„Achemos“ jubiliejaus proga - dovanos Jonavai
Kon­cer­nui „A­che­mos gru­pė“ pri­klau­san­ti Jo­na­vos trą­šų ir che­mi­jos pro­duk­tų ga­min­to­ja „A­che­ma“ mi­ni 50 me­tų ju­bi­lie­jų. Šia pro­ga mies­to cen­tri­nė­je aikš­tė­je vy­ku­sios šven­tės me­tu pri­sta­ty­ta skulp­tū­ra, skir­ta il­ga­me­čio ga­myk­los va­do­vo, kon­cer­no „A­che­mos gru­pė“ įkū­rė­jo ir pre­zi­den­to dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio at­mi­ni­mui pa­gerb­ti. Jo­na­vos sa­vi­val­dy­bei per­duo­ta įmo­nės do­va­na mies­tui - at­nau­jin­tas dvi­ra­čių ta­kas, o mies­tie­čiams su­reng­ta įspū­din­ga ir nuo­tai­kin­ga šven­tė.

Anot AB „A­che­ma“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ra­mū­no Mi­liaus­ko, jau pu­sę am­žiaus vei­kian­ti ga­myk­la pa­ty­rė daug po­ky­čių - tiek vers­lo rin­kų, tiek ša­lies po­li­ti­kos virs­mų, ku­rie tik įro­dė, kad svar­biau­sia yra ge­bė­ji­mas pri­si­tai­ky­ti prie nuo­lat be­si­kei­čian­čių są­ly­gų, iš­lai­kant veik­los efek­ty­vu­mą ir sta­bi­lu­mą.

Nuo­la­ti­niai pokyčiai

„Nuo pat ga­myk­los ati­da­ry­mo 1965 me­tais iki da­bar esa­me nuo­la­ti­nia­me po­ky­čių ke­ly­je. Di­de­lė įmo­nės va­do­vy­bės, spe­cia­lis­tų, tech­ni­kų pa­tir­tis mums pa­de­da nuo­lat at­nau­jin­ti, pri­tai­ky­ti mo­der­nią pa­tir­tį ir ino­va­ci­jas bei bū­ti sa­vo sri­ties ly­de­riais ne tik re­gio­ne, bet ir Eu­ro­pos mas­tu. Vi­so to įro­dy­mas ir yra šis ti­krai di­de­lis ju­bi­lie­jus“, - kal­bė­jo R. Mi­liaus­kas.

Jo tei­gi­mu, „A­che­mos“ ga­myk­los vaid­muo svar­bus ne tik Jo­na­vos re­gio­no, bet ir vi­sos Lie­tu­vos eko­no­mi­kai.

"Mū­sų ga­myk­lo­je ir su ja su­si­ju­sio­se įmo­nė­se dir­ba apie 5 tūkst. žmo­nių, į vals­ty­bės biu­dže­tą vien per­nai su­mo­kė­jo­me 15 mln. eu­rų mo­kes­čių. Taip pat esa­me svar­bus klien­tas ki­toms įmo­nėms, ku­rioms pra­ėju­siais me­tais vien už su­teik­tas pa­slau­gas su­mo­kė­jo­me dau­giau kaip 50 mln. eu­rų. Ma­nau, kad to­kie veik­los mas­tai mū­sų ša­lies vers­lo kon­teks­te yra ga­na ženk­lus ro­dik­lis“, - tvir­ti­no R. Mi­liaus­kas.

Aud­rius Ben­da­ra­vi­čius, kon­cer­no „A­che­mos gru­pė“ eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų di­rek­to­rius, lai­ki­nai vyk­dan­tis ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus funk­ci­jas, pa­brė­žė, kad ga­myk­la vei­kia glo­ba­lio­je kon­ku­ren­ci­nė­je erd­vė­je, ta­čiau „A­che­mos“ veik­la yra stip­ri - su­kur­ta vi­sa eko­no­mi­nės ver­tės gran­di­nė, api­man­ti ga­my­bą, ap­tar­na­vi­mą, lo­gis­ti­ką ir pre­ky­bą, to­dėl kon­ku­ren­ci­jos ko­vo­je ki­tiems di­die­siems pa­sau­lio ga­min­to­jams Jo­na­vos trą­šų ga­min­to­ja ne­nu­si­lei­džia. "Kryp­tin­gai ir ap­gal­vo­tai in­ves­tuo­jant, ši si­tua­ci­ja, ti­kiu, ne­pa­si­keis ir per ar­ti­miau­sius de­šimt­me­čius“, - sa­kė jis.

Anot A. Ben­da­ra­vi­čiaus, šiuo me­tu įmo­nė spren­džia iš­ties su­dė­tin­gus klau­si­mus dėl gam­ti­nių du­jų kai­nos ir ne­pro­por­cin­gos su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo iš­lai­ky­mo naš­tos, ku­rios di­džio­ji da­lis už­krau­ta „A­che­mos“ ga­myk­lai. „A­bu klau­si­mai yra gy­vy­biš­kai svar­būs, nes tu­ri tie­sio­gi­nę įta­ką bend­ro­vės kon­ku­ren­cin­gu­mui, veik­los re­zul­ta­tams ir, ži­no­ma, at­ei­čiai. Vis dėl­to vers­lą rei­kia ver­tin­ti ne trum­puo­ju pe­rio­du, o žiū­rė­ti į il­ga­lai­kę is­to­ri­ją. Per 50 me­tų ga­myk­la iš­gy­ve­no ne vie­ną su­dė­tin­gą eta­pą, to­dėl ti­kiu, kad įmo­nei, kaip ir anks­čiau, pa­vyks įveik­ti ir vi­sus šio lai­ko­tar­pio iš­šū­kius“, - tei­gė jis.

AB "Achema" savo 50 metų jubiliejaus proga jonaviečiams surengė įspūdingą šventę.

Šven­tė vi­są dieną

Auk­si­nio AB „A­che­ma“ ju­bi­lie­jaus šven­tė, šeš­ta­die­nio ry­tą pra­si­dė­ju­si šv. Mi­šio­mis, vė­liau per­si­kė­lė į San­tar­vės aikš­tę, kur vy­ko iš­kil­min­ga ce­re­mo­ni­jos da­lis. „Ma­ra­to­no“ klu­bo bė­gi­kai įmo­nės ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui R. Mi­liaus­kui per­da­vė ug­nį ir jis už­kū­rė sim­bo­li­nį au­ku­rą. Su­si­rin­ku­sie­ji ty­los mi­nu­te pa­ger­bė ana­pi­lin iš­ėju­sius bu­vu­sius bend­ro­vės dar­buo­to­jus. Vie­nas, bū­tent jiems skir­tas vai­ni­kas iš­ke­lia­vo į Jo­na­vos ka­pi­nes, ki­tas - į Plun­gę, taip pa­mi­nint dr. B. Lu­bio at­mi­ni­mą.

Iš­kil­mė­se da­ly­vau­jan­tis su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius pa­žy­mė­jo prieš 40 me­tų ste­bė­jęs, kaip AB „A­che­ma“ ir kar­tu Jo­na­vos mies­tas au­ga. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, tai tar­si du ne­at­sie­ja­mi da­ly­kai.

„E­sa­me skir­tin­go­se Ne­ries upės pu­sė­se, bet mus sie­ja la­bai glau­dūs ry­šiai. AB „A­che­ma“ - la­bai svar­bi mums darb­da­vė ir me­ce­na­tė. Įmo­nė in­ves­tuo­ja į ap­lin­ko­sau­gos pro­jek­tus, žmo­nių lais­va­lai­kį ir tai yra ne tik pro­gi­niai da­ly­kai. No­ri­si pa­lin­kė­ti, kad „A­che­ma“ veik­tų ne ma­žiau nei dar 50 me­tų“, - kal­bė­jo Jo­na­vos me­ras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius.

Pir­ma­sis fak­ti­nis at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos va­do­vas pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Lands­ber­gis tei­gė ne­abe­jo­jęs, jog iš­kil­mė­se tu­ri da­ly­vau­ti dėl a. a. B. Lu­bio at­mi­ni­mo.

Šil­tų žo­džių AB „A­che­ma“ dar­buo­to­jams ne­gai­lė­jo pa­grin­di­nė kon­cer­no „A­che­mos gru­pė“ ak­ci­nin­kė Li­di­ja Lu­bie­nė. Anot jos, jau dau­gy­bę me­tų ko­lek­ty­vas yra tar­si šei­ma, kar­tu iš­gy­ve­nan­ti ir džiu­gias, ir su­nkias aki­mir­kas.

„Ti­kiu mū­sų ko­lek­ty­vu. Mus ne kar­tą ban­dė pa­lauž­ti ir par­klup­dy­ti, bet mes at­si­lai­kė­me. Ir šian­dien si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga, bet mes už sa­vo šei­mą - „A­che­mą“ - ko­vo­si­me iki pa­sku­ti­nės aki­mir­kos“, - kal­bė­jo L. Lu­bie­nė.

