„Air Lituanica“ inicijuoja bankrotą
Be­veik prieš sa­vai­tę veik­lą su­stab­džiu­si ir žlun­gan­ti Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės val­do­ma oro li­ni­jų bend­ro­vė „Air Li­tua­ni­ca“ ini­ci­juo­ja įmo­nės ban­kro­tą.

Nau­ja­sis bend­ro­vės di­rek­to­rius Ne­ri­jus Juk­na „Air Li­tua­ni­cos“ val­dy­bai siū­lys ini­ci­juo­ti ban­kro­to by­los iš­kė­li­mą, pra­ne­šė įmo­nė. Ti­ki­ma­si, kad spren­di­mas bus pri­im­tas kuo grei­čiau.

„Iš pra­džių bu­vo kal­ba­ma, kad ne­rei­kia ban­kro­to. Bet da­bar nu­spręs­ta dėl to kreip­tis į val­dy­bą, ku­ri gal­būt per mė­ne­sį tu­rė­tų nu­spręs­ti“, - BNS sa­kė „Air Li­tua­ni­cos“ at­sto­vė spau­dai Sand­ra Meš­kaus­kai­tė.

Ji ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ka­da val­dy­ba spręs dėl įmo­nės ban­kro­to ini­ci­ja­vi­mo. Be to in­for­ma­vo, kad bu­vęs įmo­nės tei­si­nin­kas N.Juk­na šią sa­vai­tę bu­vo pa­skir­tas bend­ro­vės va­do­vu - jis pa­kei­tė iki šiol įmo­nei va­do­va­vu­sį Gy­tį Gu­mu­liaus­ką, kurs pa­li­ko bend­ro­vę.

Vil­niaus apy­lin­kės teis­mas šią sa­vai­tę jau nu­ro­dė „Air Li­tua­ni­cai“ per 20 die­nų grą­žin­ti 150 tūkst. eu­rų sko­lą tris di­džiau­sius ša­lies oro uos­tus val­dan­čiai bend­ro­vei Lie­tu­vos oro uos­tai.

Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius sa­kė, kad „Air Li­tua­ni­ca“ ban­kro­tas mies­to sa­vi­val­dy­bei ga­li kai­nuo­ti dau­giau kaip 1 mln. eu­rų.

„Air Li­tua­ni­ca“ apie stab­do­mą veik­lą pra­ne­šė ge­gu­žės 22 die­ną. Iki bir­že­lio 5 die­nos bend­ro­vės ke­lei­vius pe­rė­mė Lat­vi­jos oro li­ni­jų bend­ro­vė „Air Bal­tic“.

Per­nai „Air Li­tua­ni­ca“ pa­ty­rė apie 10 mln. eu­rų nuo­sto­lių, o 2012-2013 me­tus jos nuo­sto­liai sie­kė 5 mln. eu­rų.