„An-2“ katastrofa: kas atsako už lakūnų blaivumą?
Vyks­tant var­žy­boms ar ki­tam ren­gi­niui, la­kū­nų blai­vu­mą ti­kri­na Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos Skry­džių prie­žiū­ros sky­rius. Tai nu­ro­do šio sky­riaus ve­dė­jas Alek­sand­ras Ma­lic­kas, ta­čiau, ar lėk­tu­vo „An-2“ pi­lo­tų blai­vu­mą, prieš pa­ky­lant, tu­rė­jo pa­ti­krin­ti šve­dai, jis tei­gia ne­ži­nąs.

„Tiks­liai pa­sa­ky­ti ne­ga­liu, ar pri­va­lė­jo ti­krin­ti [la­kū­nų blai­vu­mą – LRT.lt], bet rei­ka­la­vi­mai yra. [...] Gal­būt jie ne­pri­va­lė­jo to da­ry­ti pa­gal ko­kį nors na­cio­na­li­nį rei­ka­la­vi­mą, gal­būt la­kū­nus ti­kri­na pa­si­rink­ti­nai. Šiuo at­ve­ju, jei­gu taip iš ti­krų­jų bu­vo, at­sa­ko­my­bė kren­ta ka­pi­to­nui“, – LRT Ra­di­jui sa­ko A. Ma­lic­kas.

Pa­sak Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko, la­kū­nų at­sa­ko­my­bė ir prie­žiū­ra tu­rė­tų bū­ti su­griež­tin­ta.

A. Pa­ulaus­kas: ma­žo­jo­je avia­ci­jo­je – per daug liberalumo

A. Pa­ulaus­kas tvir­ti­na, kad ko­mi­te­to ty­ri­mo ob­jek­tas – la­kū­nų gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja ir skry­džių kon­tro­lė bei sau­gu­mas, o ne ava­ri­jos prie­žas­tis, ta­čiau jis pri­de­da, kad tai­syk­lės, tai­ko­mos ma­ža­jai avia­ci­jai, Lie­tu­vo­je yra itin li­be­ra­lios.

„Ma­žo­jo­je avia­ci­jo­je nė­ra kaž­ko­kių ti­krin­to­jų, spe­cia­lių kon­tro­lie­rių, ku­rie ti­krin­tų la­kū­nų blai­vu­mą. Ši ap­lin­ka – ga­na li­be­ra­li. Sa­vo iš­va­do­se pa­tei­kė­me pa­siū­ly­mus, kaip tu­rė­tų bū­ti su­griež­ti­na­ma ši tvar­ka“, – ti­ki­na Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Anot A. Ma­lic­ko, al­ko­ho­lio var­to­ji­mas prieš skry­dį da­ro ly­giai to­kią pat įta­ką, kaip prieš vai­ruo­jant au­to­mo­bi­lį. Jis at­krei­pia dė­me­sį, kad, pa­gal Eu­ro­pos rei­ka­la­vi­mus, ko­mer­ci­nė­je avia­ci­jo­je la­kū­nams lei­džia­ma pi­lo­tuo­ti or­lai­vį, kai krau­jy­je yra 0,2 pro­mi­lės al­ko­ho­lio, ar­ba tiek, kiek nu­sta­ty­ta na­cio­na­li­niuo­se įsta­ty­muo­se.

„Bend­ro­sios avia­ci­jos lėk­tu­vų nau­do­ji­mo tai­syk­lė­se par­ašy­ta, kad avia­ci­jos spe­cia­lis­tui drau­džia­ma nau­do­tis li­cen­ci­jos su­tei­kia­mo­mis tei­sė­mis, aps­vai­gus nuo al­ko­ho­lio, nar­ko­ti­kų, psi­cho­tro­pi­nių ar ki­tų me­džia­gų. T. y. jiems drau­džia­ma vyk­dy­ti sa­vo, kaip pi­lo­tų funk­ci­ją, jei­gu jie aps­vai­gę nuo al­ko­ho­lio. Šis rei­ka­la­vi­mas įtrau­kas į mū­sų Avia­ci­jos įsta­ty­mą“, – tei­gia A. Ma­lic­kas.

Pi­lo­tuo­ti ga­li aps­vai­gęs įgu­los na­rys?

A. Ma­lic­kas pri­de­da, kad per pa­sta­ruo­sius 6–7 me­tus ne­bu­vo nu­sta­ty­ta nė vie­no at­ve­jo, kai la­kū­nas lėk­tu­vą pi­lo­ta­vo aps­vai­gęs. La­kū­nų blai­vu­mo pa­ti­kri­ni­mą at­lie­ka A. Ma­lic­ko va­do­vau­ja­mas sky­rius.

„Mū­sų sky­rius at­lie­ka šią funk­ci­ją. Šiam tiks­lui tu­ri­me al­ko­tes­te­rius. Jei­gu vyks­ta koks nors avia­ci­jos ren­gi­nys[...] ar­ba var­žy­bos, mes ne tik da­ly­vau­ja­me to­se var­žy­bo­se ar ren­gi­ny­je, bet ir vei­kia­me kaip kon­tro­liuo­jan­ti ins­ti­tu­ci­ja. To­kiems tiks­lams su sa­vi­mi tu­ri­me al­ko­tes­te­rį. Ži­no­ma, ne­ti­kri­na­me vi­sų pi­lo­tų. Tai da­ro­me pa­si­rink­ti­nai. Jei­gu, bend­rau­jant su pi­lo­tais, ky­la koks nors įta­ri­mas, nau­do­ja­me al­ko­tes­te­rį“, – aiš­ki­na A. Ma­lic­kas.

Pa­sak jo, pa­gal Eu­ro­pos reg­la­men­tą, to­kie pa­tys rei­ka­la­vi­mai tai­ko­mi ir ki­toms Eu­ro­pos vals­ty­bėms. Tarp jų – ir Šve­di­jo­je. „Tiks­liai pa­sa­ky­ti ne­ga­liu, ar pri­va­lė­jo ti­krin­ti [la­kū­nų blai­vu­mą – LRT.lt], bet rei­ka­la­vi­mai yra. [...] Gal­būt jie ne­pri­va­lė­jo to da­ry­ti pa­gal ko­kį nors na­cio­na­li­nį rei­ka­la­vi­mą, gal­būt la­kū­nus ti­kri­na pa­si­rink­ti­nai. Šiuo at­ve­ju, jei­gu taip iš ti­krų­jų bu­vo, at­sa­ko­my­bė kren­ta ka­pi­to­nui“, – tvir­ti­na A. Ma­lic­kas.

Ap­lin­ky­bės dar bus tikslinamos

Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro Si­mo­no Min­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, tę­siant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl or­lai­vio „An-2“ ka­tas­tro­fos Bal­ti­jos jū­ro­je, bu­vo gau­tos pir­mi­nės teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tų iš­va­dos, tarp ku­rių – iš­va­da dėl to, kad žu­vu­sio pi­lo­to krau­jy­je yra nu­sta­ty­tas ne­di­de­lis kie­kis al­ko­ho­lio – 0,77 pro­mi­lės. S. Min­ke­vi­čius pa­brė­žia, kad tai – pir­mi­nės iš­va­dos ir ap­lin­ky­bės bus pa­pil­do­mai ti­ria­mos.

Kaip ši in­for­ma­ci­ja ga­li pa­veik­ti to­li­mes­nę ty­ri­mo ei­gą, spe­cia­lis­tas ko­men­tuo­ti ne­si­ry­žo. Anot jo, šį spren­di­mą tu­ri pri­im­ti tie­sio­giai šiam ty­ri­mui va­do­vau­jan­tis pro­ku­ro­ras. S. Min­ke­vi­čius pri­me­na, kad pra­dė­ti du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Vie­nas – dėl pi­lo­tų din­gi­mo, ku­rio me­tu sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti ka­tas­tro­fos ap­lin­ky­bes.

An­tra­sis iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, S. Min­ke­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, pra­dė­tas Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je ir at­siųs­tas va­do­vau­ti Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai. Jis at­lie­ka­mas, aiš­ki­nan­tis, ar tin­ka­mai bu­vo at­lie­ka­ma gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja – ar ne­bu­vo ap­lai­džiai el­gia­ma­si, ieš­kant din­gu­sių pi­lo­tų ir vyk­dant pa­ieš­kos ope­ra­ci­ją.

Iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs „Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“ lėk­tu­vas su pa­ty­ru­siais lie­tu­viais pi­lo­tais virš Bal­ti­jos jū­ros din­go ge­gu­žės 16-ąją. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ap­tik­tas jū­ros dug­ne. An­tro­jo pi­lo­to kū­nas ne­ras­tas.