne­at­sis­ta­ty­di­nus pa­čiam, šį klau­si­mą spręs­tų val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nė ta­ry­ba.

„Prem­je­ras pa­sa­kė la­bai aiš­kiai: aš tu­rė­siu su­šauk­ti po­li­ti­nę ta­ry­bą ir tu­rė­si­me elg­tis pa­gal koa­li­ci­nę su­tar­tį. Su­tar­ty­je aiš­kiai nu­ro­dy­ta, kad Dar­bo par­ti­jai pri­klau­so at­sa­ko­my­bė už švie­ti­mo po­li­ti­ką“, - sa­kė V.Gap­šys.

„Taip. Aš ma­nau, kad ki­taip ir bū­ti ne­la­bai ga­li“, - sa­kė jis, pa­klaus­tas, ar prem­je­ras iš­reiš­kė aiš­kų su­ti­ki­mą, kad „dar­bie­čiai“ keis­tų mi­nis­trus.

„Dar­bie­čiai“ prie­kaiš­tau­ja D.Pa­val­kiui, kad jis ne­vyk­do par­ti­jos ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos ne­vyk­dy­mo. V.Gap­šio tei­gi­mu, mi­nis­tras taip pat per daug lai­ko pra­lei­džia už­sie­ny­je.

Tre­čia­die­nio ry­tą D.Pa­val­kis at­ski­rai su­si­ti­ko su prem­je­ru ir pre­zi­den­te. Mi­nis­tro ir prem­je­ro ko­men­ta­rai ži­niask­lai­dai nu­ma­to­mi po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio, ku­ris pra­si­dės 13 va­lan­dą.

V.Gap­šys tre­čia­die­nį sa­kė, kad pre­zi­den­tės ir opo­zi­ci­jos kri­ti­kuo­ja­ma so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė yra „dir­ban­ti mi­nis­trė“, to­dėl dėl jos jo­kie spren­di­mai nė­ra pri­ima­mi.