„An-2“ pakėlimas kainuotų apie 300 tūkst. eurų
Bal­ti­jos jū­ro­je su­du­žu­sio lėk­tu­vo „An2“ ap­žiū­ra, pa­kė­li­mas ir žu­vu­sio­jo pi­lo­to kū­no iš­kė­li­mas vals­ty­bei ga­li kai­nuo­ti apie 300 tūkst. eu­rų, sa­ko su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras.

„Tiks­lios są­ma­tos pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­čiau, bet su­ma bū­tų apie 300 tūkst. eu­rų“, - in­ter­viu LNK ži­nioms sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.

Anot jo, pil­nai iš­kel­ti lėk­tu­vą bū­tų iš es­mės per bran­gu, nes rei­kė­tų nuo­mo­tis at­ski­rą lai­vą su spe­cia­lis­tais ir įran­ga.

„Vien plaus­to at­pluk­dy­mas iš Olan­di­jos iki lėk­tu­vo pa­sken­di­mo vie­tos kai­nuo­tų apie 60 tūkst. eu­rų par­ai, ne­skai­tant spe­cia­lis­tų pa­slau­gų, ap­gy­ven­di­ni­mo, dien­pi­ni­gių ir vi­so­kių ki­to­kių da­ly­kų“, - ko­men­tuo­da­mas iš­kė­li­mo kaš­tus, sa­kė mi­nis­tras.

Pir­ma­die­nį R.SIn­ke­vi­čius BNS sa­kė, jog net ir iš­kė­lus lėk­tu­vą ga­li bū­ti, kad ava­ri­jos prie­žas­čių ne­pa­vyks nu­sta­ty­ti, ka­dan­gi sa­vait­ga­lį at­lie­kant pi­lo­to kū­no iš­kė­li­mo dar­bus, lū­žo or­lai­vio spar­nai.

An­tra­die­nį per Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mą ke­ti­na­ma iš­klau­sy­ti nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją šiuo klau­si­mu bei iš­girs­ti vy­riau­sy­bi­nės ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­ją.

Iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs „Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“ lėk­tu­vas „An-2“ su pa­ty­ru­siais lie­tu­viais pi­lo­tais Adol­fu Ma­čiu­liu ir Al­vy­du Sel­mis­trai­čiu virš Bal­ti­jos jū­ros din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne, už dau­giau nei 100 ki­lo­me­trų nuo kran­to, 124 me­trų gy­ly­je.

Vė­liau pra­neš­ta, kad or­lai­vy­je yra bent vie­no pi­lo­to kū­nas, jis bu­vo iš­kel­tas penk­ta­die­nį. An­tro­jo pi­lo­to kū­no or­lai­vy­je na­rai ne­ra­do.