„Brexit“ dar labiau paaštrins dvigubos pilietybės problemą
Šian­dien, ko­vo 29 die­ną, pra­de­da­mas „Bre­xit“ (Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos) pro­ce­sas, to­dėl Lie­tu­va ga­li ne­tek­ti dar dau­giau pi­lie­čių, nes ten gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams ga­li iš­kil­ti pi­lie­ty­bės pa­si­rin­ki­mo klau­si­mas. Ta­čiau spren­di­mas dėl ga­li­my­bės pa­si­rink­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę iki šiol – kaip ne­išsp­ren­džia­mas gal­vo­sū­kis.

„Re­fe­ren­du­mu įtei­sin­ti pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mą nė­ra be­veik jo­kios ti­ki­my­bės, to­dėl krei­pia­mės į vi­sas val­džias, ra­gin­da­mi pir­miau­sia iš­ana­li­zuo­ti vi­sas įma­no­mas al­ter­na­ty­vas“, – tei­gė Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) pir­mi­nin­kė Da­lia Hen­ke, rea­guo­da­ma į pra­ne­ši­mą apie Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ke­ti­ni­mą ini­ci­juo­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės kar­tu su pre­zi­den­to rin­ki­mais 2019-ai­siais me­tais.

Ne­pa­sie­kę re­fe­ren­du­mo tiks­lų ri­zi­kuo­ja­me pra­ras­ti tūks­tan­čius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių. Ne­sėk­mės ti­ki­my­bė – la­bai di­de­lė.

To­dėl PLB pa­lai­ko Lie­tu­vos Sei­mo sie­kį pa­si­ra­šy­ti na­cio­na­li­nį su­si­ta­ri­mą dėl emig­ra­ci­jos stab­dy­mo, bet no­rą reng­ti re­fe­ren­du­mą pri­ima su ne­ri­mu. Pa­gal LR Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mą re­fe­ren­du­me „už“ tu­ri bal­suo­ti dau­giau nei pu­sė vi­sų bal­so tei­sę tu­rin­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių. Pa­vyz­džiui, jei toks re­fe­ren­du­mas bū­tų vy­kęs kar­tu su 2014 m. pre­zi­den­to rin­ki­mais, 98 proc. at­ėju­sių rin­kė­jų bū­tų tu­rė­ję bal­suo­ti „už“, kad bū­tų įtvir­tin­tas pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mas, ra­šo­ma PLB pra­ne­ši­me spau­dai. Ir pri­me­na­ma, kad PLB yra pel­no ne­sie­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rios mi­si­ja – ug­dy­ti ir iš­lai­ky­ti už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių­jų lie­tu­vy­bės dva­sią.

„Ne­pa­sie­kę re­fe­ren­du­mo tiks­lų ri­zi­kuo­ja­me pra­ras­ti tūks­tan­čius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių. Ne­sėk­mės ti­ki­my­bė – la­bai di­de­lė, to­dėl spren­di­mus tu­ri­me pri­im­ti la­bai at­sa­kin­gai“, – sa­kė D. Hen­ke.

Siū­lo elek­tro­ni­nį balsavimą

LVŽS pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, Sei­mo na­rys, Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­jos na­rys Min­dau­gas Pui­do­kas per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ne­at­sie­ja­ma mig­ra­ci­jos da­li­mi va­di­no „Bre­xit“ reiš­ki­nį. Tei­gė, kad pra­si­de­dan­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos iš­sto­ji­mo iš ES pro­ce­sas ke­lia ne­ri­mą gy­ve­nan­tiems ir ten, ir Lie­tu­vo­je. M. Pui­do­kas sa­kė pri­ta­riąs PLB pir­mi­nin­kei D. Hen­ke, kad bū­ti­na at­nau­jin­ti dis­ku­si­ją dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės.

„Tu­ri­me rim­tai pra­dė­ti gal­vo­ti ir kal­bė­ti apie dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės prob­le­mą, – sa­kė jis.– Pats bu­vau ir Či­ka­go­je, ir Va­šing­to­ne, ten su­si­ti­kau su lie­tu­vių bend­ruo­me­ne.“

Gal­būt, pa­si­nau­do­ję jau bu­vu­sių re­fe­ren­du­mų pa­tir­ti­mi, pra­tęs­ti bal­sa­vi­mo lai­ką.

M. Pui­do­ko tei­gi­mu, si­tua­ci­ja prob­le­mi­nė, nes dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės klau­si­mas apib­rėž­tas Kons­ti­tu­ci­jos. „Pa­kei­ti­mui rei­kia re­fe­ren­du­mo, da­ly­vau­ti ir bal­suo­ti dau­giau, ne­gu 50 proc. vi­sų Lie­tu­vos rin­kė­jų, – kal­bė­jo jis. – Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­nis, rin­kė­jų tu­ri­me per du su pu­se mi­li­jo­no. Tai di­džiu­lis iš­šū­kis.“

To­dėl, M. Pui­do­ko ma­ny­mu, re­fe­ren­du­mą de­rė­tų pri­jung­ti prie to­kių rin­ki­mų, į ku­riuos at­ei­na dau­giau­sia rin­kė­jų, tar­ki­me, Lie­tu­vos pre­zi­den­to. „Gal­būt, pa­si­nau­do­ję jau bu­vu­sių re­fe­ren­du­mų pa­tir­ti­mi, pra­tęs­ti bal­sa­vi­mo lai­ką“, – sa­kė jis.

Per ga­li­mą re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės M. Pui­do­kas siū­lė iš­mė­gin­ti, jei bū­tu­me pa­si­ren­gę, elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo ga­li­my­bes, pa­si­nau­do­ti Es­ti­jos pa­tir­ti­mi, kar­tu to­kį bū­dą pra­tes­tuo­ti. Jis pri­mi­nė, kad Lie­tu­vo­je sėk­min­gai nau­do­ja­ma­si elek­tro­ni­niu par­ašu.

„O bal­suo­jant to­kiu klau­si­mu, po­rei­kis su­kčiau­ti lyg ir ne­tu­rė­tų iš­kil­ti“, – ma­no M. Pui­do­kas.

Ma­no, kad ati­tin­ka „ats­ki­rus atvejus“

Kaip ra­šė LŽ, da­bar dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie pa­li­ko Lie­tu­vą oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­piu, ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau ne­su­tei­kia­ma iš­vy­ku­sie­siems po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad iš es­mės to­kių as­me­nų bū­riui iš­plės­ti rei­kia Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos, o ji ga­li bū­ti pri­im­ta tik re­fe­ren­du­mu. Pa­gal Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mą, Kons­ti­tu­ci­ja lai­ko­ma pa­keis­ta, jei už tai pa­si­sa­ko dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šus.

Ta­čiau per­nai PLB sa­vo par­eiš­ki­me pa­skel­bė ma­nan­ti, kad kon­kre­tus pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo klau­si­mas ne­su­si­jęs su bend­ruo­ju dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ins­ti­tu­tu, ta­čiau vi­siš­kai ati­tin­ka Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­ny­je mi­ni­mus „ats­ki­rus at­ve­jus“, to­dėl esą ne­su­ke­lia bū­ti­ny­bės keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją re­fe­ren­du­mu, o ga­li bū­ti iš­spręs­tas pa­pil­dant Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą.