„Brexit“ lietuvių į tėvynę nepargins
Bri­ta­ni­jo­je ak­ty­viai vyks­tant de­ba­tams, aiš­ki­nan­tis, koks kon­kre­čiai bus Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos sce­na­ri­jus, ten gy­ve­nan­tys lie­tu­viai sa­ko jau­čian­tys au­gan­tį ne­ri­mą ir ne­sau­gu­mą. Kol vie­ni „Bre­xit“ va­di­na is­to­ri­niu šan­su su­sig­rą­žin­ti emig­ra­vu­siuo­sius, pa­tys Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai ap­mąs­to įvai­rius sce­na­ri­jus, bet „at­sar­gi­nių“ ša­lių są­ra­še Lie­tu­vos daž­niau­siai nė­ra.

Da­lia Asa­na­vi­čiū­tė: gy­ve­ni­mas grį­žo į vė­žes, bet ne­ri­mo la­bai daug

Va­sa­rą, iš kar­to po re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tų su­ak­ty­vė­ję kse­no­fo­bi­niai iš­puo­liai ir pa­ty­čios prieš Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­nan­čius Lie­tu­vos pi­lie­čius su­lau­kė daug at­gar­sio ži­niask­lai­do­je. Ir nors si­tua­ci­ja sta­bi­li­za­vo­si, pa­grin­do ne­ri­mau­ti Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams pa­kan­ka.

„Iš kar­to po re­fe­ren­du­mo 4–5 kar­tus iš­au­go pra­ne­ši­mų dėl pa­ty­čių ir kse­no­fo­bi­nių iš­puo­lių. Da­bar si­tua­ci­ja sta­bi­li­za­vo­si, grį­žo į įpras­tas vė­žes ir pa­dė­tis ne­bė­ra es­ka­luo­ja­ma. Ta­čiau ne­ri­mo ir įvai­rių bai­mių – aps­tu. Vie­ni žmo­nės bai­mi­na­si, kad pri­klau­so­mai nuo pa­si­rink­to iš­sto­ji­mo sce­na­ri­jaus juos iš čia tie­siog iš­šluos, lieps iš­vyk­ti. To­kie žmo­nės prieš šven­tes vyk­da­mi na­mo tei­rau­ja­si, ar ga­lės su­grįž­ti“, – sa­ko Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė.

Ki­ta da­lis žmo­nių, pa­sak jos, rū­pi­na­si, kaip pa­sik­lo­ti kuo tvir­tes­nį tei­si­nį pa­grin­dą lik­ti ša­ly­je, ir ti­ki­si, kad su­si­kur­tas fi­nan­si­nis sta­bi­lu­mas, ne­kil­no­ja­mas tur­tas, Bri­ta­ni­jos pi­lie­ty­bę tu­rin­tys ne­pil­na­me­čiai vai­kai ar dar­bo san­ty­kiai bus pa­kan­ka­mas pre­teks­tas lik­ti ša­ly­je.

„Vis dau­giau žmo­nių svars­to, klau­si­nė­ja, ar ne­ver­ta tvar­ky­tis do­ku­men­tų ir gau­ti lei­di­mą nuo­lat gy­ven­ti ša­ly­je (angl. – per­ma­nent re­si­den­ce). Tu­rint šį do­ku­men­tą ki­tas žings­nis – pi­lie­ty­bė. Ir taip, šia kryp­ti­mi mąs­tan­čių žmo­nių dau­gė­ja, o pri­rei­kus rink­tis, ne­nus­teb­čiau, kad jie pa­si­rinks gy­ve­ni­mą čia“, – vy­rau­jan­čias nuo­tai­kas per­tei­kia D.Asa­na­vi­čiū­tė.

Lie­tu­vai „Bre­xit“ – šan­sas su­sig­rą­žin­ti emigravusiuosius

„Bre­xit“, pri­klau­so­mai nuo pa­si­rink­to sce­na­ri­jaus ir to­li­mes­nės įvy­kių rai­dos, Lie­tu­vai ga­lė­tų tap­ti ga­li­my­be su­sig­rą­žin­ti bent da­lį iš­vy­ku­sių pi­lie­čių. Tuo įsi­ti­ki­nęs Mig­ra­ci­jos in­for­ma­ci­jos cen­tro (MIC) prog­ra­mos „Ren­kuo­si Lie­tu­vą“ koor­di­na­to­rius Jus­ti­nas Uba.

„Si­tua­ci­ja la­bai ne­aiš­ki ir ne­apib­rėž­ta, tad na­tū­ra­lu, kad ne­ma­žai ne­ri­mo. Gir­di­me svars­ty­mus, kad no­rin­tie­ji emig­ruo­ti gal­vo­ja, kaip čia ne­pa­vė­la­vus į ga­li­mai nu­va­žiuo­jan­tį trau­ki­nį. Tuo tar­pu mes į su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją žiū­ri­me kaip į ga­li­my­bę pa­kvies­ti grįž­ti tuos, ku­rie apie tai gal­vo­jo, bet ne­si­ry­žo, ar­ba tuos, ku­rie to ven­gė dėl sa­vo­tiš­kos so­cia­li­nės stig­mos“, – aiš­ki­na J.Uba.

