„Baltijos cirkas“ dovanoja pusę turto valstybei
Bal­ti­jos cir­ko bend­ra­da­li­nin­kė Ie­va Va­ria­ko­jy­tė-Reynsh­trom ne­at­ly­gin­ti­nai per­duo­da vi­są sa­vo tu­ri­mą „Bal­ti­jos cir­ko“ tur­tą vals­ty­bei.

Jai pri­klau­san­čios da­li­nin­ko tei­sės su­teiks 50 proc. bal­sų šio­je vie­šo­jo­je įstai­go­je. Pra­šy­mas dėl da­li­nin­ko tei­sių do­va­no­ji­mo bu­vo pa­si­ra­šy­tas dar ba­lan­džio pa­bai­go­je.

Vy­riau­sy­bė po­sė­dy­je dar tu­rės pa­tvir­tin­ti, ar vals­ty­bei pe­rim­ti „Bal­ti­jos cir­ko“ da­li­nin­ko tei­ses. Siū­lo­ma, kad cir­ko da­li­nin­ko tei­ses ir par­ei­gas įgy­ven­din­tų Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, ta­čiau pa­sta­ro­ji tei­gia, kad jos 2015 me­tų biu­dže­te ne­nu­ma­ty­tos lė­šos „Bal­ti­jos cir­kui“ iš­lai­ky­ti.

Pa­klaus­ta, ko­kią nau­dą „Bal­ti­jos cir­kui“ tu­rė­tų jos da­lies tur­to per­da­vi­mas vals­ty­bei, I.Va­ria­ko­jy­tė-Reynsh­trom sa­kė, kad cir­ko bend­ruo­me­nei tai bus „di­de­lis žings­nis į prie­kį“.

„Mes sa­va­ran­kiš­kai aug­ti dau­giau ne­be­ga­lė­si­me. Mums rei­kia bent jau mo­ra­li­nio vals­ty­bės pa­lai­ky­mo“, - BNS sa­kė ji.

„Bal­ti­jos cir­kas“ yra se­niau­sia Lie­tu­vos pro­fe­sio­na­li cir­ko or­ga­ni­za­ci­ja, vei­kian­ti nuo 1994 me­tų.