„Darbiečiai“ ir „tvarkiečiai“: agonija tęsiasi
Sa­vait­ga­lį nau­jus ly­de­rius iš­si­rin­ku­sios Dar­bo par­ti­ja ir „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ skir­tin­gai įsi­vaiz­duo­ja sa­vo at­ei­tį. Skau­dų kry­tį pa­ty­ru­sios Dar­bo par­ti­jos, iš ku­rios jau bė­ga na­riai, at­sto­vai už­si­me­na apie bū­ti­ny­bę vie­ny­tis su ki­to­mis po­li­ti­nė­mis jė­go­mis. „Tvar­kie­čiai“, sa­vo ruo­žtu, sva­jo­ja apie au­gi­mą, bet jung­tis su nie­kuo ne­no­ri – esą jų gre­tos ir taip di­dės per­bė­gė­lių sąs­kai­ta.

Kra­chą Sei­mo rin­ki­muo­se pa­ty­ru­sios Dar­bo par­ti­jos (DP) su­va­žia­vi­mas, ku­ria­me šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­ke bu­vo iš­rink­ta Šir­vin­tų ra­jo­no me­rė Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė, ne su­vie­ni­jo, bet dar la­biau su­skal­dė „dar­bie­čius“. Jau su­va­žia­vi­mo me­tu DP pa­lie­kan­tys par­eiš­kė jos rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Vy­tau­tas Gap­šys, bu­vęs par­la­men­ta­ras Val­das Skar­ba­lius, bu­vęs že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras Sau­lius Ja­ki­ma­vi­čius, na­rys­tę su­stab­dė ir anks­tes­nis va­do­vas eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis – vi­si jie lei­do su­pras­ti ne­ga­lė­sian­tys dirb­ti su Ž. Pins­ku­vie­ne. Iki va­kar­die­nos vi­du­die­nio par­eiš­ki­mus trauk­tis iš DP įtei­kė 25 na­riai.

Vie­no iš dvie­jų į Sei­mą pa­te­ku­sių „dar­bie­čių“ – rin­ki­mus vien­man­da­tė­je Mo­lė­tų-Šir­vin­tų apy­gar­do­je lai­mė­ju­sio par­ti­jos Mo­lė­tų sky­riaus va­do­vo Pe­tro Čim­ba­ro – ma­ny­mu, vie­nin­te­lė iš­ei­tis DP šiuo me­tu bū­tų jun­gi­ma­sis su ki­to­mis par­ti­jo­mis. „Vi­si va­rian­tai yra ga­li­mi: ir jun­gi­ma­sis su par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TT), ir su so­cial­de­mo­kra­tais, ku­rie ir­gi stip­riai nu­krau­ja­vo. Sig­na­las pa­siųs­tas vi­soms šioms par­ti­joms. Jei nie­ko ne­bus da­ro­ma, toks pats li­ki­mas lau­kia ir „dar­bie­čių“, ir TT, ir so­cial­de­mo­kra­tų“, – tvir­ti­no jis.

Sa­vait­ga­lį taip pat iš­rink­tas nau­jas TT ly­de­ris Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis, pa­kei­tęs dėl ne­sėk­min­gų Sei­mo rin­ki­mų par­ti­jos va­do­vo pos­to at­si­sa­kiu­sį eu­ro­par­la­men­ta­rą Ro­lan­dą Pa­ksą, vie­ny­tis su „dar­bie­čiais“ ne­no­ri. „Priim­ti pa­vie­nius žmo­nes – ko­dėl gi ne“, – aiš­ki­no jis „Lie­tu­vos ži­nioms“.

Įžvel­gė V. Us­pas­ki­cho ranką

Pa­sak „dar­bie­čio“ P. Čim­ba­ro, tai, kas sek­ma­die­nį vy­ko DP su­va­žia­vi­me, pa­nė­šė­jo į par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Us­pas­ki­cho, esą iki šiol re­gu­lia­vu­sio „dar­bie­čių“ spren­di­mus per V. Gap­šį, su­pla­nuo­tą sce­na­ri­jų. „Kiek esu par­ti­jo­je, per 14 me­tų tai bu­vo pats keis­čiau­sias su­va­žia­vi­mas. Brai­žas to, kas ja­me vy­ko, yra toks pat (kaip anks­tes­nių V. Us­pas­ki­cho spren­di­mų – red.)“, – sa­kė jis.

