„Aras“ Vilniaus geležinkelio stotyje sprogmenų neaptiko
An­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „A­ras“ par­ei­gū­nai, pir­ma­die­nio va­ka­rą pa­ti­kri­nę Vil­niaus ge­le­žin­ke­lio sto­tį, pa­vo­jin­gų ra­di­nių ne­ap­ti­ko.

16.15 val. bu­vo gau­ta in­for­ma­ci­ja, kad tarp bė­gių, kur sto­vi mu­zie­ji­niai trau­ki­niai, ras­ta dė­žu­tė su 7 daik­tais vi­du­je, pa­na­šiais į sprog­me­nis.

Bu­vo įves­tas pla­nas „Sky­das“, į įvy­kio vie­tą iš­kvies­ti „A­ro“ iš­mi­nuo­to­jai.

17.18 val. pla­nas pla­nas „Sky­das“ at­šauk­tas.

„A­ras“ pa­ti­kri­no įtar­ti­nus daik­tus, jie be sprog­dik­lių ir iš­vež­ti su­nai­kin­ti, pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Kaip BNS sa­kė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ at­sto­vė In­ga Čiu­ber­ky­tė, įtar­ti­ną daik­tą pa­ste­bė­jo ge­le­žin­ke­lių sau­gos bend­ro­vės dar­buo­to­jai, ku­rie apie tai pra­ne­šė po­li­ci­jai. Dėl in­ci­den­to sto­ties dar­bas su­tri­kęs ne­bu­vo.