„Arvi“ grupės vadovas išsigalvojimais vadina kalbas apie M.Basčio protegavimą
Bend­ro­vės „Ar­vi“ sa­vi­nin­kas Vid­man­tas Ku­čins­kas ka­te­go­riš­kai ne­igia ban­dęs da­ry­ti įta­ką po­li­ti­niams pro­ce­sams ir sie­kęs par­la­men­ta­ro Min­dau­go Bas­čio pa­sky­ri­mo že­mės ūkio mi­nis­tru.

Vers­li­nin­kas BNS pir­ma­die­nį tei­gė, kad jį prieš dau­ge­lį me­tų su M.Bas­čiu su­pa­žin­di­no po­li­to­lo­gas Rai­mun­das Lo­pa­ta. Ta­čiau, V.Ku­čins­ko ži­nio­mis, M.Bas­tys nie­ko bend­ro ne­tu­rė­jęs su že­mės ūkio rei­ka­lais.

„R.Lo­pa­ta ma­ne su juo (M.Bas­čiu – BNS) su­pa­žin­di­no. At­si­tik­ti­nai ir­gi kaž­ko­kiam ren­gi­ny. (...) Bu­vo se­ni lai­kai, ne­ži­nau, ar mes apie fut­bo­lą, ar krep­ši­nį kal­bė­jom, bet su­pa­žin­di­no ti­krai Lo­pa­ta ma­ne. Ir jie ten tu­rė­jo kaž­ko­kių in­te­re­sų tai yra fak­tas. Bet aš ti­krai ne­tu­rė­jau“, – sa­kė V.Ku­čins­kas.

Pa­klaus­tas, ką tu­ri ome­ny už­si­min­da­mas apie R.Lo­pa­tos in­te­re­sus, V.Ku­čins­kas ne­kon­kre­ti­za­vo: „R.Lo­pa­ta dir­bo pas ma­ne sa­vo lai­ku – koks bu­vo in­te­re­sas, čia rei­kia jo klaus­ti. Bet kad jie ti­krai ar­ti­miau bend­ra­vo, tai yra fak­tas.“

Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių eks­per­tas R.Lo­pa­ta 2010 – 2014 me­tais va­do­va­vo „Ar­vi“ val­do­mam Bal­ti­jos ag­ro­vers­lo ins­ti­tu­tui. Vė­liau jis ta­po tuo­me­ti­nio prem­je­ro so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vo Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­ju.

„Ne tiek aš jį (M.Bas­tį – BNS) pa­žįs­tu, kad ga­lė­čiau ką nors da­ry­ti ir aps­kri­tai mes to­kiais da­ly­kais nie­ka­da ne­už­siė­mę. Yra net ne­ge­ra skai­ty­ti to­kius da­ly­kus, kur yra iš­si­gal­vo­ji­mai. (...) Net ne­ži­no­jau, kad jį kas nors siū­lė. Ir aps­kri­tai ne­ži­nau, ar jis ką nors bend­ro tu­ri su že­mės ūkiu“, – kal­bė­jo V.Ku­čins­kas.

Jis tei­gė, kad su M.Bas­čiu jį sie­ja tik tai, kad abu yra iš Su­val­ki­jos: V.Ku­čins­kas – ma­ri­jam­po­lie­tis, M.Bas­tys Ša­kiuo­se ren­ka­mas Sei­mo na­rys.

V.Ku­čins­kas taip pat ne­igė, kad M.Bas­tys yra pra­šęs jo ar jo įmo­nės par­amos rin­ki­mams. Tuo me­tu pats M.Bas­tys žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­no, jog yra pra­šęs „Ar­vi“ par­amos Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jai, ta­čiau jos ne­ga­vo.

Po­li­to­lo­gas R.Lo­pa­ta pa­klaus­tas apie vers­li­nin­ko užuo­mi­nas apie esą tu­rė­tus in­te­re­sus dėl M.Bas­čio ne­tram­dė juo­ko.

„Juo­kin­ga, net ne­ži­nau, ką pa­sa­ky­ti (juo­kia­si)“, – sa­kė R.Lo­pa­ta.

„Min­dau­gą (Bas­tį – BNS) ti­krai se­niai pa­žįs­tu, tai fak­tas, V.Ku­čins­ką dar anks­čiau pa­žįs­tu, nei Min­dau­gą. Ti­krai ne­pri­si­me­nu, kad bū­tų to­kių pa­svars­ty­mų“, – klau­sia­mas, ar yra svars­tęs apie ga­li­mą M.Bas­čio sky­ri­mą že­mės ūkio mi­nis­tru po 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mų, sa­kė R.Lo­pa­ta.

Par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl par­la­men­ta­ro M.Bas­čio ry­šių at­lie­kan­tis Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) pir­ma­die­nį aiš­ki­no­si nau­jas de­ta­les dėl ga­li­mų po­li­ti­ko sai­tų ir po­li­ti­nių įta­kų. M.Bas­čiui pir­ma­die­nį te­ko at­sa­ky­ti į klau­si­mus apie jo pa­žin­tį su bend­ro­vės „Ar­vi“ at­sto­vais ir kon­kre­čiai va­do­vu V.Ku­čins­ku.

„Klau­si­mai iš kos­mo­so sri­ties. Ne­ži­nau, ką at­sa­ky­ti“, – klau­sia­mas apie ry­šius su vers­li­nin­ku, Ru­si­jos gar­bės kon­su­lu V.Ku­čins­ku ko­mi­te­te pir­ma­die­nį kal­bė­jo M.Bas­tys.

Jis pri­pa­ži­no, kad po So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos per­ga­lės per Sei­mo rin­ki­mus 2012 me­tais tu­rė­jo am­bi­ci­jų ir bu­vo svars­to­mas skir­ti že­mės ūkio mi­nis­tru. Ta­čiau, pa­sak M.Bas­čio, po de­ry­bų dėl bū­si­mos koa­li­ci­jos su tuo­me­ti­nės Dar­bo par­ti­jos va­do­vais tei­sė de­le­guo­ti že­mės ūkio mi­nis­trą te­ko „dar­bie­čiams“.

BNS ži­nio­mis, Sei­mo ko­mi­te­tas aiš­ki­na­si in­for­ma­ci­ją apie tai, jog M.Bas­tys „Ar­vi“ gru­pės va­do­vo ga­lė­jo bū­ti pro­te­guo­ja­mas į že­mės ūkio mi­nis­trus.

Sei­mas prieš po­rą sa­vai­čių opo­zi­ci­jos ini­cia­ty­va pa­ve­dė NSGK at­lik­ti ty­ri­mą, ar VSD me­džia­go­je nu­ro­dy­ti M.Bas­čio ry­šiai su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu ne­ke­lia grės­mės ša­lies sau­gu­mui.

Sa­vo iš­va­dą NSGK tu­ri pa­teik­ti iki ba­lan­džio 14 die­nos. Nuo Sei­mo NSGK iš­va­dų ga­li pri­klau­sy­ti to­les­nis M.Bas­čiui ini­ci­juo­tos ap­kal­tos pro­ce­sas.