Su­va­žia­vi­me bu­vo ne tik ren­ka­mas nau­jas pir­mi­nin­kas, ja­me pa­žer­ta ir kri­ti­kos dviem į Sei­mą pa­te­ku­siems „dar­bie­čiams“ – R. Čim­ba­rui bei Va­len­ti­nui Bu­kaus­kui, ku­rie esą be DP va­do­vy­bės ži­nios par­la­men­te pri­si­jun­gė prie So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos. Be­je, par­tie­čių prie­kaiš­tų P. Čim­ba­ras ne­gir­dė­jo – nei jis, nei kar­tu at­vy­kę DP Mo­lė­tų sky­riaus at­sto­vai į su­va­žia­vi­mą tie­siog ne­bu­vo įleis­ti.

„Už 14 me­tų nuo­pel­nus par­ti­jai ta­pau ne­pa­gei­dau­ja­mas par­ti­jos su­va­žia­vi­me. Tai bu­vo su­si­do­ro­ji­mas su ne­pak­lus­niu DP ta­ry­bos na­riu. Aš vi­sa­da kri­ti­ka­vau par­ti­jos va­do­vy­bę, Sei­mo rin­ki­mų są­ra­šo su­da­ri­nė­ji­mo pri­nci­pus, ne kar­tą ra­gi­nau V. Gap­šį su­spen­duo­ti na­rys­tę, kol iš­spręs sa­vo prob­le­mas: juk jam par­eikš­ti įta­ri­mai, o jis to­liau va­do­vau­ja DP rin­ki­mų šta­bui. Mū­sų šlei­fas tę­sia­si jau 10 me­tų – vien tei­sia­mi ir tei­sia­mi. To­dėl ir pra­lai­mė­jo­me rin­ki­mus. Par­ti­jos va­do­vy­bei nuo­lat siū­ly­da­vau, kad mums rei­kia at­si­ri­bo­ti nuo įta­ria­mų­jų, nes žlugs vi­sa par­ti­ja. Bet ma­nęs nie­kas ne­klau­sė“, – pa­sa­ko­jo P. Čim­ba­ras.

Bū­tent šį rei­ka­la­vi­mą – stab­dy­ti na­rys­tę par­ti­jo­je, kol ne­si­bai­gė prob­le­mos su tei­sė­sau­ga, – V. Gap­šiui iš­kė­lė DP pir­mi­nin­ke iš­rink­ta Ž. Pins­ku­vie­nė. Kaip ži­no­ma, V. Gap­šys yra tei­sia­mas DP juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lo­je, o šių me­tų rugp­jū­tį jam bu­vo pa­teik­ti įta­ri­mai dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir stam­baus mas­to ky­ši­nin­ka­vi­mo. Dėl šių įta­ri­mų po­li­ti­kas at­si­sa­kė Sei­mo na­rio man­da­to, ta­čiau li­ko DP ir to­liau va­do­va­vo par­ti­jos rin­ki­mų šta­bui.

Su­lau­kęs Ž. Pins­ku­vie­nės siū­ly­mo, jis par­eiš­kė aps­kri­tai iš­ei­nąs iš DP. „Ji (Ž. Pins­ku­vie­nė – red.) ban­do ma­ni­mi tik pri­si­deng­ti, pa­ti pa­si­da­ry­ti skaid­ri. Ž. Pins­ku­vie­nė ma­no na­rys­tę no­ri su­stab­dy­ti ne dėl ma­no prob­le­mų, o dėl sa­vo“, – tvir­ti­no V. Gap­šys. Pa­sak jo, nau­jo­ji DP va­do­vė pa­ti tu­rė­jo prob­le­mų su tei­sė­sau­ga, bu­vo įsi­vė­lu­sių į bal­sų pir­ki­mo skan­da­lą 2012 me­tais, da­bar bū­da­ma Šir­vin­tų ra­jo­no me­re pra­lai­mi teis­mus at­leis­tiems dar­buo­to­jams, sa­vi­val­dy­bė tu­ri jiems iš­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­jas.

Iš­ei­tis – viena

DP pir­mi­nin­ke ta­pu­si Ž. Pins­ku­vie­nė ne­gai­lė­jo kri­ti­kos vi­sai anks­tes­nei par­ti­jos va­do­vy­bei, taip pat pa­ža­dė­jo per­mai­nas, ku­rios esą ne vi­siems ga­li pa­tik­ti. „Par­ti­jos val­džia ma­tė tik sa­ve, o ne sky­rius. Ma­no ma­ty­mas ki­toks – ne­bu­vau ir ne­bū­siu iš­da­vi­kė. Esu daug ir są­ži­nin­gai dir­ban­tis žmo­gus. Taip, ma­no ma­ty­mas daug kam ga­li ne­pa­tik­ti. Ta­čiau ti­kiuo­si jū­sų vi­sų pa­lai­ky­mo“, – aiš­ki­no ji su­va­žia­vi­mo me­tu.

