„Balvonus“ priglaus Grūto Žaliasis tiltas
Nors spren­di­mą dėl nu­kel­tų Ža­lio­jo til­to skulp­tū­rų at­ei­ties sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na pri­im­ti tik ru­de­nį, Grū­to par­ko stei­gė­jas vers­li­nin­kas Vi­liu­mas Ma­li­naus­kas jau su­bran­di­no šių so­vie­ti­nių sim­bo­lių eks­po­na­vi­mo vi­zi­ją.

Pri­glaus­ti 63 me­tus sos­ti­nės Ža­lią­jį til­tą puo­šu­sias ke­tu­rias sta­li­ni­nes skulp­tū­ras vi­suo­met pa­si­ren­gęs Grū­to par­kas. V. Ma­li­naus­kas ne­abe­jo­ja, kad sa­vo vie­tą dau­giau nei šim­to so­viet­me­čio ideo­lo­gi­zuo­tų pa­mink­lų eks­po­zi­ci­jo­je po at­vi­ru dan­gu­mi jos ti­krai ras­tų. Kon­kre­čių siū­ly­mų šiuo klau­si­mu Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei jis tei­gė kol kas ne­siun­tęs. “Tie­sio­giai su pa­čiu po­nu Re­mi­gi­ju­mi Ši­ma­šiu­mi ne­su kal­bė­jęs, tik su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­to­riu­mi”, - LŽ sa­kė V. Ma­li­naus­kas. Sos­ti­nės me­ras va­kar pra­ne­šė su­lau­kęs tri­jų ne­for­ma­lių pa­gei­da­vi­mų eks­po­nuo­ti nu­kel­tas skulp­tū­ras. Grū­to par­ką jis įvar­di­jo kaip vie­ną ga­li­my­bių.

Res­tau­ruo­tų ir sau­go­tų

V. Ma­li­naus­kas ti­ki­no mie­lai pri­im­siąs ke­tu­rias so­vie­ti­nių lai­kų sos­ti­nės “gy­ven­to­jas”. “Pa­tys iš Vil­niaus par­si­vež­tu­me”, - sa­kė mu­zie­jaus stei­gė­jas. Idė­jų, kaip bū­tų ga­li­ma skulp­tū­ras eks­po­nuo­ti, V. Ma­li­naus­kui ne­trūks­ta. Jis ma­no, kad ge­riau­siai bal­vo­nais va­di­na­mų he­ro­jų kom­po­zi­ci­jos at­ro­dy­tų pa­na­šio­je vie­to­je, iš ku­rios jos ir at­ke­lia­vo.

„Jei tas skulp­tū­ras gau­si­me, esa­me nu­ma­tę per upe­lį pa­sta­ty­ti Ža­lio­jo til­to im­ita­ci­ją“, - pa­sa­ko­jo vers­li­nin­kas. Pa­sak jo, skulp­tū­ros pra­tur­tin­tų Grū­to par­ko ko­lek­ci­ją, bū­tų su­tvar­ky­tos ir iš­sau­go­tos. Jo ne­gąs­di­na pra­sta skulp­tū­rų būk­lė. Mu­zie­jus pats sam­do res­tau­ra­to­rius, ta­ria­si su spe­cia­lis­tais, tu­ri ir sa­vo meis­trų. “Vis­ko sa­vo nuo­žiū­ra ne­da­ro­me”, - tei­gė V. Ma­li­naus­kas. Anot jo, vi­si Grū­to par­ko eks­po­na­tai, ypač tie, ku­rie de­mons­truo­ja­mi po at­vi­ru dan­gu­mi, nuo­lat pri­žiū­ri­mi ir res­tau­ruo­ja­mi. „Ste­bi­me, ku­rių ko­ky­bė pa­blo­gė­jo, iš kar­to kvie­čia­me res­tau­ra­to­rius. Na­gus pri­kiš­ti rei­kė­jo be­veik prie vi­sų. Vi­sa tai kai­nuo­ja“, - ti­ki­no jis. Skulp­tū­ras ga­di­na šal­tis, drėg­mė, ki­tos sti­chi­jos. „Jei jų ne­tvar­ky­tu­me, ne­va­ly­tu­me, jos bū­tų tin­ka­mos tik į są­var­ty­ną“, - įsi­ti­ki­nęs par­ko kū­rė­jas.

