„Darbiečiai“ iš užančio traukia seną kortą
Prieš Sei­mo rin­ki­mus ža­dė­ję, kad mi­ni­ma­li mė­ne­sio al­ga (MMA) Lie­tu­vo­je pa­sieks 1509 li­tus, bet pa­ža­do taip ir ne­iš­te­sė­ję „dar­bie­čiai“ gai­vi­na šią idė­ją. Po­li­ti­kai ir eks­per­tai pri­pa­žįs­ta, jog ma­žiau­sios al­gos mū­sų ša­ly­je yra ne­pa­kan­ka­mos, ta­čiau kar­tu pa­žy­mi, kad di­de­liam šuo­liui kol kas nė­ra ga­li­my­bių.

Sei­mo Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos va­do­vai pa­tei­kė re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo Vy­riau­sy­bei iki 2016-ųjų lie­pos 1 die­nos pa­di­din­ti MMA iki 437 eu­rų. Nors nuo šių me­tų lie­pos mė­ne­sio „mi­ni­mu­mas“ pa­di­dės iki 325 eu­rų, jis esą vis tiek bus ne­pa­kan­ka­mas.

Stu­mia į skur­do spąstus

Vie­nas re­zo­liu­ci­jos ini­cia­to­rių Kęs­tu­tis Dauk­šys įsi­ti­ki­nęs, kad at­ėjo lai­kas ge­ro­kai pa­di­din­ti MMA. „Kons­ta­tuo­ja­me, jog rei­kia steng­tis, kad mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas bū­tų toks, ku­rį gau­da­mas žmo­gus ga­lė­tų mi­ni­ma­liai iš­gy­ven­ti. Ne­ži­nau, ar 325 eu­rai ati­tin­ka to­kį stan­dar­tą. Eko­no­mi­ka plė­to­ja­si pa­kan­ka­mai spar­čiai, ma­nau, ne­iš­sem­ti vi­si re­zer­vai, ku­rie ga­lė­tų leis­ti pa­di­din­ti MMA“, - kal­bė­jo jis.

Anot K. Dauk­šio, Vy­riau­sy­bė per lė­tai įgy­ven­di­na sie­kį ei­ti ge­ro­vės vals­ty­bės kū­ri­mo ke­liu, o prie­mo­nės, ku­rių bu­vo im­ta­si, yra ne­pa­kan­ka­mos, kad bū­tų ga­li­ma iš­spręs­ti skur­do prob­le­mą. Par­la­men­ta­ras pa­žy­mė­jo, kad 2014 me­tų spa­lio duo­me­ni­mis, 300 eu­rų ir ma­žes­nį bru­to dar­bo už­mo­kes­tį ga­vu­sių žmo­nių, įskai­tant in­di­vi­dua­lių įmo­nių dar­buo­to­jus, ša­lies ūky­je bu­vo 211,4 tūkst. (19,4 proc.), o 9,1 proc. dir­ban­čių­jų gy­ve­na že­miau skur­do ri­bos.

Ar­gu­men­tus, jog MMA pa­di­di­ni­mas dau­giau nei 100 eu­rų bū­tų su­nkiai pa­ke­lia­mas vals­ty­bei, K. Dauk­šys at­rė­mė aiš­kin­da­mas, kad al­gas bū­tų ga­li­ma pa­di­din­ti iš su­rink­tų pa­pil­do­mų dar­bo mo­kes­čių. Jis su­ti­ko, kad nu­spren­dus di­din­ti MMA iki 437 eu­rų, kil­tų prob­le­mų ma­žes­nių mies­tų darb­da­viams. Ta­čiau įve­dus eu­rą kai­nos pa­ki­lo dau­giau nei gal­vo­ta, to­dėl esą bū­ti­na pa­leng­vin­ti žmo­nėms gy­ve­ni­mą. Dėl pa­teik­to siū­ly­mo "dar­bie­čiai" ža­da tar­tis su val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riais.

Kvie­sis fi­nan­sų ministrą

Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, prieš pri­imant bet ko­kį spren­di­mą dėl MMA di­di­ni­mo, bū­ti­na įver­tin­ti ga­li­my­bes. „To­dėl su­tar­ta, kad val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos frak­ci­jos tu­rė­tų su­si­tik­ti su fi­nan­sų mi­nis­tru ir ap­tar­ti eko­no­mi­nes prog­no­zes. Tu­rė­da­mi skai­čius ma­ty­si­me, ko­kios yra at­ei­ties pers­pek­ty­vos“, - LŽ sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis su­ti­ko, kad MMA tu­ri kil­ti. Ta­čiau kar­tu rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad pa­di­di­nus „mi­ni­mu­mą“ au­to­ma­tiš­kai tu­ri ūg­te­lė­ti val­di­nin­kų al­gos. „Biu­dže­to iš­lai­dos di­dė­tų apie 3-4 pro­cen­tus. Kiek vals­ty­bė šian­dien yra pa­jė­gi tai da­ry­ti, kai Lie­tu­vo­je gy­ven­to­jų ma­žė­ja ir to­liau ma­žės? To­dėl į tai žiū­riu la­bai at­sar­giai. Rei­kia tu­rė­ti komp­lek­si­nį su­pra­ti­mą ir mąs­ty­mą“, - pa­brė­žė jis.

