„Aro“ vadovas: rinktinė pasiruošusi antiteroristinėms operacijoms
Po­li­ci­jos spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „A­ras“ va­do­vas Vik­to­ras Gra­baus­kas tvir­ti­na, kad rink­ti­nė yra pa­si­ren­gu­si vyk­dy­ti an­ti­te­ro­ris­ti­nes ope­ra­ci­jas, ta­čiau pri­pa­žįs­ta, kad pa­pil­do­mas fi­nan­sa­vi­mas jai yra bū­ti­nas.

„Ga­liu ti­krai pa­sa­ky­ti, kad rink­ti­nė „A­ras“ šiuo me­tu yra pa­si­ren­gu­si vyk­dy­ti an­ti­te­ro­ris­ti­nes ope­ra­ci­jas ir ti­krai ga­liu ga­ran­tuo­ti, kad jas įvyk­dys. Ta­čiau pa­čios ope­ra­ci­jos sėk­mė daž­nai pri­klau­so ne tik nuo par­ei­gū­nų pa­si­ren­gi­mo, jų pro­fe­sio­na­lu­mo ly­gio, bet ir nuo prie­mo­nių, ku­rias par­ei­gū­nai tu­ri šioms funk­ci­joms už­ti­krin­ti. Tai ir eki­puo­tė, ir gink­luo­tė, ir įran­ga įvai­ri“, – LNK Ži­nių tar­ny­bai sa­kė V.Gra­baus­kas.

„Rei­kė­tų įsi­gy­ti ir spe­cia­lų trans­por­tą, spe­cia­lias štur­mo plat­for­mas, taip pat mo­der­niau­sią įran­gą, op­ti­ką snai­pe­riams“, – pri­dū­rė V.Gra­baus­kas.

So­cia­li­niuo­se tink­luo­se iš­pli­tus ra­gi­ni­mams pa­au­ko­ti pi­ni­gų Po­li­ci­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nei „A­ras“, gy­ven­to­jai per ke­lias die­nas į rink­ti­nės sąs­kai­tą per­ve­dė 6 tūkst. eu­rų. Anot V.Gra­baus­ko, svars­to­ma ga­li­my­bė už šias lė­šas nu­pirk­ti eki­puo­tės, ku­ria bū­tų ga­li­ma ap­rū­pin­ti kuo di­des­nį rink­ti­nės par­ei­gū­nų skai­čių.

„Gal­būt ga­li­ma bus nu­pirk­ti in­di­vi­dua­lių da­ly­kų eki­puo­tei lai­ky­ti ir per spe­cia­lias ope­ra­ci­jas ga­ben­ti (...) Kaip se­niau bu­vo kal­bė­ta, spe­cia­lius ba­tus mū­sų štur­muo­to­jams. To­kia idė­ja yra, kad kuo dau­giau par­ei­gū­nų pa­jus­tų tą žmo­nių par­amą“, – sa­kė V.Gra­baus­kas.

Ak­ci­ja, skir­ta par­em­ti „A­rui“, so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ ini­ci­juo­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę, kai V.Gra­baus­kas par­eiš­kė, kad „A­ras“ te­tu­ri 25 lie­me­nes, ku­rioms dar ga­lio­ja ga­ran­ti­ja ir ku­rias ga­li­ma dė­vė­ti. Ini­cia­ty­vos su­ma­ny­to­jų tei­gi­mu, jos tiks­las – ne su­rink­ti kuo dau­giau pi­ni­gų, o at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį.

Rea­guo­da­mas į te­ro­ro iš­puo­lius Pra­ncū­zi­jo­je, Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas pra­šo ki­tų me­tų biu­dže­te nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mus 2 mln. eu­rų Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui (VSD) bei apie 0,8 mln. eu­rų Lie­tu­vos po­li­ci­jos rink­ti­nei „A­ras“.