Vilnelėje atsiras lenkų menininko skulptūra
Lie­tu­vai ir Len­ki­jai mi­nint ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį, Vil­niaus Užu­pio ra­jo­ne Vil­ne­lės upė­je bus ati­deng­ta ori­gi­na­li di­de­lio for­ma­to skulp­tū­ra „Ats­pin­džiai“, ku­rios au­to­rius – ži­no­mas len­kų skulp­to­rius To­mas­zas Koc­lę­ga. Pro­jek­to su­ma­ny­to­jai – Len­ki­jos ins­ti­tu­tas Vil­niu­je ir Užu­pio me­no in­ku­ba­to­rius.

Skulptūra, savo simbolika primenanti daug amžių menančią bendrą abiejų tautų istoriją, nepriklausomybės praradimą, kovą dėl jos ir atgavimą, bus sumontuota nuolatiniam eksponavimui netikėtoje vietoje – Vilnelės upėje, meniškajame Užupyje. Instaliaciją papildys su Vilniumi susijusio poeto, Nobelio premijos laureato Czeslawo Miloszo moto – eilėraštis „Upės“.

Lenkija ir Lietuva, lietuviai ir lenkai – dvi šalys, dvi tautos, šimtmečiais sietos bendro valstybės organizmo, bendros, neretai tragiškos istorinės patirties, taip pat daugelio kultūros, mokslo ir politikos asmenybių. Dvi tautos, visada troškusios laisvės. Į dvi dalis perkirstos galvos skulptūros forma simbolizuoja paralelines abiejų šalių istorines patirtis. Instaliacijoje panaudoti saulės spindulius vandenyje atspindintys veidrodžiai tarsi primena, kad atgauta laisvė yra galinga kaip gamtos jėgos, tačiau tuo pat metu trapi ir efemeriška. Tai taip pat aliuzija į abiejų tautų, kurios gyvendamos greta žvelgė į kaimynus kaip į veidrodį, regėdamos jame savo likimo atspindžius, identitetą; kovų už laisvę ir nepriklausomybę, į kurią nuolat kėsinosi jų tautinį tapatumą siekę sunaikinti bendri Lenkijos ir Lietuvos priešai, simbolis.

Tai ir aliuzija į abiejų tautų, kurios gyvendamos greta, žvelgė į kaimynus kaip į veidrodį, regėdamos jame savo likimo atspindžius, identitetą.

T. Koclęga baigė grafikos studijas Krokuvos dailės akademijoje ir Katovicų dailės akademijoje Grafikos fakultete, kur šiuo metu vadovauja skulptūros dirbtuvėms. Dėstė Suomijos, JAV ir Čekijos aukštosiose meno mokyklose. Savo kūryboje jis visada koncentravosi į žmogaus prigimtį, galimybes, emocijas ir troškimus. Dažniausiai menininko skulptūros vaizduoja žmogaus kūną be galvos arba priešingai – tik galvą. Tokį pasirinkimą pats autorius aiškina, kad jam svarbiausia išreikšti žmogaus universalumą, visos žmonijos reikšmę, nesuteikiant konkrečios pavardės ar bruožų. Pasirinkęs galvą, menininkas pabrėžia intelektualius, dvasinius žmogaus bruožus, jo išmintį ir siekius. Skulptorius gilinasi į sunkiai aprėpiamus ir nusakomus jausmus bei troškimus, prieš kuriuos mes – žmonės – esame bejėgiai.

T. Koclęga savo darbus ne kartą eksponavo parodose viešosiose erdvėse JAV, Japonijoje, Kinijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Suomijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir daugelyje Lenkijos miestų. Menininkas yra pelnęs ne vieną apdovanojimą.

Skulptūros atidengimo iškilmės vyks ketvirtadienį, birželio 28 dieną, 18 val. Vilnelės pakrantėje prie Užupio meno inkubatoriaus (Užupio g. 2).