„Caritas“ kritikuoja sprendimą mažinti išmokas pabėgėliams
Su­ma­ži­nus iš­mo­kas pa­bė­gė­liams ir su­trum­pi­nus mak­si­ma­lų jų mo­kė­ji­mo ter­mi­ną, at­vy­kė­lių šei­mos Lie­tu­vo­je ne­spės už­si­ti­krin­ti sa­va­ran­kiš­ko pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nio ir bus pri­vers­tos skurs­ti, sa­ko Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos „Ca­ri­tas“ va­do­vas Li­nas Ku­ku­rai­tis.

Pa­sak jo, jei į Lie­tu­vą bus per­ke­lia­mos pa­na­šios pa­bė­gė­lių šei­mos, kaip ki­tą sa­vai­tę pla­nuo­ja­ma pri­im­ti ke­tu­rių as­me­nų ira­kie­čių šei­ma, jos ne­tu­rės ga­li­my­bių per pus­me­tį su­si­ras­ti dar­bo ir iš­si­lai­ky­ti bent jau Lie­tu­vos did­mies­čiuo­se.

„Mes siū­lė­me, kad net jei ir jau su­ma­žin­ta su­ma bend­rai, kad bent me­tus ji iš­lik­tų sta­bi­li. Po pu­sės me­tų ši šei­ma ga­li jau pa­tek­ti į skur­do ri­zi­ką“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė L.Ku­ku­rai­tis.

Pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­ja be­si­rū­pi­nan­ti „Ca­ri­tas“, kaip ir Rau­do­na­sis kry­žius, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai (SADM) pa­tei­kė sa­vo po­zi­ci­ją dėl ma­ži­na­mų iš­mo­kų, ta­čiau į ją ne­bu­vo at­siž­velg­ta.

Jis kri­ti­ka­vo Vy­riau­sy­bės ir Pre­zi­den­tū­ros po­zi­ci­ją, jog pa­bė­gė­lių „į ran­kas“ gau­na­mos su­mos siek­tų lie­tu­viams mo­ka­mų pa­šal­pų ly­gį, di­des­nę da­lį lė­šų nu­krei­piant įvai­rioms pa­slau­goms pa­bė­gė­liams: kon­sul­ta­ci­joms, kal­bos mo­ky­mui. Anot jo, šei­mos su­si­durs su su­nku­mais tiek mo­kant už būs­to nuo­mą, tiek ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, tiek už­ti­kri­nant bui­tį, per­kant mais­tą.

L.Ku­ku­rai­tis at­krei­pė dė­me­sį, jog „Ca­ri­tas“ pus­me­tį glo­bo­ja tris krikš­čio­nių šei­mas iš Ira­ko – vi­si dar­bin­go am­žiaus ira­kie­čiai re­gis­tra­vę­si dar­bo bir­žo­je, bet tik vie­nas iš pen­kio­li­kos as­me­nų yra įsi­dar­bi­nęs, ir jis įdar­bin­tas bū­tent Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos nu­ncia­tū­ro­je. Vi­sos trys šei­mos jau nuo­mo­ja­si bu­tus pa­čios, už pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jai skir­tas lė­šas.

Di­džiau­sia kliū­tis pa­bė­gė­liams įsi­dar­bin­ti, anot jo, yra kal­bos bar­je­ras, taip pat pa­bė­gė­liams kol kas siū­lo­mi tik mi­ni­ma­liai ap­mo­ka­mi dar­bai, o už mi­ni­ma­lų už­mo­kes­tį vie­nas dir­ban­tis as­muo šei­mos Vil­niu­je esą nie­kaip ne­ga­li iš­lai­ky­ti.

„La­bai ti­kė­ti­na, kad (šei­mo­se) tik vie­nas žmo­gus dirbs, nes mo­te­rys kul­tū­riš­kai yra ma­žai dir­ban­čios“, – pa­brė­žė Vil­niaus „Ca­ri­to“ di­rek­to­rius – Jei at­si­ve­ši­me tas su­nkes­nes, ri­zi­kos gru­pes, žmo­nės pa­teks į skur­dą, nes jie ne­siin­teg­ruos taip grei­tai, ne­iš­moks kal­bos (...). Jei at­va­žiuos, kaip ra­šo­ma, jau­ni stip­rūs vy­rai – taip, per pus­me­tį jiems pa­vyk­tų su­ras­ti dar­bus. Bet jei at­va­žiuos šei­mos, ypač jei vie­na mo­ti­na su vai­kais, jei at­si­ras ir pen­si­nin­kų, ne­įga­lių­jų, apie dar­bi­nę in­teg­ra­ci­ją ar apie to­kią, kad jie pa­tys iš­si­lai­ky­tų, ne­ga­li­me kal­bė­ti“.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja nuo gruo­džio su­ma­ži­no vien­kar­ti­nę pa­šal­pą pa­bė­gė­lių įsi­kū­ri­mui sa­vi­val­dy­bė­je nuo da­bar ski­ria­mų 456 eu­rų iki 204 eu­rų, ati­tin­ka­mai su­ma­žin­tos pa­šal­pos vai­kui ir šei­mai.

Šiuo me­tu ski­ria­mos kas­mė­ne­si­nės iš­mo­kos – 204 eu­rai vie­nam, 306 eu­rai dviems ir 408 eu­rai trims as­me­nims – pra­ėjus pus­me­čiui po in­teg­ra­ci­jos sa­vi­val­dy­bė­se ati­tin­ka­mai ma­žės iki 102, 204 ir 306 eu­rų. Jei as­me­nų šei­mo­je dau­giau nei trys, už kiek­vie­ną pa­pil­do­mą šei­mos na­rį iki šiol bu­vo pa­pil­do­mai ski­ria­mas 51eu­ras. Ši su­ma po 6 mė­ne­sių gy­ve­ni­mo sa­vi­val­dy­bė­je taip pat su­ma­žė­ja pu­siau – iki 26 eu­rų. Taip pat įves­tos iš­mo­kų „lu­bos“ – ne­pai­sant to, kiek bus šei­mos na­rių, kas­die­nėms reik­mėms vie­na šei­ma ga­lės gau­ti ne dau­giau nei 510 eu­rų.

Taip pat in­teg­ra­ci­jos lai­kas kai ku­rioms ri­zi­kos gru­pėms ne­be­ga­lės bū­ti pra­tęs­tas iki 5 me­tų, kaip anks­čiau – iš­mo­kos in­teg­ra­ci­jai bus mo­ka­mos tik me­tus.

Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius an­tra­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė, kad iš­mo­kos su­ma­žin­tos sie­kiant, jog