Anot R. Že­mai­tai­čio, at­siž­vel­giant į tai, kad pa­siū­ly­mų di­din­ti MMA, įvai­rias so­cia­li­nes iš­mo­kas ypač pa­dau­gė­ja ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams, rei­kė­tų pri­im­ti spe­cia­lų įsta­ty­mą, nu­ma­tan­tį, kad li­kus me­tams iki rin­ki­mų ne­bū­tų ga­li­ma teik­ti siū­ly­mų keis­ti MMA, pen­si­jas ir pan. Po­li­ti­ko įsi­ti­ki­ni­mu, da­bar de­rė­tų su­si­telk­ti ne į ma­žiau­sios al­gos kei­ti­mą, o į so­cia­li­nio mo­de­lio pert­var­ką.

Vie­šų­jų ry­šių žaidimas

Opo­zi­ci­nės jė­gos - Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos - se­niū­no pir­ma­jam pa­va­duo­to­jui Jur­giui Raz­mai keis­ta, kad val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je dir­ban­tys „dar­bie­čiai“ kri­ti­kuo­ja Vy­riau­sy­bę ir tei­kia pa­na­šius siū­ly­mus. „Dar­bo par­ti­ja tu­rė­tų su­vok­ti, kad pri­klau­so val­dan­tie­siems, ku­rie tu­ri vi­so­kias koa­li­ci­nes ta­ry­bas. Kai kas nors pa­na­šaus da­ro­ma per Sei­mo re­zo­liu­ci­jas, tai yra dau­giau vie­šų­jų ry­šių žai­di­mai, no­ras pa­si­de­mons­truo­ti prieš sa­vo rin­kė­jus, ku­rie yra ne­pa­mir­šę jau­trių prieš rin­ki­mus duo­tų pa­ža­dų“, - pa­brė­žė kon­ser­va­to­rius.

Anot J. Raz­mos, MMA nė­ra per di­de­lis. Ta­čiau „į­sis­ma­gin­ti“ ją ke­liant ne­va­lia, nes tai bū­tų skau­dus smū­gis smul­kia­jam vers­lui, ypač pe­ri­fe­ri­jo­je. Par­la­men­ta­ras ma­no, kad ga­li­ma svars­ty­ti ga­li­my­bę di­fe­ren­ci­juo­ti „mi­ni­mu­mą“ pa­gal at­ski­rus sek­to­rius.

„Tu­ri­me me­cha­niz­mą - Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je darb­da­viai ir prof­są­jun­gos, gir­dė­da­mi vie­ni ki­tų ar­gu­men­tus, ta­ria­si ir su­si­ta­ria di­din­ti mi­ni­ma­lią al­gą pa­ma­žu. Siū­ly­čiau šio me­cha­niz­mo ir lai­ky­tis. Dėl bea­to­dai­riš­kų siū­ly­mų di­din­ti MMA darb­da­viai pra­de­da gud­rau­ti: for­min­ti ne vi­są dar­bo die­ną, ma­žiau va­lan­dų, tad žmo­nės rea­liai gau­na tiek pat“, - at­krei­pė dė­me­sį J. Raz­ma.

Rei­ka­lin­gas planas

Eko­no­mis­tas Ro­mas La­zut­ka ma­no, kad MMA kils­te­lė­ji­mas iki 437 eu­rų bū­tų per stai­gus. Jis su­ti­ko, jog al­gos Lie­tu­vo­je yra per ma­žos, to­dėl rei­kia steng­tis, kad jos vi­sos to­ly­giai di­dė­tų. „MMA di­di­ni­mas yra la­bai ge­ras ins­tru­men­tas, kad kil­tų ir ki­tos al­gos. Rei­kė­tų, kad jos di­dė­tų, nes pa­gal mū­sų eko­no­mi­ką at­ly­gi­ni­mai tu­rė­tų bū­ti di­des­ni nei yra. Dar­bo rin­ko­je nė­ra di­de­lio spau­di­mo jas di­din­ti, to­dėl vals­ty­bės ins­tru­men­tas tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mas, bet tik ne to­kiais šuo­liais. Rei­kė­tų nu­sib­rėž­ti tam ti­krą pla­ną“, - pa­brė­žė eks­per­tas.

R. La­zut­kos nuo­mo­ne, MMA tu­rė­tų bū­ti di­di­na­mas kas­met, nuo nau­jų me­tų, kad vi­si ži­no­tų ir spė­tų tam pa­si­ruoš­ti. Taip pat pri­va­lu per­žiū­rė­ti ir ma­žin­ti dar­bo ap­mo­kes­ti­ni­mą. Be to, anot eks­per­to, „mi­ni­mu­mą“ de­rė­tų su­sie­ti su vi­du­ti­ne mė­ne­sio al­ga - di­dė­jant šiai, kil­tų ir ma­žiau­siai už­dir­ban­čių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai.