„An-2“ bus iškeliamas
Bal­ti­jos jū­ros dug­ne esan­tis lėk­tu­vas „An-2“ bus iš­ke­lia­mas, lėk­tu­vo ap­žiū­ros ope­ra­ci­ja dėl sa­vait­ga­lį prog­no­zuo­ja­mos aud­ros nu­ke­lia­ma į pir­ma­die­nį, sa­ko vals­ty­bės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ va­do­vas Al­gi­man­tas Raš­čius.

Jis BNS penk­ta­die­nį pa­tvir­ti­no, kad šiuo me­tu ren­gia­mi tam rei­ka­lin­gi su­tar­ties su Ny­der­lan­dų įmo­ne „Mam­moet“ pa­kei­ti­mai.

„Da­bar kei­čia­me su­tar­tis, (...) tai su­si­ję su iš­kė­li­mu“, - sa­kė jis.

Anot A.Raš­čiaus, su­tar­ties pa­kei­ti­mai bus pa­si­ra­šo­mi šeš­ta­die­nį - nu­ro­dy­mas dėl lėk­tu­vo iš­kė­li­mo, jo tei­gi­mu, gau­tas iš Vy­riau­sy­bės. Kiek kai­nuos iš­kė­li­mo dar­bai, kaip ir tai, kiek eks­per­tams bus mo­ka­ma už lėk­tu­vo iš­kė­li­mo pa­si­ren­gi­mą, anot jo, yra „ko­mer­ci­nė pa­slap­tis“.

Jis taip pat sa­kė, kad anks­čiau pla­nuo­ta sek­ma­die­nį vyk­dy­ti lėk­tu­vo ap­žiū­ra nu­kel­ta į pir­ma­die­nį, nes nau­jau­sios prog­no­zės sek­ma­die­nį ro­do dar­bams ne­tin­ka­mus orus.

„Sa­vait­ga­lį ne­plauks, plauks pir­ma­die­nį. Sek­ma­die­nį ža­da­ma aud­ra, di­de­lis ban­ga­vi­mas, to­dėl jie ir at­si­sa­kė. Pa­gal prog­no­zes, ta­da tu­rė­tų bū­ti ne­blo­gas oras“, - sa­kė A.Raš­čius.

Jis in­for­ma­vo, kad penk­ta­die­nį du spe­cia­lis­tai lai­ve Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to moks­li­nių ty­ri­mų lai­ve „Min­tis“ bai­gia mon­tuo­ti rei­kia­mą įran­gą.

Anks­čiau eks­per­tai ap­žiū­rė­jo ir Lie­tu­vos Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vus, ta­čiau ap­sisp­ren­dė, kad jie ope­ra­ci­jai ne­tin­ka­mi.

Olan­dų spe­cia­lis­tai tu­rė­tų at­lik­ti jū­ro­je už dau­giau nei 116 km nuo kran­to 124 me­trų gy­ly­je esan­čio lėk­tu­vo ske­na­vi­mus ir pa­si­rink­ti bū­dą, kaip jį iš­kel­ti.

Šiuo me­tu vi­sas iš­lai­das den­gia „O­ro na­vi­ga­ci­ja“, vė­liau jos bus fi­nan­suo­ja­mos iš Vy­riau­sy­bės re­zer­vo fon­do. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius anks­čiau šią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no, kad reg­re­so tvar­ka pa­deng­ti iš­lai­das ga­li bū­ti rei­ka­lau­ja­ma iš or­lai­vio sa­vi­nin­kų - „Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“.

Šios va­do­vai esą ne­pa­gei­dau­ja iš­kel­ti or­lai­vio, jei to ne­rei­kės sie­kiant at­gau­ti gal­būt ten esan­čius pi­lo­tų kū­nus.

Iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs lėk­tu­vas „ An-2“ su pa­ty­ru­siais lie­tu­viais pi­lo­tais virš Bal­ti­jos jū­ros din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne. Dar po dvie­jų par­ų nu­sta­ty­ta, kad or­lai­vy­je yra bent vie­no pi­lo­to kū­nas.