Teatrų festivalio laureatas – Eimunto Nekrošiaus spektaklis „Kalės vaikai“
XXXIV Lie­tu­vos pro­fe­sio­na­lių tea­trų fes­ti­va­ly­je va­sa­rio 21 d. par­ody­tas nau­jau­sias Klai­pė­dos dra­mos tea­tre Ei­mun­to Ne­kro­šiaus pa­sta­ty­tas spek­tak­lis pa­gal Sau­liaus Šal­te­nio pje­sę „Ka­lės vai­kai“; S. Šal­te­nis re­ži­sie­riui par­ašė šią pje­sę pa­gal to pa­ties pa­va­di­ni­mo sa­vo ro­ma­ną. Ro­kiš­kio fes­ti­va­ly­je spek­tak­lis bu­vo ap­do­va­no­tas pa­grin­di­niu fes­ti­va­lio pri­zu – kaip ge­riau­sias. Fes­ti­va­ly­je par­ody­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos tea­tro, Os­ka­ro Kor­šu­no­vo tea­tro, Vil­niaus ma­žo­jo, Lie­tu­vos ru­sų dra­mos, „At­vi­ro ra­to“, A. Cho­li­nos ir ki­tų tea­trų spek­tak­liai.

Apdovanojimą už nepagrindinį (elgetos, buvusio teisėjo, Maro) vaidmenį gavo ir Klaipėdos dramos teatro aktorius Donatas Švirėnas. Geriausio spektaklio prizą atsiėmė Klaipėdos dramos teatro vadovas Tomas Juočys ir meno vadovas Gintaras Grajauskas.

Tai pirmas žymiojo teatro režisieriaus Eimunto Nekrošiaus darbas Klaipėdos dramos teatre, jo premjera įvyko šių metų vasario 3 dieną.

Spektaklyje vaidina aktoriai Darius Meškauskas, Regina Šaltenytė, Igoris Reklaitis, Karolina Kontenytė, Donatas Švirėnas, Edvardas Brazys, Nijolė Sabulytė, Sigutė Gaudušytė, Vaidas Jočys, Vidas Jakimauskas, Aurimas Pintulis, Mikalojus Urbonas. Scenografiją ir apšvietimą kūrė Marius Nekrošius, kostiumus – Nadežda Gultiajeva, kompozitorius – Antanas Jasenka.

Balandžio 11 d. spektaklis „Kalės vaikai“ gastroliuos Vilniuje, Nacionaliniame dramos teatre, balandžio 19 d. – Kaune, „Girstučio“ kultūros centre.