Teatro elitas: scenografė Virginija Idzelytė
„La­bai ma­žai kas ži­no, kad pje­sė pra­si­de­da nuo to, kad re­ži­sie­rius pa­skam­bi­na sce­nog­ra­fui ir sa­ko: „Tu­ri lai­ko? Pers­kai­ty­si?“. Daž­nai jau pats bū­na ne­ra­mus ir sa­vai­tės ga­le skam­bi­na: „Skai­tei? Tai ka­da su­si­tin­kam, tu­ri ko­kią idė­ją?““, – sa­vo kū­ry­bi­nio dar­bo už­ku­li­sius vi­deo in­ter­viu me­tu pra­ve­ria vie­na ryš­kiau­sia Lie­tu­vos tea­tro sce­nog­ra­fė, pro­fe­so­rė Vir­gi­ni­ja Idze­ly­tė.

Per kelis kūrybinio gyvenimo dešimtmečius V. Idzelytė apipavidalino daugiau nei 70 spektaklių įvairiuose Lietuvos ir užsienio teatruose. Išugdė ne vieną scenografų, kostiumų dailininkų kartą. Nuo 1989 m. Vilniaus dailės akademijoje ji dėsto scenografijos kompoziciją ir sceninį kostiumą. 2009 metais jai suteiktas profesorės laipsnis, rašoma išplatintame pranešime spaudai.

Teatro kritikai ją giria už gilų dramaturgijos suvokimą ir gebėjimą atsiliepti į režisieriaus sumanymo poreikius. O pati kūrybinio kelio pradžia neatrodė daug žadanti. Po studijų Vilniaus dailės akademijoje (Vilniaus dailės institute), kur baigė scenografijos specialybę, Virginija Idzelytė iš karto buvo paskirta dirbti į Valstybinį akademinį dramos teatrą. Apie savo pirmuosius metus teatre ji prisimena: „Kokiame trečiame spektaklyje supratau, kad be manęs niekas nenori, kad tikrai būtų gerai, kokybiškai ir dar kažkaip“.

Sulaukusi įvertinimų ir apdovanojimų už savo darbus Virginija Idzelytė visgi apibendrina, kad scenografo profesija ne moteriška specialybė: „Savo statusą, reitingą ramumu, logika ir tikslumu praeina daug laiko, kol užsitarnauji. Kol per montažą niekas nesiginčija, kol ima ir daro, kol kas penkias minutes nesako dabar pirikūras . Suprantat, čia nėra paprasta“.

Lietuvos teatro sąjunga pristato tęstinį video projektą Teatro elitas apie žymiausius ir svarbiausius vyresnės kartos teatro menininkus. Video interviu jie dalinasi savo išskirtine kūrybine patirtimi ir atsako į įvairius klausimus apie kūrybą, menininko profesiją, gyvenimą teatru.