„Baltosios pirštinės“: nevaldoma rinkiminė agitacija
59 pra­ne­ši­mai – tiek skun­dų bu­vo gau­ta ket­vir­tą­ją rin­ki­mų die­ną. Bal­sa­vi­mas spe­cia­liuo­se pa­štuo­se bai­gė­si, ta­čiau ir to­liau vy­ko bal­sa­vi­mas na­muo­se. Ten­den­cin­gai dau­giau­sia nu­sis­kun­di­mų gau­ta dėl kan­di­da­tų agi­ta­ci­jos, ku­ri šeš­ta­die­nį jau bu­vo drau­džia­ma.

La­biau­siai rin­kė­jai pik­ti­no­si įvai­rio­se au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė­se pa­lik­to­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis, ant ku­rių pui­kuo­ja­si po­li­ti­nė kan­di­da­tų rek­la­ma. Šiais me­tais to­kia agi­ta­ci­jos for­ma yra ypa­tin­gai daž­na, o Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) ne­ži­no, ką dėl to­kios rek­la­mos for­mos da­ry­ti, nes to­kia agi­ta­ci­ja nė­ra aiš­kiai reg­la­men­tuo­ta, yra skir­tin­gai in­terp­re­tuo­ja­ma. Ne­pai­sant to, su­si­rū­pi­nę rin­kė­jai stro­piai fo­tog­ra­fa­vo šiuos rin­ki­mų tai­syk­lių pa­žei­di­mus, ra­šo­ma vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Be to, šeš­ta­die­nį la­biau nei pa­sta­ro­sio­mis rin­ki­mų die­no­mis su­in­ten­sy­vė­jo po­li­ti­nė agi­ta­ci­ja so­cia­li­niuo­se tink­luo­se – juo­se po­li­ti­nė rek­la­ma da­ro­si ne­val­do­ma. Kan­di­da­tai ir par­ti­jos ne­pai­so rin­ki­mi­nės agi­ta­ci­jos drau­di­mų – rin­kė­jai ir to­liau ma­to po­li­ti­nę rek­la­mą so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Gau­ta pra­ne­ši­mų apie tai, kad kan­di­da­tai ir par­ti­jos dis­po­nuo­ja to­kia rek­la­ma tuo me­tu, ka­da po­li­ti­nė agi­ta­ci­ja yra nu­trauk­ta.

Šir­vin­tų ra­jo­no me­rė p. Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė bu­vo nu­ša­lin­ta nuo rin­ki­mų ste­bė­to­jų, prie ko pri­si­dė­jo ir „Bal­to­sioms pirš­ti­nėms“ šir­vin­tiš­kių per­duo­ti skun­dai dėl ga­li­mo me­rės agi­ta­vi­mo bal­sa­vi­mo na­muo­se me­tu. Vis dėl­to, ket­vir­tą­ją rin­ki­mų die­ną už­fik­suo­tos rin­ki­mų ko­mi­si­jos klai­dos – rei­tin­ga­vi­mo są­ra­šų ne­tu­rė­ji­mas, vo­kų su biu­le­te­niais ne­užk­li­ja­vi­mas.

Tuo tar­pu sek­ma­die­nio ry­tą iš­pla­tin­ta­me Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pra­ne­ši­me tei­gia­ma, jog nuo bal­sa­vi­mo pra­džios yra gau­ti 54 pra­ne­ši­mai apie ga­li­mus rin­ki­mų pa­žei­di­mus, pra­dė­ti 2 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Šeš­ta­die­nį gau­ta 14 to­kio po­bū­džio pra­ne­ši­mų, dau­giau­siai dėl ne­leis­ti­nos agi­ta­ci­jos. Sek­ma­die­nį iki 9 val. ry­to gau­tas 1 pra­ne­ši­mas apie ne­leis­ti­ną agi­ta­ci­ją, ku­ris ne­pa­sit­vir­ti­no.

Sa­vo ruo­žtu, „Lie­tu­vos ži­nios“ ap­ti­ko, kad tiek va­kar, tiek ir šian­dien Laz­di­jų ra­jo­no lai­kraš­čio „Dzū­kų ži­nios“ por­ta­le www.dzu­ku­zi­nios.lt „ka­bo“ vie­no iš kan­di­da­tų į Sei­mą Laz­di­jų-Drus­ki­nin­kų rin­ki­mų apy­gar­do­je po­li­ti­nė rek­la­ma. Var­gu ar tai ga­li­ma bū­tų va­din­ti tie­siog por­ta­lo ad­mi­nis­tra­to­rių ne­ap­si­žiū­rė­ji­mu.

Kal­bin­tas Laz­di­jų-Drus­ki­nin­kų rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vid­man­tas Pil­vi­nis ti­ki­no, kad to jis iki šiol dar ne­bu­vo pa­ste­bė­jęs ir nie­kas dėl to nė­ra skun­dę­sis. „Mes la­biau krei­pė­me dė­me­sį į tai, kad ne­bū­tų spaus­din­tos po­li­ti­nės rek­la­mos, o ne į tai, kas yra por­ta­luo­se“, – aiš­ki­no V. Pil­vi­nis.

Be­je, į V. Pil­vi­nis į apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ją yra de­le­guo­tas tos pa­čios par­ti­jos, ku­rios kan­di­da­tas į Sei­mą yra rek­la­muo­ja­mas agi­ta­ci­jos drau­di­mo me­tu.