„Auksinių“ premjero bilietų istorijoje padėtas taškas
Po to, kai prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui ir jo su­tuok­ti­nei bu­vo už­sa­ky­ti 44 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­tys bi­lie­tai į Rio de Ža­nei­rą, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja su­sku­bo keis­ti vie­šų­jų pir­ki­mų tvar­ką. Po at­lik­to vi­di­nio au­di­to bu­vo par­eng­tos re­ko­men­da­ci­jos, nu­ma­tan­čios, kad prem­je­rui tu­rės bū­ti pa­teik­ta vi­sa iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja apie ke­lio­nės de­ta­les ir ga­lu­ti­nę kai­ną.

Į Rio de Ža­nei­rą ste­bė­ti olim­pi­nių žai­dy­nių A. But­ke­vi­čius tu­rė­jo vyk­ti už mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus. Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja po vie­šo­jo pir­ki­mo įsi­gi­jo lėk­tu­vo bi­lie­tus už stul­bi­na­mą kai­ną – 44 tūkst. eu­rų. To­kia kai­na pri­ver­tė kils­te­lė­ti an­ta­kius ir prem­je­rą, ku­ris nu­ro­dė nu­trauk­ti šią su­tar­tį ir bi­lie­tus į Bra­zi­li­ją nu­si­pir­ko pats – už dau­giau nei 2,2 tūkst. eu­rų. Taip pat jis pa­ve­dė Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai iš­siaiš­kin­ti, ar ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­mo pa­slau­gų pro­ce­dū­ros vyk­do­mos ne­pa­žei­džiant vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo.

Ins­ti­tu­ci­jo­je bu­vo at­lik­tas vi­daus veik­los au­di­tas. Jo iš­va­do­se tei­gia­ma, kad ke­lio­nių pa­slau­gų pir­ki­mo pro­ce­dū­ros Vy­riau­sy­nės kan­ce­lia­ri­jo­je at­lie­ka­mos re­mian­tis vie­šų­jų pir­ki­mų re­ko­men­da­ci­jo­mis ir ne­pa­žei­džiant Vie­šų­jų pir­ki­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tų. Ta­čiau trū­ku­mų se­no­jo­je su­tar­ty­je bu­vo. Nau­jo­je su­tar­ty­je jie pa­ša­lin­ti.

Prem­je­ro at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė aiš­ki­no, kad Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai pa­siū­ly­ta lėk­tu­vo bi­lie­tų į Rio de Ža­nei­rą kai­na ga­lė­jo bū­ti di­des­nė dėl rei­ka­la­vi­mo, kad bi­lie­tai bū­tų su per­sė­di­mais kon­kre­čiuo­se mies­tuo­se, su ga­li­my­be grą­žin­ti ar keis­ti be ap­ri­bo­ji­mų. Esą toks ta­čiau po­rei­kis su­si­jęs su Vy­riau­sy­bės va­do­vo, kaip ša­liai at­sto­vau­jan­čio aukš­to ran­go par­ei­gū­no, griež­tai su­pla­nuo­ta dar­bot­var­ke už­sie­ny­je. „At­siž­vel­giant į va­do­vo užim­tu­mą, pa­si­ren­ka­mas trum­piau­sias ke­lio­nės marš­ru­tas, rei­ka­lau­jan­tis ma­žiau­sio per­sė­di­mų skai­čiaus. Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas ke­lio­nės de­ta­lių ir kai­nos klau­si­mų ne­spren­džia. Ta­čiau nau­jo­se re­ko­men­da­ci­jo­se, ku­rios pa­tei­kia­mos vi­daus au­di­to iš­va­do­se siū­lo­ma pa­ves­ti mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pro­to­ko­lo sky­riui teik­ti prem­je­rui vi­są iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją ne tik apie ke­lio­nės de­ta­les, bet ir ga­lu­ti­nę ke­lio­nės kai­ną. Be­je, nau­jo­je ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­mo su­tar­ty­je jau yra įtvir­tin­ta nuo­sta­ta pa­grįs­ti ke­lio­nės kai­ną do­ku­men­tais. Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja, vyk­dy­da­ma vie­šuo­sius pir­ki­mus, at­ei­ty­je rem­sis nau­jo­mis Vie­šų­jų pir­ki­mų ir vi­daus veik­los re­ko­men­da­ci­jo­mis“, – tei­gė E. But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.