„Auksinės krivūlės“ apdovanojimai – šešiolikai savivaldybių
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pa­sie­ki­mus skir­tin­go­se sri­ty­se.

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ap­do­va­no­ji­muo­se Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ga­vo ap­do­va­no­ji­mą kaip Ino­va­ty­viau­sia sa­vi­val­dy­bė, įdie­gu­si geo­ter­mi­nį šil­dy­mą vie­šuo­siuo­se pa­sta­tuo­se už Kli­ma­to kai­tos spe­cia­lio­sios prog­ra­mos lė­šas. Šir­vin­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ga­vo ap­do­va­no­ji­mą „Už švie­sų ir sau­gų mies­tą“, Prie­nų ra­jo­no – „Už efek­ty­vų fi­nan­si­nių iš­tek­lių nau­do­ji­mą“, Ute­nos ra­jo­no – „Už sva­rų in­dė­lį or­ga­ni­zuo­jant ban­do­mą­sias mo­bi­li­za­ci­jos pra­ty­bas“, ku­rios ta­po at­skai­tos taš­ku ren­giant pra­ty­bų me­to­di­ką vi­so­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se.

Ap­do­va­no­ji­muo­se „Sa­vi­val­dy­be – kul­tū­ros puo­se­lė­to­ja“ pa­gerb­ta Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, „So­cia­liai at­sa­kin­giau­sios sa­vi­val­dy­bės“ ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė ap­do­va­no­ta „Už di­džiau­sią in­dė­lį į su­si­sie­ki­mo inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tus“, Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – „Už efek­ty­vią veik­lą to­bu­li­nant svei­ka­tos pa­slau­gų inf­ras­truk­tū­rą“.

Vie­nin­te­lė iš did­mies­čių ap­do­va­no­ta Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė pri­pa­žin­ta ge­riau­sia no­mi­na­ci­jo­je „Už pa­stan­gas ir re­zul­ta­tus pa­de­dant mo­ki­niams aug­ti“.

Pa­ne­vė­žio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ap­do­va­no­ta „Už bend­ra­dar­bia­vi­mą su apy­gar­dos pro­ba­ci­jos tar­ny­ba“, Ak­me­nės ra­jo­no – „Už vie­šo­sios dip­lo­ma­ti­jos puo­se­lė­ji­mą“, Kaz­lų Rū­da pri­pa­žin­ta „Spar­čiau­sio vers­lo au­gi­mo sa­vi­val­dy­be“.

Anykš­čių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ga­vo ap­do­va­no­ji­mą „Už bend­ruo­me­nės tel­ki­mą ku­riant sau­gią ap­lin­ką“, Ra­sei­nių ra­jo­no – „Už kai­mo bend­ruo­me­nių vers­lu­mo ska­ti­ni­mą“, Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ap­do­va­no­ta no­mi­na­ci­jo­je „Stip­ri bend­ruo­me­nė – stip­ri Eu­ro­pa“, Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė – „Už in­ves­ti­ci­nės ap­lin­kos ge­ri­ni­mą“.

„Auk­si­nės kri­vū­lės ri­te­rio“ ap­do­va­no­ji­mus, ku­rie tei­kia­mi už ypa­tin­gus nuo­pel­nus Lie­tu­vos sa­vi­val­dai, jos plė­trai ir stip­ri­ni­mui, šie­met ga­vo Kau­no ra­jo­no me­ras Va­le­ri­jus Ma­kū­nas, Klai­pė­dos ra­jo­no me­ras Val­co­vas Dač­kaus­kas bei Anykš­čių ra­jo­no vi­ce­me­ras Si­gu­tis Obe­le­vi­čius.

No­mi­na­ci­jas įstei­gė Vy­riau­sy­bė, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je bei Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­ja.