Šie nau­jo­sios „dar­bie­čių“ ly­de­rės žo­džiai ga­li pil­dy­tis jau ne­tru­kus. Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė P. Čim­ba­ras, DP yra abe­jo­nių, kad bu­vę ly­de­riai ne tik pra­stai stra­te­ga­vo rin­ki­mus, ta­čiau ir ga­lė­jo ne­tin­ka­mai pa­nau­do­ti par­ti­jos lė­šas. „Sei­mo rin­ki­mams lė­šas skirs­tė kaž­ko­kia val­dy­ba. Man keis­ta, kai va­do­vy­bės pen­ke­tu­kui (į pir­mą­jį pen­ke­tu­ką par­ti­jos rin­ki­mų į Sei­mą są­ra­še įra­šy­tiems kan­di­da­tams – red.) rek­la­muo­ti tik pla­ka­tams iš­leis­ta 300 tūkst. eu­rų. Te­le­vi­zi­jo­je pen­ke­tu­kui par­ek­la­muo­ti – 200 tūkst. eu­rų. O sky­riai rin­ki­mams ga­vo po 400 eu­rų“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Pa­sak jo, šiuo me­tu vie­nin­te­lė iš­ei­tis DP – su­si­jung­ti su ko­kia nors ki­ta po­li­ti­ne jė­ga. Kaip ga­li­ma par­tne­rė pir­miau­sia mi­ni­ma TT, su ku­ria de­ry­bas dėl su­si­jun­gi­mo „dar­bie­čiai“ ve­dė dar 2012 me­tais. Ta­da šiam pro­ce­sui pri­ta­rė abie­jų par­ti­jų ta­ry­bos, ta­čiau ne­ti­kė­tai pro­ce­sas nu­trū­ko, kaip tei­gia­ma, ne­su­ta­rus, kam ati­teks aukš­čiau­si pos­tai nau­ja­ja­me da­ri­ny­je. Apie ga­li­mą „dar­bie­čių“ jun­gi­mą­si su ki­to­mis par­ti­jo­mis už­si­min­ta ir sek­ma­die­nį vy­ku­sia­me DP su­va­žia­vi­me. Jo me­tu bu­vo pers­kai­ty­tas V. Us­pas­ki­cho laiš­kas par­ti­jos ko­le­goms, ku­ria­me, be ki­ta ko, „dar­bie­čiai“ bu­vo įspė­ti, kad jun­gi­ma­sis „su bet kuo“ reikš­tų par­ti­jos mir­tį.

Ne­pai­sy­da­mas par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­ko ra­gi­ni­mo, P. Čim­ba­ras „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad aps­vars­ty­ti jun­gi­mo­si ga­li­my­bę su po­ten­cia­liais par­tne­riais ar­ti­miau­siu me­tu siū­lys nau­ja­jai par­ti­jos va­do­vy­bei. Pa­sak jo, ki­tu at­ve­ju „dar­bie­čiai“ ne­at­si­gins ki­tų par­ti­jų, po vie­ną vi­lio­sian­čių DP at­sto­vus pri­siš­lie­ti prie jų.

Jau­čia­si stiprus

Bū­tent apie ga­li­my­bę sa­vo par­ti­jos gre­tas pa­gau­sin­ti at­ski­rų „dar­bie­čių“ sąs­kai­ta „Lie­tu­vos ži­nioms“ kal­bė­jo nau­juo­ju TT va­do­vu ta­pęs par­la­men­ta­ras R. Že­mai­tai­tis. „Šian­dien (pir­ma­die­nį – red.) su­si­ti­kau bu­vu­sius ko­le­gas, su ku­riais dir­bau Vil­niaus mies­to ta­ry­bo­je. Jie pa­sa­kė, kad po DP spren­di­mo pir­mi­nin­ke iš­si­rink­ti Ž. Pins­ku­vie­nę jau ži­no, jog ga­li pe­rei­ti pas mus. Ži­nau, kad pa­vie­niai DP na­riai, taip pat ir kai ku­rie sky­riai ti­krai no­rės pri­si­jung­ti“, – sa­kė jis.

