Tėvo Stanislovo atminimui
Kar­tais gau­sių ren­gi­nių šur­mu­ly­je lie­ka ne­pas­te­bė­ti kai ku­rie įvy­kiai, ra­miai, be triukš­mo ne­šan­tys svar­bią kul­tū­ros ži­nią. Tė­vo Sta­nis­lo­vo – Al­gir­do My­ko­lo Dob­ro­vols­kio (1918– 2005) var­das ge­rai ži­no­mas kiek­vie­nam lie­tu­viui, bet, tur­būt, ne vi­si gir­dė­jo apie ke­le­rius me­tus po Lie­tu­vą ke­liau­jan­čias par­odas, skir­tas šios di­džios as­me­ny­bės at­mi­ni­mui.

Pažymint legendinio kapucinų vienuolio šimtąjį gimimo jubiliejų, 2018-ieji LRS Seimo buvo paskelbti Tėvo Stanislovo metais. Kėdainių krašto Garbės pilietis dailininkas Aloyzas Stasiulevičius, jau daug metų dalyvaujantis šio miesto kultūriniame gyvenime pateikė idėją surengti plenerus ir parodas, skirtas šiam iškiliam žmogui. Nors renginių Paberžėje ir kitose vietovėse netrūko, išskirtinis „Individualistų“ grupės dailininkų susitelkimas ir siekis įamžinti šią asmenybę meninėje kūryboje, tapo jubiliejinių renginių ašimi. „Individualistų“ grupės pirmininkas Algimantas S. Kliauga parengė ir įgyvendino išsamų projektą „Tėvas Stanislovas. Tikėjimo, meilės ir vilties versmė‘‘.Jo atspirties taškas – 2017 ir 2018 metais Paberžėje vykę dailės plenerai ir juos lydinčios parodos Paberžėje bei Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūriame centre. Ta proga buvo atidarytos dar dvi „Individualistų“ grupės parodos Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, bei 1863 metų sukilimo muziejuje. Plenerų ir parodų kuratorius – tapytojas Algimantas S. Kliauga – taip pat yra ir dailės katalogo „Tėvui Stanislovui – 100“ sudarytojas bei parodos, surengtos Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje organizatorius. Ši paroda, perkelta į Gariūnų verslo ir kultūros parką, šiuo metu tebeveikia ir džiugina vilniečius, o balandžio mėnesį bus išvežta į didžiojo vienuolio tėviškę – Radviliškį kur jau laukia ekspozicijos erdvė miesto kultūros centre.

Parodos dalyviai – „Individualistų“ grupės nariai, kūrybiškai bendraujantys jau 26-erius metus. Tai – skirtingo amžiaus ir įvairių sričių dailininkai– tapytojai, grafikai, skulptoriai, akvarelininkai, išsisklaidę po Lietuvos miestus bei miestelius, tačiau visada randantys bendrų meninių idėjų, kurias realizuoja aktyviai dalyvaudami Lietuvos kultūriniame gyvenime, reprezentuodami savo šalį užsienio parodose. Visus juos jungia meilė gimtajam kraštui, bendra kultūrinė tradicija bei pamatinės humanistinės vertybės. Tėvui Stanislovui skirti renginiai šiuos menininkus paskatino nedvejojant atsigręžti į gyvenimo prasmės, dvasingumo temas, kurios šiandien yra dažnai primirštamos, tačiau iš tikrųjų niekada nebuvo praradusios aktualumo. Beveik 70 kūrinių parodoje eksponavo 33 dailininkai. Dauguma pleneruose kūrusių menininkų kadaise pažinojo Tėvą Stanislovą, o atvykę į autentišką aplinką, galėjo atgaivinti prisiminimus, susikaupti apmąstymams ir kūrybai. Paberžė ir šiandien liko tokia pat – paprasta ir svetinga, čia laukiami visi, kurie ieško dvasinės šilumos, užuovėjos, o kiekvienoje kertėje, regis, tebešmėsčioja įspūdingas Tėvo siluetas.

Dailininkai, paveikti viešnagės įspūdžių, siekė juos išsaugoti savo kūriniuose, tapė ir fiksavo Paberžės apylinkes, kleboniją, Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią, stengėsi užčiuopti unikalias akimirkas, perteikti motyvo specifiką nuotaiką. Tie, kas neturėjo galimybės dirbti Paberžėje, tapė kitas Lietuvos vietoves, taip išreikšdami prisirišimą prie savo krašto ir jo vertybių. Tapytojai labai pamėgo Lietuvos kaimuose išlikusias koplytėles, dievukų skulptūras, medinių bažnytėlių bokštus. Daugelis autorių neatsispyrė įsimintinai Tėvo asmenybės charizmai, todėl plenero metu buvo sukurta nemažai darbų, kuriuose panaudotas Tėvo Stanislovo atvaizdas: vieni dailininkai iš atminties ir fotografijų tapė kunigo Algirdo-Mykolo Dobrovolskio portretus, kiti kūrė žanrinius paveikslus su besimeldžiančio vienuolio figūra, bažnyčios atributika.

Kalbėti apie įžymią asmenybę visada nelengva, ypač jeigu ji yra daugiaplanė, apipinta legendomis, pasakojimais, o tuo pat metu gerai išlikusi daugelio žmonių prisiminimuose. Kiekvienas dailininkas turi skirtingą raktą į meninius temos sprendimus ir jie gana plačiai atsiskleidžia parodos panoramoje. Greta realistiškų, ekspresionistine maniera atspindėtų vaizdų, pasitelkiama metafora, simbolis ar net abstraktaus meno kalba. Parodos lankytojai čia gali rasti įvairios stilistikos savo širdžiai artimų paveikslų, skulptūrų, o svarbiausia – pasinaudoti reta proga– dar kartą (dvasinėje plotmėje) susitikti su Tėvu Stanislovu.