Anot jo, po­li­ti­nė va­lia, at­vi­ra po­zi­ci­ja, kad jie čia lau­kia­mi su­grįž­ti, dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės klau­si­mo spren­di­mas, pa­lan­kios su­grį­ži­mo są­ly­gos bei so­cia­li­nės prog­ra­mos ga­lė­tų pa­dė­ti ap­sisp­ręs­ti Lie­tu­vos nau­dai.

„Ga­li­my­bės at­si­ve­ria, bet jas rei­kia iš­nau­do­ti. Sa­vai­me nie­kas ne­vyks­ta. Bū­ti­na iš­vy­ku­siems par­ody­ti, ko­kia rea­li si­tua­ci­ja, kaip pa­si­kei­tė ga­li­my­bės, kiek daug mū­sų ša­ly­je po­ten­cia­lo. Daž­nai gy­ve­nan­tys sve­tur sly­pin­čių ga­li­my­bių ne­pas­te­bi, o bai­mės ga­li bū­ti ir ne vi­sa­da pa­grįs­tos, dėl vi­suo­me­nė­je eg­zis­tuo­jan­čio ne­pa­si­ten­ki­mo dau­ge­liu da­ly­kų. Žmo­nių grį­ži­mas, pri­si­trau­ki­mas at­gal pa­na­šus į vers­lo ir in­ves­ti­ci­jų pri­si­trau­ki­mą, to­dėl kon­kre­tūs veiks­mai, vie­no lan­ge­lio pri­nci­pas, dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės klau­si­mo spren­di­mas ti­krai pa­di­din­tų mū­sų šan­sus, nes, ne­ga­li­me bū­ti nai­vūs – dėl šių žmo­nių kon­ku­ruo­ja­me su vi­sa Eu­ro­pa ar net vi­su pa­sau­liu. Mū­sų par­ei­ga pa­kvies­ti, par­ody­ti, kas žmo­nių čia lau­kia, ko­kios ga­li­my­bės at­si­ve­ria“, – sa­ko pro­jek­to koor­di­na­to­rius.

„At­sar­gi­nių“ ša­lių są­ra­še Lie­tu­vos nėra

Tuo tar­pu Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės tei­gi­mu, at­vi­ro kvie­ti­mo ga­li ir ne­už­tek­ti, nes žmo­nės įbau­gin­ti ne­sta­bi­lu­mo ir ste­bė­da­mi si­tua­ci­ją Lie­tu­vo­je grįž­ti ne­no­ri, o kar­tais ir bi­jo.

„Žmo­nės gal­vo­ja, kad jei lik­ti ne­pa­vyks, teks kaž­kur ree­mig­ruo­ti. Ir pir­mi į gal­vą šau­nan­tys va­rian­tai – Nor­ve­gi­ja, Is­pa­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, Ai­ri­ja, Ame­ri­ka, Ka­na­da, Aus­tra­li­ja ar net Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja. Lie­tu­vos ši­tų ša­lių są­ra­še nė­ra. Nes žmo­nės bi­jo ne­už­ti­krin­tu­mo, bi­jo, kad grį­žę ne­tu­rės kuo už­siim­ti. Dar la­bai svar­bus da­ly­kas – fi­zi­niai sai­tai su Lie­tu­va daž­nai yra nu­trauk­ti: tur­tas iš­par­duo­tas, šei­ma ir gi­mi­nė su­va­žia­vu­si čia. Su Lie­tu­va tuos žmo­nes daž­nai la­bai ma­žai kas sie­ja, to­dėl pre­teks­to grįž­ti jie ne­tu­ri“, – sa­ko D.Asanavičiūtė

Pa­sak jos, nors nos­tal­giš­kas no­ras su­grįž­ti pers­mel­kia dau­ge­lį iš­vy­ku­sių­jų, di­džio­ji jų da­lis grįš ne­bent ra­miai pra­leis­ti pen­si­jos.

„Si­tua­ci­ja to­kia, kad žmo­nės jei ir svars­to apie grį­ži­mą, tai ne­bent su­lau­kę pen­si­nio am­žiaus. To­kia rea­ly­bė. Žiū­rin­ti į tai, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je iš šo­no grįž­ti pa­kan­ka­mai bai­su. Ne­ap­lei­džia jaus­mas, kad tu grį­ši pa­ti­kė­jęs, jog vis­kas gal ir ne­blo­gai, o ta­ve ap­gaus. Kai ku­rie pa­ža­dai gal ir vi­lio­tų, bet per­ne­lyg daug pa­vyz­džių, kai jie ne­tę­si­mi. Juk net nau­jos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je glo­ba­lios Lie­tu­vos są­vo­kos ne­be­li­ko. Ki­ti sa­kys, jog tai ge­rai, nes esą ne­be­li­ko su­sis­kal­dy­mo. Bet iš­vy­ku­siems tai ke­lia vi­sai ki­to­kius jaus­mus ir min­tis. At­ro­do, kad mes Lie­tu­vai ne­be­rei­ka­lin­gi“, – Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­nan­čių tau­tie­čių nuo­tai­kas re­ziu­muo­ja bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė.

Mig­ra­ci­jos in­for­ma­ci­jos cen­tro informacija