“Darbiečiai” įpareigojo Vyriausybę atlikti namų darbus
Val­dan­čio­ji Dar­bo par­ti­ja (DP) ne­ke­ti­na nu­si­leis­ti koa­li­ci­jos par­tne­riams ir at­si­sa­ky­ti sie­kio įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius se­niū­nų rin­ki­mus.Vy­riau­sy­bei nu­sta­ty­tas ke­tu­rių mė­ne­sių ter­mi­nas par­eng­ti rei­ka­lin­gas įsta­ty­mų pa­tai­sas, rei­ka­lin­gas šiai idė­jai įtei­sin­ti.

Sei­mo DP frak­ci­ja po su­si­ti­ki­mo su sa­vo de­le­guo­tais mi­nis­trais bei ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kais pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo įpa­rei­go­jo Vy­riau­sy­bę iki 2015 me­tų gruo­džio 10 die­nos par­eng­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus, pa­gal ku­riuos se­niū­nus ša­ly­je bū­tų ga­li­ma rink­ti tie­sio­giai kaip ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rius bei me­rus. DP frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys at­krei­pė dė­me­sį, jog ša­ly­je dau­giau kaip 80 pro­cen­tų gy­ven­to­jų pa­gei­dau­ja tie­sio­gi­nių se­niū­nų rin­ki­mų, to­dėl Sei­mo na­rių par­ei­ga – už­ti­krin­ti žmo­nėms jiems pri­klau­san­čią tei­sę iš­si­rink­ti sa­vo ra­jo­nų ir mies­te­lių va­do­vus. “Se­niū­nai tu­ri at­sto­vau­ti žmo­nėms ir bū­ti ne­prik­lau­so­mi nuo po­li­ti­nių par­ti­jų įta­kos. Be to, kas jei ne vie­tos žmo­nės ge­riau­siai ži­no, koks as­muo tin­ka­mai at­sto­vaus jų in­te­re­sams, iš­klau­sys ir spręs jų bė­das, pa­tei­sins lū­kes­čius? Tu­rė­da­mas žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą ir di­des­nius įga­lio­ji­mus, se­niū­nas ne­abe­jo­ti­nai dau­giau nu­veiks sa­vo kraš­to ir jo žmo­nių la­bui“, - sa­kė K. Dauk­šys.

To­kios pat nuo­mo­nės lai­ko­si ir Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas “dar­bie­tis” Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas. Pa­sak jo, tie­sio­giai iš­rink­tas se­niū­nas su­stip­rins žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą vie­tos val­džia ir ge­riau­siai ži­nos, kaip ir ko­kias bend­ruo­me­nės prob­le­mas rei­kia spręs­ti. “Be to, tie­sio­gi­niai se­niū­nų rin­ki­mai ska­tins se­niū­nų at­sa­ko­my­bę ir at­skai­to­my­bę vie­tos bend­ruo­me­nės na­riams“, - pa­brė­žė V. Bu­kaus­kas.

Vy­riau­sy­bė pir­ma­die­nį ne­pri­ta­rė Sei­me svars­to­mai idė­jai įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius se­niū­nų rin­ki­mus. Ne­igia­ma iš­va­da Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai pa­tvir­tin­ta ne­pai­sant DP pa­sip­rie­ši­ni­mo. Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­kė, kad pri­imant iš­va­dą, be ki­ta ko, bu­vo at­siž­velg­ta į Sa­vi­val­dy­bių ir Se­niū­nų aso­cia­ci­jų po­zi­ci­ją. Jis pa­brė­žė, kad me­ras for­muo­ja sa­vi­val­dy­bės stra­te­gi­ją ir tu­ri tei­sę su­for­muo­ti ko­man­dą. Be to, pa­sak prem­je­ro, lei­džiant se­niū­ni­joms tu­rė­ti sa­vo biu­dže­tus, pa­blo­gė­tų fi­nan­sų val­dy­mas, at­si­ras­tų ga­li­my­bės di­dė­ti ko­rup­ci­jai. “Šiuo me­tu įsta­ty­mai ne­drau­džia sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms pri­im­ti spren­di­mus, ne­tgi ga­li tap­ti ir biu­dže­ti­ne įstai­ga, ga­li tap­ti ir at­skir­tu sa­vi­val­dy­bės pa­da­li­niu. Bet mes ne­ga­li­me ig­no­ruo­ti sa­vi­val­dos pa­grin­dų įsta­ty­mo, ne­ga­li­me sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms pri­mes­ti iš vir­šaus įsta­ty­mus, ne­su­de­rin­tus su Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja ir Se­niū­nų aso­cia­ci­ja“, - sa­kė prem­je­ras.

Pa­sak Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kės so­cial­de­mo­kra­tės Mil­dos Pe­traus­kie­nės, al­ter­na­ty­vą Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­soms yra pa­siū­liu­si Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je su­da­ry­ta dar­bo gru­pė. “Siū­lo­ma ei­ti ki­to­kiu ke­liu ir ne­įtei­sin­ti tie­sio­gi­nių se­niū­nų rin­ki­mų, nes tuo­met se­niū­nai tap­tų po­li­ti­kais, “ne­tel­pan­čiais” į ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­da­li­nio rė­mus. Pa­gal nau­ją­jį mo­de­lį sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms bū­tų su­teik­ta tei­sė spręs­ti, ar se­niū­ni­ja lie­ka ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­da­li­niu, kaip iki šiol, ar tam­pa biu­dže­ti­ne įstai­ga”, - por­ta­lui lzi­nios.lt yra sa­kiu­si M. Pe­traus­kie­nė. Anot par­la­men­ta­rės, pa­gal te­ri­to­ri­jos dy­dį, tei­kia­mų pa­slau­gų apim­tis se­niū­ni­jos la­bai skir­tin­gos. “Jei sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ma­to, kad se­niū­ni­ja ir se­niū­nas ga­li tvar­ky­tis sa­va­ran­kiš­kai ir to no­ri, su­tei­kia biu­dže­ti­nės įstai­gos sta­tu­są”, - pa­brė­žė po­li­ti­kė. M. Pe­traus­kie­nė sa­kė su­pan­tan­ti, kad šū­kis įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius se­niū­nų rin­ki­mus po­li­tiš­kai la­bai pa­trauk­lus. Ta­čiau ne­prog­no­zuo­ja­ma, kas bus to­liau. “Siū­lo­ma keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją. Bet mes net tie­sio­gi­niams me­rų rin­ki­mams ne­su­ge­bė­jo­me to pa­da­ry­ti, ėjo­me per įsta­ty­mus. Pa­si­tei­si­no. Žmo­nes iš­si­rin­ko tuos, ku­riuos no­rė­jo. Ne vis­kas se­kė­si, ma­ty­si­me, kaip bus to­liau, da­bar glu­di­na­mi kam­pai. Gal­būt at­ei­ty­je pa­kei­si­me ir Kons­ti­tu­ci­ją, bet tą pa­da­ry­ti jau bus daug pa­pras­čiau”, - tei­gė Sei­mo na­rė.