„Achemos“ atstovai pasakojo apie įmonę
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Jo­na­vos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­tas se­mi­na­ras-dis­ku­si­ja „AB „A­che­ma“ įta­ka Jo­na­vos ra­jo­nui ir bend­ruo­me­nei bei ga­li­mos grės­mės“.

Ren­gi­ny­je įmo­nės at­sto­vai pri­sta­tė „A­che­mos“ esa­mą si­tua­ci­ją, tech­no­lo­gi­nę pa­dė­tį, in­for­ma­vo apie pla­nuo­ja­mus re­mon­to dar­bus, ap­lin­ko­sau­gi­nę būk­lę ir po­ten­cia­lias ga­myk­los, kaip pa­vo­jin­go ob­jek­to, grės­mes. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Jo­na­vos ra­jo­no bend­ruo­me­nė, su­in­te­re­suo­tų ins­ti­tu­ci­jų, or­ga­ni­za­ci­jų ir ži­niask­lai­dos at­sto­vai.

AB „A­che­ma“ tech­ni­kos di­rek­to­rius Juo­zas Tu­nai­tis apž­vel­gė šių me­tų vyk­do­mą re­mon­to ir ga­my­bos įren­gi­nių mo­der­ni­za­vi­mo prog­ra­mą. „I­ki lie­pos vi­du­rio ke­ti­na­ma mo­der­ni­zuo­ti vie­ną amo­nia­ko ce­chą, o jį pa­lei­dus, pla­ni­niam re­mon­tui bus stab­do­mas ki­tas amo­nia­ko ce­chas. Ati­tin­ka­mai bus stab­do­mi bei re­mon­tuo­ja­mi ga­myk­lo­je esan­tys kar­ba­mi­do, amo­nio sa­lie­tros, kal­cio amo­nio sa­lie­tros ce­chai, skys­tų azo­ti­nių trą­šų ga­my­bos li­ni­ja“, – pa­brė­žė jis ir pri­dū­rė, kad į ga­my­bos įren­gi­nių at­nau­ji­ni­mą šie­met įmo­nė pla­nuo­ja in­ves­tuo­ti apie 24 mln. eu­rų.

Pra­ne­šė­jas at­krei­pė dė­me­sį, kad AB „A­che­ma“ yra an­tra pa­gal dy­dį Lie­tu­vos eks­por­tuo­to­ja – dau­giau kaip 80 proc. sa­vo ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos tie­kia Vo­kie­ti­jai, Pra­ncū­zi­jai, Jung­ti­nei Ka­ra­lys­tei, Skan­di­na­vi­jos, Vi­du­rio Eu­ro­pos ša­lims. Ga­myk­la pri­klau­so Eu­ro­pos trą­šų ga­min­to­jų aso­cia­ci­jai „Fer­ti­li­zer Eu­ro­pe“, yra ak­ty­vi Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos, Kau­no pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų, Lie­tu­vos at­sa­kin­go vers­lo aso­cia­ci­jos bei ki­tų aso­ci­juo­tų struk­tū­rų na­rė.

Įmo­nės tech­ni­kos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dar­bų sau­gai, Sau­gos dar­be sky­riaus vir­ši­nin­kas Min­dau­gas Jan­čaus­kas su­si­rin­ku­sie­siems pa­aiš­ki­no, kad bend­ro­vė nau­do­ja ir ga­mi­na di­de­lius kie­kius pa­vo­jin­gų spro­gių ir de­gių me­džia­gų, to­kių kaip amo­nia­kas, azo­to rūgš­tis, for­ma­li­nas ir kt. To­dėl įmo­nė­je nuo­lat vyk­do­ma ga­li­mų grės­mių pre­ven­ci­ja, par­eng­tas vi­daus ava­ri­jų pla­nas. Per­nai at­lik­tos 176 ava­ri­nės tre­ni­ruo­tės, iš jų 11 – su spe­cia­lio­mis tar­ny­bo­mis.

AB „A­che­ma“ Ap­lin­ko­sau­gos ir la­bo­ra­to­ri­nės kon­tro­lės sky­riaus va­do­vas dr. Ma­rius Braz­laus­kas su­pa­žin­di­no su vyk­do­mu tar­šos mo­ni­to­rin­gu bei nuo­la­ti­ne tar­šos kon­tro­le. Pa­sak jo, po­vei­kio ap­lin­kos orui kon­tro­lė at­lie­ka­ma kar­tą per sa­vai­tę, o pa­vir­ši­niam van­de­niui Ne­ries upė­je – kar­tą per mė­ne­sį, im­ant mė­gi­nius 500 me­trų aukš­čiau ir 500 me­trų že­miau nuo­te­kų iš­lei­di­mo vie­tos. „Ga­liu drą­siai pa­sa­ky­ti, kad di­de­lės įta­kos pa­vir­ši­niam van­de­niui įmo­nė ne­da­ro. O į ap­lin­ką iš­lei­džia­mi ter­ša­lai – amo­nia­kas, azo­to ok­si­dai ir ang­lies mo­nok­si­das – yra leis­ti­nos ri­bi­nės nor­mos“, – pa­ti­ki­no dr. M. Braz­laus­kas.

Dė­ko­da­mas „A­che­mos“ va­do­vy­bei už ini­cia­ty­vą su­si­tik­ti su mies­to bend­ruo­me­ne, Jo­na­vos ra­jo­no me­ras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius pa­kvie­tė at­vi­rus dia­lo­gus reng­ti ir at­ei­ty­je.