„Automagistralės“ vadovas V.Molis atleistas iš pareigų
Tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je at­si­dū­ręs vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės „Au­to­ma­gis­tra­lė“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vla­dis­la­vas Mo­lis at­leis­tas iš par­ei­gų.

Taip pat at­leis­ta vy­riau­sio­ji įmo­nės bu­hal­te­rė Bi­ru­tė Ran­kaus­kie­nė, o ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ka­zi­mie­ras Ei­ro­šius pats par­ašė par­eiš­ki­mą iš­ei­ti.

Dau­giau nei 20 me­tų įmo­nei va­do­va­vęs V.Mo­lis at­leis­tas už šiurkš­čius pa­žei­di­mus bei įmo­nei pa­da­ry­tą ža­lą, dėl jo veik­los Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja kreip­sis į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą.

Tai BNS pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vas Egi­di­jus Skro­de­nis.

Pa­sak su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro pa­ta­rė­jos Vy­tau­tės Šmai­žy­tės, V.Mo­lis at­leis­tas nuo tre­čia­die­nio, ta­čiau įsa­ky­mas dėl at­lei­di­mo įsi­ga­lios, kai baig­sis jo ne­dar­bin­gu­mas.

Pa­sak E. Skro­de­nio, bend­ro­vės va­do­vai at­leis­ti ne tik dėl ga­li­mo tur­to iš­švais­ty­mo, bet ir dėl to, kad „Au­to­mag­si­tra­lės“ dar­buo­to­jams bu­vo ne­mo­ka­mi at­ly­gi­ni­mai, ne­tei­sin­gai aps­kai­čiuo­ja­mos dar­bo va­lan­dos.