„AN-2“ paieškos operaciją tirs už uždarų durų
Sei­mas an­tra­die­nį lei­do par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl lėk­tu­vo „An-2“ pa­ieš­kos at­lie­kan­čiam Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui (NSGK) reng­ti už­da­rus po­sė­džius.

To pa­pra­šė NSGK pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas, pa­aiš­ki­nęs, kad ko­mi­te­to po­sė­džiuo­se nau­do­ja­ma iki­teis­mi­nio ty­ri­mo in­for­ma­ci­ja, taip pat ne­vie­ši ra­da­rų rod­me­nys.

Pro­to­ko­li­niam nu­ta­ri­mui, lei­džian­čiam ko­mi­te­tui reng­ti ne­vie­šus po­sė­džius, pri­ta­rė 26, prieš bu­vo ke­tu­ri, su­si­lai­kė pen­ki par­la­men­ta­rai.

„Dėl šių ap­lin­ky­bių ty­ri­mo iš­kė­lu­si pro­ku­ra­tū­ra yra iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir da­lis me­džia­gos po­sė­džiuo­se yra nau­do­ja­ma iki­teis­mi­nio ty­ri­mo in­for­ma­ci­ja. Taip pat in­for­ma­ci­ja apie oro erd­vės ste­bė­ji­mus, gy­ny­bą, ra­da­rų rod­me­nis tu­ri tam ti­krą žy­mą ir ir­gi ne­ga­li bū­ti iš­klau­so­ma at­vi­ra­me par­la­men­ti­nio ty­ri­mo po­sė­dy­je“, - kal­bė­jo A.Pa­ulaus­kas.

Dar iki Sei­mui duo­dant lei­di­mą reng­ti ne­vie­šus po­sė­džius, NSGK kai ku­rias pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos de­ta­les jau pra­ėju­sią sa­vai­tę svars­tė už už­da­rų du­rų.

Ty­ri­mą ko­mi­te­tui at­lik­ti Sei­mas yra pa­ve­dęs iki bir­že­lio 30 die­nos. Par­la­men­tas ko­mi­te­tui yra su­tei­kęs lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mus.

Iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs lėk­tu­vas „An-2“ su pa­ty­ru­siais lie­tu­viais pi­lo­tais virš Bal­ti­jos jū­ros din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne. Dar po dvie­jų par­ų nu­sta­ty­ta, kad or­lai­vy­je yra bent vie­no pi­lo­to kū­nas.