Ne vie­nas svei­ki­nan­ty­sis pa­brė­žė, jog AB „A­che­ma“ va­do­vy­bė pui­kiai su­pran­ta, kad įmo­nė - tai ne tik įren­gi­niai, bet ir žmo­nės. Bū­tent to­dėl vi­suo­met pa­ger­bia­mi ve­te­ra­nai, dar­buo­to­jams ir jų ar­ti­mie­siems ren­gia­mos šven­tės, tei­kia­mos do­va­nos mies­tui.

„Iš "Ache­mos" vi­sa­da gau­na­me do­va­nų. O šį­syk, ka­dan­gi ju­bi­lie­jus, jų yra dar dau­giau“, - sa­kė Jo­na­vos me­ras.

Po nau­jo­jo dvi­ra­čių ta­ko, ku­rį įmo­nė do­va­no­jo mies­tui, ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos vi­si va­ka­rop bu­vo pa­kvies­ti į Jo­ni­nių slė­nį, kur mies­te­lė­nai ir mies­to sve­čiai pa­si­nė­rė į mu­zi­kos gar­sus. Be Jo­na­vos „Pa­va­sa­rio cho­ro“ ir jo ge­ne­ro­lo Ar­vy­do Vil­čins­ko, taip pat kon­cer­ta­vo Rū­ta Ščio­go­le­vai­tė, Vai­da Ge­ny­tė, Ne­rin­ga Šiau­di­ky­tė, Po­vi­las Meš­kė­la, Je­ro­ni­mas Mi­lius, Čes­lo­vas Ga­ba­lis. Kon­cer­to kul­mi­na­ci­ja ta­po Ma­ri­jo­no Mi­ku­ta­vi­čiaus pa­si­ro­dy­mas. Šven­tės pa­bai­go­je gau­siai su­si­rin­ku­sius žiū­ro­vus nu­džiu­gi­no įspū­din­gas la­ze­rių ir fe­jer­ver­kų šou.

Do­va­na Jonavai

Į šiuo­lai­kiš­kus stan­dar­tus ati­tin­kan­čio dvi­ra­čių ta­ko re­no­va­ci­ją bend­ro­vė in­ves­ta­vo dau­giau kaip 210 tūkst. eu­rų. „A­che­ma“ taip pat pri­si­dė­jo prie ne­se­niai at­nau­jin­to Jo­ni­nių slė­nio ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bų.

„Bū­da­mi di­džio­sios pra­mo­nės at­sto­vai, jau­čia­me at­sa­ko­my­bę ne tik sa­vo par­tne­riams, vals­ty­bei, bet ir vie­tos bend­ruo­me­nei. Jai nuo­lat pa­de­da­me, re­mia­me įvai­rius vyk­do­mus pro­jek­tus, o šiuo at­ve­ju - at­nau­ji­no­me Jo­na­vos dvi­ra­čių ta­ką, ku­ris, ti­ki­me, dar la­biau pa­ska­tins vie­tos gy­ven­to­jus leis­ti lais­vą lai­ką svei­kai ir spor­tiš­kai“, - do­va­ną mies­tui pri­sta­tė R. Mi­liaus­kas.

Bend­ro­vės va­do­vas pa­brė­žė, kad gal­vo­jant apie ga­myk­los pus­šim­čio me­tų gy­va­vi­mo ju­bi­lie­jaus mi­nė­ji­mą iš­kart ta­po aiš­ku, jog tai bus ne­mo­ka­mi ren­gi­niai, at­vi­ri tiek bend­ro­vės, tiek mies­to bend­ruo­me­nei. „Kaip plė­tė­si „A­che­ma“, taip au­go ir Jo­na­va. Do­va­no­da­mi mies­tui šven­tę no­ri­me dar kar­tą par­ody­ti sa­vo dė­kin­gu­mą už pa­lai­ky­mą esant su­nkioms si­tua­ci­joms, už at­si­da­vi­mą bei nuo­šir­dų dar­bą“, - kal­bė­jo R. Mi­liaus­kas.

. . .

Apie gamyklą

AB „A­che­ma” - di­džiau­sia azo­to trą­šų ir ki­tų pra­mo­ni­nių che­mi­jos pro­duk­tų ga­min­to­ja ša­ly­je bei di­džiau­sia to­kio po­bū­džio ga­myk­la Bal­ti­jos ša­ly­se. Pa­grin­di­nė įmo­nės veik­la - azo­to trą­šų, bi­rių­jų trą­šų mi­ši­nių, skys­tų­jų trą­šų kam­ba­rio ir lau­ko au­ga­lams, amo­nia­ko, azo­to rūgš­ties, me­ta­no­lio, for­ma­li­no, KF der­vų, kli­jų (PVAD), ang­lia­rūgš­tės, de­guo­nies, azo­to, ba­zi­nio aliu­mi­nio su­lfa­to tir­pa­lo ga­my­ba ir pre­ky­ba.