R. Že­mai­tai­tis sa­vo par­ti­jos, ku­riai apž­val­gi­nin­kai prog­no­zuo­ja ne pa­čią švie­siau­sią at­ei­tį, pers­pek­ty­vas ma­to vi­siš­kai ki­to­kias. „Dar ge­gu­žę mums bu­vo prog­no­zuo­ja­ma, kad TT ne­per­lips 5 proc. rin­ki­mų bar­je­ro, o da­bar mes tu­ri­me tik vie­nu Sei­mo na­riu ma­žiau nei pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je, o bū­tu­me tu­rė­ję ir dau­giau, jei­gu ne Ram­zio ne­lai­mė (rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu nu­skam­bė­ju­si ži­nia, kai tuo­me­ti­nio TT vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio bro­lis per me­džiok­lę nu­šo­vė pa­sie­nie­čių tar­ny­bi­nį šu­nį – red.). Vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip su­ge­bė­si­me pri­sta­ty­ti sa­vo dar­bus žmo­nėms. Jei­gu mums pa­vyks įti­kin­ti rin­kė­jus, jog mu­mis ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti, jie ir bal­suos už mus. Jung­tis su DP tam ne­rei­kia“, – aiš­ki­no nau­ja­sis TT va­do­vas.

Liūd­na ateitis

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­riaus To­mo Ja­ne­liū­no ma­ny­mu, da­bar­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je DP ir TT su­si­jun­gi­mas var­giai ar tap­tų joms iš­ei­ti­mi. „Ga­lio­ja pa­pras­ta tai­syk­lė: jei prie nu­lio pri­dė­si nu­lį, vis tiek bus nu­lis. Iš dvie­jų par­ti­jų, ku­rios ga­na silp­nos ideo­lo­gi­niu po­žiū­riu, su­jun­gus jas į vie­ną, ga­li­ma gau­ti šiek tiek di­des­nį na­rių skai­čių ar ti­kė­tis, kad kaž­ko­kie re­sur­sai bū­tų efek­ty­viau val­do­mi, bet po­li­ti­nei par­ti­jai to ne­už­ten­ka“, – tei­gė jis.

Po­li­to­lo­go tei­gi­mu, net ir iš­si­rin­kus nau­jus ly­de­rius, abie­jų šių par­ti­jų at­ei­ties pers­pek­ty­vos iš­lie­ka to­kios pat pra­stos. „Šios par­ti­jos jau yra iš­si­sė­mu­sios tiek ideo­lo­gi­ne, tiek vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mo pra­sme, ir tai, ma­tyt, yra pa­grin­di­nės prie­žas­tys, ko­dėl jos pra­ra­do po­pu­lia­ru­mą. Są­ly­gų, ku­rios ro­dy­tų, kad jos ga­lė­tų kaž­kaip at­gim­ti ir grįž­ti į di­džią­ją po­li­ti­ką, ne­ma­ty­ti“, – tvir­ti­no jis.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Al­gio Kru­pa­vi­čiaus ma­ny­mu, TT, ku­ri per šiuos Sei­mo rin­ki­mus su­ge­bė­jo per­ženg­ti 5 proc. rin­ki­mų bar­je­rą ir su­for­ma­vo par­la­men­ti­nę frak­ci­ją, to­kio­je „į­šal­dy­to­je“ si­tua­ci­jo­je ga­lės eg­zis­tuo­ti iki ki­tų Sei­mo rin­ki­mų. Tuo me­tu „dar­bie­čius“, jo ma­ny­mu, ga­lė­tų gel­bė­ti jun­gi­ma­sis su ki­ta par­ti­ja.

„Jei­gu DP tai pa­da­ry­tų il­gai ne­lauk­da­ma, da­lis po­li­tiš­kai ak­ty­vių jos na­rių tu­rė­tų vei­ki­mo lau­ką. Rei­kia pri­si­min­ti, kad DP skel­bia tu­rin­ti per 20 tūkst. na­rių, to­dėl jos pri­si­jun­gi­mas bet ku­riai ki­tai par­ti­jai at­ver­tų ga­li­my­bes ge­ro­kai pa­di­din­ti sa­vo na­rių skai­čių, ir tai ga­lė­tų bū­ti vi­lio­jan­tis sce­na­ri­jus“, – pa­žy­mė­jo A. Kru­pa­vi­čius.