„Darbiečiai“ grasina nepritarti dabartiniam biudžeto projektui
Penk­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Dar­bo par­ti­jos ta­ry­ba įpa­rei­go­jo par­tie­čius Sei­me ir par­ti­jos de­le­guo­tus mi­nis­trus pa­lai­ky­ti „dar­bie­čių“ rei­ka­la­vi­mą la­biau di­din­ti mi­ni­ma­lią mė­ne­sio al­gą (MMA) nei siū­lo Vy­riau­sy­bė. Par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ti­ki­na, kad da­bar par­eng­to ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­to „dar­bie­čiai“ ne­pa­lai­ky­tų Sei­me.

Vis­gi jis aiš­ki­na, kad par­ti­ja yra at­vi­ra dis­ku­si­joms su koa­li­ci­jos par­tne­riais dėl to, kaip tu­ri di­dė­ti MMA.

„Ka­dan­gi rei­kia de­rin­tis su koa­li­ci­jos par­tne­riais, mes at­vi­ri dis­ku­si­joms ir ieš­ko­ji­mui spren­di­mo, bet tai, kas yra šian­dien biu­dže­te – 350 eu­rų ir ne dau­giau – mū­sų ne­ten­ki­na ir jei ne­ra­si­me komp­ro­mi­si­nio spren­di­mo, biu­dže­tui pri­tar­ti mums bus su­nku“, – BNS sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

Pa­gal biu­dže­to pro­jek­tą nuo ki­tų me­tų sau­sio MMA di­dė­ja 25 eu­rais iki 350 eu­rų.

„Mes la­bai aiš­kiai pa­sa­kė­me, kad rei­ka­lau­si­me nuo sau­sio 1 die­nos 350 eu­rų, dėl to yra tar­si su­tar­ta. Mes rei­ka­lau­si­me, kad nuo me­tų vi­du­rio bū­tų 400 eu­rų ir me­tų pa­bai­go­je mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas kil­tų iki 437 eu­rų. Mes iš tie­sų pa­sku­ti­nia­me punk­te kvie­čia­me koa­li­ci­jos par­tne­rius sės­tis ir kar­tu ieš­ko­ti op­ti­ma­laus spren­di­mo ar­ba op­ti­ma­lių skai­čių“, – po ta­ry­bos po­sė­džio BNS aiš­ki­no V.Ma­zu­ro­nis.

Sei­mas rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­ta­rė „dar­bie­čių“ siū­ly­tai re­zo­liu­ci­jai nuo 2016 me­tų lie­pos MMA pa­di­din­ti iki 437 eu­rų.

Dar­bo par­ti­jos ta­ry­ba taip pat pri­ėmė re­zu­liu­ci­jas dėl pa­bė­gė­lių ir so­cia­li­nio mo­de­lio. Pir­mo­jo­je tei­gia­ma, kad „Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­siū­ly­tas pla­nas, kaip pa­skirs­ty­ti pa­bė­gė­lius ES ša­lims yra klai­din­gas, nes ska­ti­na nau­jus pa­bė­gė­lių antp­lū­džius“. Tuo me­tu apie svars­to­mą so­cia­li­nį mo­de­lį sa­ko­ma, jog „lanks­tu­mas dar­bo san­ty­kiuo­se ne­ga­li bū­ti įgy­ven­di­na­mas dir­ban­čių­jų sau­gu­mo sąs­kai­ta“.

„Darb­da­viai rei­ka­lau­ja lanks­tu­mo – pui­ku, mes jį su­teik­si­me, bet dar­buo­to­jams pri­va­lo už tai bū­ti ati­tin­ka­mai kom­pen­suo­ta, su­mo­kė­ta, už­ti­krin­tas so­cia­li­nis sau­gu­mas, t. y. ne­ga­li taip bū­ti, kad darb­da­vys kaž­ką gau­na, o dar­buo­to­jas – ne. Kvie­si­me šiuo pri­nci­pu at­sa­kin­gai va­do­vau­tis ne tik Dar­bo par­ti­jos Sei­mo na­rius, bet ir vi­sus li­ku­sius“, – Dar­bo par­ti­jos penk­ta­die­nio va­ka­rą iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­ma „dar­bie­čių“ de­le­guo­ta so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė.

Pa­tvir­ti­no dar 14 kan­di­da­tų į Seimą

Dar­bo par­ti­jos ta­ry­ba pa­tvir­ti­no kan­di­da­tus į Sei­mą 2016 me­tų rin­ki­muo­se 14-oje vien­man­da­čių apy­gar­dų.

Vil­niaus Nau­ja­mies­čio apy­gar­do­je Sei­mo na­rio man­da­to sieks Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­ta­rė­ja Ie­va Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė, Fa­bi­jo­niš­kių – Sei­mo na­rys Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas, Šeš­ki­nės – par­la­men­ta­ras Vy­tau­tas Gap­šys, Jus­ti­niš­kių – tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras Gied­rius Mo­zū­rai­tis, Ka­ro­li­niš­kių – Sei­mo na­rys Val­das Skar­ba­lius, Laz­dy­nų apy­gar­do­je – bu­vęs par­la­men­ta­ras ir bu­vęs sos­ti­nės vi­ce­me­ras Jo­nas Pins­kus, Nau­jo­sios Vil­nios apy­gar­do­je per­rin­ki­mo sieks Sei­mo na­rys Ser­ge­jus Ur­su­las.

Sos­ti­nės An­ta­kal­nio apy­gar­do­je kan­di­da­tuos bu­vęs kon­ser­va­to­rius, eks­par­la­men­ta­ras Vid­man­tas Žie­me­lis, Žir­mū­nų – par­la­men­ta­ras Gin­ta­ras Ta­mo­šiū­nas, Sei­me nuo per­nai bir­že­lio pa­kei­tęs į Eu­ro­pos Par­la­men­tą iš­rink­tą Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­ją Vik­to­rą Us­pas­ki­chą.

Kau­no Alek­so­to-Vi­li­jam­po­lės apy­gar­do­je bus ke­lia­mas par­tie­tis Si­gy­tas Kli­mas, Kal­nie­čių – gy­dy­to­jas Sau­lius Gied­rai­tis, Dai­na­vos – Sei­mo na­rys Vy­das Ged­vi­las.

Vil­niaus-Tra­kų apy­gar­do­je kan­di­da­tuos Sei­mo na­rė Vi­li­ja Fi­li­po­vi­čie­nė, o Tra­kų-Elek­trė­nų apy­gar­do­je – ten iš­rink­ta par­la­men­ta­rė Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė.

Ge­gu­žę jau bu­vo pa­tvir­tin­ti 25 „dar­bie­čių“ kan­di­da­tai vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, tad per Sei­mo rin­ki­mus vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se bus ke­lia­mi bent 39 „dar­bie­čių“ kan­di­da­tai.

Dar­bo par­ti­ja Sei­me da­bar tu­ri 29 at­sto­vus.

Sei­mo rin­ki­mai vyks 2016-ųjų spa­lį.