„Brexit“ pasėkmes Lietuva gali pajusti greitai: keisis parama Ignalinos AE
Lie­tu­va sie­kiant po 2020 me­tų to­liau gau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amą Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės (AE) už­da­ry­mui, tai pri­klau­sys ir nuo „Bre­xit“ re­zul­ta­tų, tei­gia už ener­ge­ti­ką at­sa­kin­gas eu­ro­ko­mi­sa­ras Ma­ro­šas Šef­čo­vi­čius.

„Vie­nas svar­bus do­no­ras (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja – BNS) pa­si­trauks ir mes tu­rė­si­me pri­si­tai­ky­ti. (...) Tai ne­bus leng­va dis­ku­si­ja (apie par­amą Ig­na­li­nos AE – BNS), tai bus su­dė­tin­ga dis­ku­si­ja“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ket­vir­ta­die­nį Vil­niu­je tei­gė M. Šef­čo­vi­čius.

Jis tei­gė su­pra­tęs, kad šis klau­si­mas yra svar­bus Lie­tu­vos va­do­vams ir jie ruo­šia­si skir­ti tam pri­ori­te­tą.

„Kaip su­pra­tau iš va­ka­rykš­čių su­si­ti­ki­mų su pre­zi­den­te ir prem­je­ru, tai bus vie­nas pri­ori­te­tų ki­to­se de­ry­bo­se dėl biu­dže­to (ES 2021–2027 me­tų biu­dže­to – BNS)“, – sa­kė jis.

Anot M. Šef­čo­vi­čiaus, „Bre­xit“ ke­lia daug ne­aiš­ku­mų dėl Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, to­dėl dar su­dė­tin­ga spręs­ti dėl bū­si­mos fi­nan­si­nės pers­pek­ty­vos.

„Mes tu­rė­jo­me pri­sta­ty­ti dau­gia­me­tės fi­nan­si­nės pers­pek­ty­vos juo­draš­tį, kas yra sep­ty­ne­rių me­tų biu­dže­to pa­va­di­ni­mas, jau šie­met. Mes to ne­da­ry­si­me, nes mums rei­kia dau­giau aiš­ku­mo dėl „Bre­xit“, – ti­ki­no eu­ro­ko­mi­sa­ras.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Žy­gi­man­tas Vai­čiū­nas anks­čiau BNS sa­kė, kad gau­ti lė­šų Ig­na­li­nos AE už­da­ry­mui bus di­džiu­lis iš­šū­kis. Ig­na­li­nos AE per­nai skai­čia­vo, kad 2021–2027 me­tais jė­gai­nės už­da­ry­mui ga­li rei­kė­ti 900 mln. eu­rų.

Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mai (EAR) per­nai rug­sė­jį par­eiš­kė, kad IAE už­da­ry­mo pro­jek­tai ge­ro­kai vė­luo­ja, jų fi­nan­sa­vi­mas nė­ra efek­ty­vus, to­dėl au­di­to­riai siū­lo nuo 2020 me­tų ne­be­tęs­ti spe­cia­lių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mų. Eu­ro­pos au­di­to­rių skai­čia­vi­mu, IAE už­da­ry­mui trūks­ta dar 1,56 mlrd. eu­rų.

IAE už­da­ry­mo prog­ra­ma da­bar fi­nan­suo­ja­ma iš ES par­amos lė­šų, Tarp­tau­ti­nio rė­mi­mo ir Ig­na­li­nos AE fon­dų, vals­ty­bės biu­dže­to ir ki­tų šal­ti­nių. 2014–2020 me­tais IAE įsi­sa­vins iš vi­so 650 mln. eu­rų ES par­amos, iš jų apie 200 mln. eu­rų – 2007–2013 me­tais gau­tos, bet lai­ku ne­pa­nau­do­tos lė­šos.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos da­lis, fi­nan­suo­jant IAE už­da­ry­mą, sie­kia apie 12 proc. Ne­ofi­cia­liai už­si­me­na­ma, jog ne­ga­vus pa­kan­ka­mo ES fi­nan­sa­vi­mo, da­lį kaš­tų teks deng­ti var­to­to­jams per vie­šuo­sius in­te­re­sus ati­tin­kan­čias pa­slau­gas (VIAP).

Skai­čiuo­ja­ma, kad 2004-asiais pra­dė­tas IAE, ku­ri pir­mo­ji pa­sau­ly­je nu­trau­kė ne­sau­giais lai­ko­mų ru­siš­kų RBMK reak­to­rių veik­lą, už­da­ry­mas kai­nuos apie 2,593 mlrd. eu­rų.