„Baltosios pirštinės“: kartojasi rinkimų komisijų klaidos
„Bal­to­sios pirš­ti­nės“ ste­bi apy­lin­kes nuo rin­ki­mų die­nos pra­džios. Dir­ba virš 200 ste­bė­to­jų. Iki 11 va­lan­dos ry­to bu­vo pra­neš­ta apie dau­giau nei 30 ga­li­mų pa­žei­di­mų, tei­gia­ma ste­bė­to­jų pra­neš­me spau­dai.

Apie pu­sę skun­dų yra su­si­ję su rin­ki­mų ko­mi­si­jos dar­bu ir po­li­ti­ne agi­ta­ci­ja. „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ ste­bė­to­jai ir rin­kė­jai pra­ne­ša apie rin­ki­mų ko­mi­si­jų dar­bo klai­das: vė­luo­ja­ma ati­da­ry­ti apy­lin­kes, vėl pa­ste­bi­mos ne­tei­sin­gai užp­lom­buo­tos bal­sa­dė­žės, apy­lin­kė­se ras­ta po­li­ti­nės rek­la­mos da­lo­mo­sios me­džia­gos.

Fik­suo­ta ir at­sai­naus rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rių dar­bo at­ve­jų, kai rin­kė­jų nė­ra pra­šo­ma as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tų ir jo ta­pa­ty­bei pa­tvir­tin­ti net nė­ra už­pil­do­ma spe­cia­li for­ma – liu­di­ji­mas dėl as­mens ta­pa­ty­bės. Bū­ta at­ve­jų, kai ste­bė­to­jams da­vus pa­sta­bą, ko­mi­si­jos na­riai į tai ne­at­siž­vel­gia ir to­liau vyk­do dar­bą pa­žeis­da­mi tai­syk­les. At­kreip­ki­te į tai dė­me­sį sa­vo apy­lin­kė­je!

„Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ duo­me­ni­mis, šią sa­vai­tę dau­giau­siai pra­ne­ši­mų yra gau­na­ma iš Va­rė­nos-Tra­kų, Ne­men­či­nės, Pa­ne­rių, Ra­sei­nių-Kė­dai­nių, Tel­šių apy­gar­dų. Į šias vie­to­ves pla­nuo­ja­ma nu­kreip­ti dau­giau mo­bi­lių­jų eki­pa­žų.

Re­mian­tis „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ pa­tir­ti­mi po­li­ti­nė rek­la­ma su­da­ro dau­giau nei pu­sę vi­sų pa­žei­di­mų. Par­ti­jų ar kan­di­da­tų pla­ka­tai ir skra­ju­tės, trans­por­to prie­mo­nės su po­li­ti­ne rek­la­ma ar tie­siog gy­vai agi­tuo­jan­tys žmo­nės prie apy­lin­kių agi­ta­ci­jos drau­di­mo lai­ko­tar­piu – daž­niau­sios si­tua­ci­jos, apie ku­rias rin­kė­jai in­for­muo­ja ir šią die­ną.