VU Konstantino Ostrogiškio atminimo lentos iškilmingas atidarymas
Sek­ma­die­nį Vil­niaus uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos fa­kul­te­te bus iš­kil­min­gai ati­den­gia­ma LDK di­džio­jo et­mo­no Kons­tan­ti­no Os­tro­giš­kio at­mi­ni­mo len­ta. 

Ši lenta skirta įprasminti Konstantino Ostrogiškio religinės mecenatystę. Bareljefo autorius – Kijevo skulptorius Oles Sydoruk, mecenatas – Robertas Gabulas (Kijevas).

Renginio pradžia 13.30 val. Vilniuje, prie Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios.

Konstantinas Ostrogiškis gimė Ivano Ostrogiškio šeimoje, motina – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo palikuonio Ivano Bielskio duktė.

1497 m. buvo paskirtas LDK didžiuoju etmonu, pradėjo eiti svarbias administracines pareigas Podolėje ir Volynėje.

Būdamas etmonu vadovavo 33 mūšiams, iš kurių pralaimėjo tik du (Vedrošos 1500 m.). Prieš Krymo totorius laimėjo Slucko mūšį 1507 m., Višnioveco mūšį 1512 m., Kameneco mūšį 1527 m., o prieš Maskvą – Oršos mūšį 1514 m.