„An-2“ pilotų paieškos operaciją planuojama tęsti per naktį
Nu­kri­tu­sio lie­tu­vių lėk­tu­vo „An-2“ pi­lo­tų pa­ieš­ka bus tę­sia­ma per nak­tį, sa­ko Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų va­do pa­dė­jė­jas kpt. ltn. An­ta­nas Bren­cius.

Taip pat šiuo me­tu moks­li­nin­kų pa­gal­bos su­lau­kė Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vo „Kur­šis“ įgu­la, ku­ri pa­kar­to­ti­nai žval­go Bal­ti­jos jū­ros dug­ne ras­tą or­lai­vį. „Į „Kur­šį yra trans­por­tuo­ta Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų gru­pė su jų po­van­de­ni­niu ro­bo­tu, pa­žiū­rė­si­me, gal­būt jų įran­ga bus efek­ty­ves­nė“, – BNS tre­čia­die­nio va­ka­rą sa­kė A.Bren­cius.

Pa­sak ka­riuo­me­nės at­sto­vo, pi­lo­tų pa­ieš­ką ir to­liau vyk­do Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų lėk­tu­vas. „L-410“ šian­dien skrai­dė ore, taip pat sraig­tas­par­nis. Sraig­tas­par­nis šiuo me­tu yra nu­si­lei­dęs, o „L-410“ yra ore. Kol kas šiuo me­tu tu­riu in­for­ma­ci­ją, kad ji (ope­ra­ci­ja) tę­sia­si ir pla­nuo­ja­ma tęs­ti per nak­tį“, – sa­kė A. Bren­cius.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja tre­čia­die­nio va­ka­rą iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad pa­ieš­ka bus tę­sia­ma ir ket­vir­ta­die­nį. Pa­sak pra­ne­ši­mo, pa­ieš­ką šiuo me­tu to­liau tę­sia ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų prieš­mi­ni­nis lai­vas „Kur­šis“, pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo lai­vas „ Ša­kiai“ ir or­lai­vis „L-410“, pa­si­ren­gęs ope­ra­ci­jai yra ir JAV ka­riuo­me­nės or­lai­vis „Her­cu­les“ 130.

Šeš­ta­die­nį din­gęs or­lai­vis bu­vo ras­tas an­tra­die­nį Bal­ti­jos jū­ros dug­ne 124 me­trų gy­ly­je, dau­giau kaip 116 ki­lo­me­trų nuo kran­to, tarp Lie­po­jos ir Pa­lan­gos, Lat­vi­jos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je., pi­lo­tai kol kas ne­ras­ti.

Su­ras­tas or­lai­vis an­tra­die­nio va­ka­rą bu­vo nu­fil­muo­tas „Kur­šio“ tu­ri­ma ka­me­ra. Ka­ri­nin­ko tei­gi­mu, „An-2“ yra prie­kiu pa­svi­ręs į dug­ną, pro ka­bi­nos stik­lą ma­to­mos tuš­čios pi­lo­tų kė­dės. A. Bren­cius BNS pa­tvir­ti­no, kad ras­to or­lai­vio du­rys bu­vo „šiek tiek“ pra­vi­ros, ta­čiau su­si­lai­kė nuo ko­men­ta­rų, ką tai ga­lė­tų reikš­ti.

Gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos kri­ti­kai tei­gia, kad pi­lo­tų ir lėk­tu­vo pa­ieš­ko­je ne­bu­vo pa­si­telk­ti vi­si ga­li­mi iš­tek­liai.