„Darbiečiai“ į kultūros viceministrus siūlo V. Vigelį
Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­ti Dar­bo par­ti­ja į kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­trus vie­toj ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­re pa­skir­tos Ag­ne­tos Lo­ba­čevs­ky­tės teiks bu­vu­sio Šven­čio­nių me­ro 55 me­tų Vy­tau­to Vi­ge­lio kan­di­da­tū­rą.

Toks spren­di­mas pri­im­tas šeš­ta­die­nį Tel­šių ra­jo­ne, Var­niuo­se, vy­ku­sia­me Dar­bo par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je, BNS pa­tvir­ti­no Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Dar­bo par­ti­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad V.Vi­ge­lio kan­di­da­tū­rą pa­siū­lė par­ti­jos Švie­ti­mo, moks­lo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas, ji bu­vo su­de­rin­ta su kul­tū­ros mi­nis­tru Ša­rū­nu Bi­ru­čiu.

„Tiek V.Vi­ge­lio iš­si­la­vi­ni­mas, tiek dar­bo pa­tir­tis lei­džia jam užim­ti šias par­ei­gas ir efek­ty­viai tęs­ti pra­dė­tus dar­bus. Tai yra ypa­tin­gai svar­bu, nes dirb­ti šia­me pos­te jam lik­to ma­žiau nei pu­san­trų me­tų, o per šį lai­ką rei­kia dar ne­ma­žai pa­da­ry­ti“, – pra­ne­ši­me sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

Ket­vir­ta­die­nį A.Lo­ba­čevs­ky­tė da­vė prie­sai­ką kaip ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je ne­be­dir­ba.

Kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­trų par­ei­gas dar ei­na Ro­mas Ja­roc­kis ir Pa­tri­ci­ja Po­de­ry­tė.

V.Vi­ge­lis per­nai lie­pą bu­vo vie­nas iš še­šių Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų į že­mės ūkio mi­nis­trus. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) 2013-ųjų lie­pą bu­vo nu­spren­du­si, kad V.Vi­ge­lis ir Šven­čio­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sky­riaus ve­dė­jas Juo­zas Ur­ba­na­vi­čius su­pai­nio­jo in­te­re­sus kas­me­ti­nių at­os­to­gų me­tu vyk­da­mi į tarp­tau­ti­nę ap­lin­kos ap­sau­gos par­odą „Pol­lu­tec Ho­ri­zons 2011“ Par­yžiu­je, kai jų ke­lio­nės iš­lai­das ap­mo­kė­jo Šven­čio­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės val­do­ma bend­ro­vė „Šven­čio­nių šva­ra“.

2011 me­tų lap­kri­tį V.Vi­ge­lis, J.Ur­ba­na­vi­čius ir sa­vi­val­dy­bės val­do­mos bend­ro­vės „Šven­čio­nių šva­ra“ di­rek­to­rius Ka­zi­mie­ras Džiaukš­tas skri­do į Par­yžių, ta­čiau bu­vo iš­lai­pin­ti Var­šu­vo­je iš or­lai­vio ne­blai­vūs. Jie ne­va prie­ka­bia­vo prie or­lai­vio stiuar­de­sės bei bu­vo nu­baus­ti ad­mi­nis­tra­ci­ne nuo­bau­da. Kal­bas, kad jie ga­lė­jo bū­ti ne­blai­vūs ir dėl to iš­lai­pin­ti iš lėk­tu­vo, V.Vi­ge­lis ne­igė.