Viliumas Malinauskas. /tagesspiegel.de nuotrauka

Ne­ga­vo til­to plokš­čių

Nors ir pa­gei­da­vo, pa­va­sa­rį Grū­to par­kas taip ir ne­ga­vo nuo Kau­no Alek­so­to til­to nu­im­tų gra­ni­to plokš­čių, pa­ženk­lin­tų so­vie­ti­ne sim­bo­li­ka. “Mums ne­ati­da­vė, iš­ve­žė į są­var­ty­ną. Bet ko no­rė­ti iš to­kio me­ro, koks bu­vo kon­ser­va­to­rius And­rius Kup­čins­kas? Su Kau­nu jis el­gė­si taip, kaip su Alek­so­to til­to re­lik­tais”, - iro­ni­za­vo V. Ma­li­naus­kas. Vie­ni nau­jau­sių mu­zie­jaus eks­po­na­tų - iš Tra­kų ra­jo­no at­vež­tas so­vie­ti­niams ka­riams skir­tas pa­mink­li­nis ak­muo ir iš vie­no ko­lek­ci­nin­ko įsi­gy­tas Le­ni­no bius­tas. Šiuo me­tu Grū­te po at­vi­ru dan­gu­mi de­mons­truo­ja­ma per 100 skulp­tū­rų, sau­gyk­lo­se dar su­kaup­ta apie 1,5 mln. įvai­rių eks­po­na­tų.

Mo­nu­men­ta­lio­sios skulp­tū­ros ko­lek­ci­nin­kų, tu­rin­čių są­ly­gas sau­go­ti to­kius stam­bius kū­ri­nius, V. Ma­li­naus­kas sa­kė ne­pa­žįs­tan­tis. “Gal ir yra koks mė­gė­jas”, - svars­tė Grū­to kū­rė­jas.

Lauks rudens

R. Ši­ma­šius va­kar pa­tvir­ti­no, kad bent jau kol kas nu­kel­tų skulp­tū­rų res­tau­ruo­ti ne­ke­ti­na­ma. Dėl jų li­ki­mo ir Ža­lio­jo til­to puo­šy­bos bus spren­džia­ma ru­de­nį. “Šian­dien nė­ra kur sku­bė­ti, pa­lauk­si­me, kol nu­rims ais­tros, kol vis­kas su­si­gu­lės, įpra­si­me prie nau­jų vaiz­dų. Ga­liau­siai, kol bus iš­spręs­tos tei­si­nės prob­le­mos. Ru­de­niop su­so­din­si­me vi­sus prie sta­lo ir ga­lė­si­me spręs­ti. Ly­giai taip pat dėl to, kas bus to­je vie­to­je“, - ži­niask­lai­dai sa­kė me­ras. Pa­sak jo, siū­ly­mai dėl skulp­tū­rų eks­po­na­vi­mo gau­ti iš ap­link sos­ti­nę esan­čių par­kų. Pa­aiš­kė­jo, kad pa­gei­da­vi­mą pri­im­ti skulp­tū­ras iš­sa­kė Eu­ro­pos par­ko įkū­rė­jas Gin­ta­ras Ka­ro­sas ir Su­der­vės par­ko stei­gė­jas Vid­man­tas Mar­ti­ko­nis.

Būk­lė prasta

Sek­ma­die­nį at­li­kus pa­si­ruo­ši­mo dar­bus, pir­ma­die­nio nak­tį bu­vo nu­kel­tos dvi iš ke­tu­rių Ža­lio­jo til­to skulp­tū­rų. Pir­mo­ji pos­ta­men­tą pa­li­ko pen­kia­to­nė du so­vie­ti­nius ka­rius vaiz­duo­jan­ti kom­po­zi­ci­ja „Tai­kos sar­gy­bo­je“. Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mu, jos būk­lė – pra­sčiau­sia. Po šios bu­vo nu­kel­ta so­vie­ti­nių dar­bi­nin­kų po­rą vaiz­duo­jan­ti skulp­tū­ra „Pra­mo­nė ir sta­ty­bos“. Va­kar bu­vo ruo­šia­ma­si nu­kel­ti li­ku­sias dvi skulp­tū­ri­nes gru­pes - „Že­mės ūkis“ bei „Moks­lo jau­ni­mas“. Tai pla­nuo­ja­ma pa­da­ry­ti šią­nakt.

Ke­tu­rios skulp­tū­ri­nės kom­po­zi­ci­jos, vaiz­duo­jan­čios ka­rei­vius, dar­bi­nin­kus, vals­tie­čius ir stu­den­tus, ant sos­ti­nės Ža­lio­jo til­to pa­sta­ty­tos 1952 me­tais. Skulp­tū­ros yra įtrauk­tos į sau­go­mų kul­tū­ros ver­ty­bių re­gis­trą. Tai dik­tuo­ja tam ti­kras to­kių ob­jek­tų prie­žiū­ros tai­syk­les. Nuo ta­da, kai bu­vo pa­sta­ty­tos, skulp­tū­ros nė kar­to ne­res­tau­ruo­tos, tad da­bar jų būk­lė ap­gai­lė­ti­na.