„An-2“ pakėlimo operacija baigta
Penk­ta­die­nio va­ka­rą bu­vo baig­ta nu­kri­tu­sio or­lai­vio „An-2“ pa­kė­li­mo pro­ce­dū­ra, or­lai­vy­je ras­tas vie­nas kū­nas, BNS pa­tvir­ti­no vals­ty­bės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Raš­čius.

„O­pe­ra­ci­ja baig­ta, ras­tas vie­nas kū­nas“, - BNS sa­kė A.Raš­čius. Kaip tei­gė „O­ro na­vi­ga­ci­jos“ va­do­vas, pi­lo­to kū­nas per­kel­tas į lai­vą, jį ap­žiū­ri pro­ku­ro­rai.

Pa­sak jo, ope­ra­ci­ja bu­vo baig­ta ke­lios mi­nu­tės prieš 23 va­lan­dą, or­lai­vis jau tu­rė­tų bū­ti nu­leis­tas į dug­ną.

„Tu­rė­tų jau bū­ti nu­leis­tas. Trau­kiant jį mes vos iš­trau­kė­me, trau­kiant spar­nai nu­lū­žo, vos ga­lė­jo­me iš­traukt“, - sa­kė A.Raš­čius.

Jis taip pat sa­kė apie ope­ra­ci­ją dau­giau kal­bė­ti ne­no­rin­tis, klau­si­mus siū­lė ad­re­suo­ti pro­ku­ro­rams.

Per ope­ra­ci­ją į Bal­ti­jos jū­rą ge­gu­žės vi­du­ry­je nu­kri­tu­sį lėk­tu­vą „An-2“ bu­vo su­pla­nuo­ta ly­nais pa­kel­ti į 5-10 me­trų gy­lį nuo van­dens pa­vir­šiaus. Ten jį tu­rė­jo ap­žiū­rė­ti na­rai, o po ap­žiū­ros lėk­tu­vas tu­rė­jo bū­ti nu­leis­tas į dug­ną.

Lėk­tu­vo pa­kė­li­mo dar­bus pa­ti­kė­ta at­lik­ti Ny­der­lan­dų įmo­nei „Mam­moet“, su­tar­tį su šia bend­ro­ve pa­si­ra­šė „O­ro na­vi­ga­ci­ja“. Dar­bų kai­na ne­atsk­lei­džia­ma.

Iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs „An-2“ su pa­ty­ru­siais lie­tu­viais pi­lo­tais Adol­fu Ma­čiu­liu ir Al­vy­du Sel­mis­trai­čiu virš Bal­ti­jos jū­ros din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne, už dau­giau nei 100 ki­lo­me­trų nuo kran­to, 124 me­trų gy­ly­je. Vė­liau pra­neš­ta, kad or­lai­vy­je yra bent vie­no pi­lo­to kū­nas.